Enkelvoudige balans per 31 december 2019

(vóór resultaatverdeling)

Activa

x €1.000 31-12-2019 31-12-2018
Vaste activa    
Materiële vaste activa 93.308 87.760 
Financiële vaste activa 6.148 6.150 
Vlottende activa    
Voorraden 15.307 13.563 
Onderhanden projecten 48.333 113.185 
Vorderingen 86.022 103.895 
Liquide middelen 39.906 48.249 
  289.024 373.802 

 Passiva

x €1.000 31-12-2019 31-12-2018
Eigen vermogen        
Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal  122    122  
Agioreserve 7.500   -  
Wettelijke en statutaire reserves  37    3.406  
Overige reserves  146.157    164.643  
Resultaat boekjaar   5.828    5.645  
    159.644   173.816
Voorzieningen    24.480   22.305
Langlopende schulden   2.640    4.813
Kortlopende schulden    102.260    171.868
    289.024   372.802