Skip to content

Toelichting op de enkelvoudige balans

Enkelvoudige verkorte winst- en verliesrekening over 2018

x €1.000 2018 2017
Resultaat deelnemingen 182 -490
Vennootschappelijk resultaat na belastingen 5.463  5.226
Netto resultaat na belastingen 5.645  4.735

 

Toelichting op de enkelvoudige balans en winst- en verliesrekening

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling van de enkelvoudige jaarrekening

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 
De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling voor de vennootschappelijke jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening zijn gelijk. Deelnemingen in groepsmaatschappijen worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaarde in overeenstemming met (de desbetreffende paragraaf van) de geconsolideerde jaarrekening.

Voor de grondslagen van de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en winst en verliesrekening.

 

Toelichting op de enkelvoudige balans

Vaste activa

Materiële vaste activa

x €1.000 31-12-2018  31-12-2017 
Bedrijfsgebouwen en -terreinen 42.031 43.819
Machines en installaties 10.778   11.350
Andere vaste bedrijfsmiddelen 2.099 1.189
Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa 32.852 12.854
  87.760 69.212

 

x €1.000          
  Bedrijfs-gebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfs-middelen Vaste bedrijfs-middelen in uitvoering en vooruit-betaald op materiële vaste activa Totaal
Stand per 1 januari 2018          
Aanschafwaarde 59.960 43.186 4.592 12.854 120.592
Cumulatieve afschrijvingen -16.141 -31.836 -3.403 - -51.380
Boekwaarde per 1 januari 2018 43.819 11.350 1.189 12.854 69.212
Mutaties           
Investeringen 909 1.733 1.160 19.998 23.800
Afschrijvingen -2.697 -2.305 -250 - -5.252
Saldo mutaties  -1.788 -572 910 19.998 18.548
Stand per 31 december 2018          
Aanschafwaarde 60.869 44.920 5.752 32.852 144.393
Cumulatieve afschrijvingen -18.838 -34.142 -3.653 - -56.633
Boekwaarde per 31 december 2018 42.031 10.778 2.099 32.852 87.760

 

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting van de materiële vaste activa in de geconsolideerde jaarrekening.

Financiële vaste activa

x €1.000 31-12-2018  31-12-2017 
Deelnemingen in groepsmaatschappijen 1.232 1.023
Deelneming RMC     3.716   4.407
Overige vorderingen 1.202 1.178
  6.150 6.608

 

x €1.000 Deelnemingen in groepsmaat- schappijen   Deelneming RMC  Overige vorderingen  Totaal
Boekwaarde per 1 januari 2018 1.023 4.407 1.178 6.608
Rente  24  24 
Resultaat  873 -691 - 182
Dotatie aan voorziening -664 - - -664
Boekwaarde per 31 december 2018 1.232 3.716 1.202 6.150


De deelnemingen in groepsmaatschappijen hebben betrekking op:

  • RET Materieel B.V. (statutair gevestigd te Rotterdam, aandeel in het kapitaal: 100 procent); 
  • RET Services B.V. (statutair gevestigd te Rotterdam, aandeel in het kapitaal: 100 procent) en; 
  • RET Bus B.V. (statutair gevestigd te Rotterdam, aandeel in het kapitaal: 100 procent). 

Voor deze deelnemingen wordt artikel 2:403 BW toegepast.

RET Materieel B.V. beheert de fast ferry. RET N.V. voert de directie over RET Materieel B.V. en brengt daarvoor een management fee in rekening. RET N.V. gebruikt het materieel voor de exploitatie en betaalt hiervoor een gebruiksvergoeding aan RET Materieel B.V. In 2018 werd door RET Materieel B.V. geen resultaat behaald (2017: ook geen resultaat). De waarde van de deelneming is € 14.000.

RET N.V. heeft een deelneming van 100 procent in RET Services B.V. Deze vennootschap voert voor RET N.V. beperkte niet direct met het openbaar vervoer verband houdende activiteiten uit. De directie van RET N.V. voert de directie over RET Services B.V. en brengt deze kosten op marktconforme wijze in rekening bij RET Services B.V. De waarde van de deelneming is € 1.218.000 (2017: € 1.009.000). In 2018 werd door RET Services B.V. een positief resultaat van € 209.000 (2017: € 163.000) behaald.

RET Bus B.V. is voor 100 procent in handen van RET N.V. Deze vennootschap verzorgt de busconcessie per 9 december 2012. In 2018 werd door de B.V. een positief resultaat van € 664.000 (2017: € 1.516.000 negatief) behaald. De waarde van de deelneming is negatief € 10.954.000 (2017: € 11.618.000 negatief), deze is opgenomen onder de voorzieningen.
Voor de andere deelnemingen wordt naar de toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening verwezen.

 

Vlottende activa
Voorraden en onderhanden werk

x €1.000 31-12 2018 31-12-2017
Grond- en hulpstoffen 13.108  12.745
OV-chipkaarten en merchandise 455  591
  13.563  13.336

Onderhanden projecten

x €1.000 31-12-2018 31-12-2017
Onderhanden projecten  113.185 106.440
     
Onderhanden projecten 313.249  276.352
Af: ontvangen termijnbedragen -271.795 -251.923
Af: voorziening projecten -2.303  -1.166
  39.151  23.263
projecten met een creditsaldo (gepresenteerd onder kortlopende schulden 74.034   83.177
Totaal  113.185  106.440

Vorderingen

x €1.000 31-12-2018 31-12-2017
Handelsdebiteuren 5.167 14.168
Vorderingen op groepsmaatschappijen  1.104 1.238
Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.238  3.327
Overige vorderingen en overlopende activa 96.386  110.228
  103.895  128.961

Vorderingen op groepsmaatschappijen
De post vorderingen op groepsmaatschappijen betreft een rekening‑courantverhouding met RET Materieel B.V. Het rentepercentage op deze verhoudingen bedraagt 1,9 procent (2017: 2,1 procent). Omtrent aflossing en zekerheden is niets overeengekomen.

Handelsdebiteuren

x €1.000 31-12-2018 31-12-2017
Handelsdebiteuren 5304 14.284
Voorziening dubieuze debiteuren  -137 -116
  5.167  14.168


Vorderingen op groepsmaatschappijen

x €1.000 31-12-2018 31-12-2017
Vorderingen op RET Materieel B.V. 1.104 1.238
  1.104 1.238

De post vorderingen op groepsmaatschappijen betreft een rekening‑courantverhouding met RET Materieel B.V. Het rentepercentage op deze verhoudingen bedraagt 1,9 procent (2017: 2,1 procent). Omtrent aflossing en zekerheden is niets overeengekomen.

Belastingen en premies sociale verzekeringen

x €1.000 31-12-2018 31-12-2017
Omzetbelasting 685 3.327
Vennootschapsbelasting 553 -
  1.238 3.327

Overige vorderingen en overlopende activa

x €1.000 31-12-2018 31-12-2017
Overige vorderingen 94.918 109.356
Overlopende activa 1.468 872
  96.386 110.228

Overige vorderingen
In de overige vorderingen zijn begrepen de rekening courantverhoudingen met RET Railgebonden Voertuigen B.V. en RET Infrastructuur B.V. ultimo 2018 van € 80,4 miljoen (2017: € 95,3 miljoen). Voor deze rekening courantverhoudingen zijn geen limieten opgenomen. De rentepercentages bedragen 1,72 procent voor RET Infrastructuur B.V. en 1,9 procent voor RET Railgebonden Voertuigen B.V. (2017: respectievelijk 1,5 procent en 2,1 procent). Omtrent aflossing en zekerheden is niets overeengekomen.

Onder de vorderingen zijn tevens begrepen vorderingen op de grootaandeelhouder Gemeente Rotterdam van € 3,7 miljoen. Dit betreft met name vorderingen uit hoofde van projecten. Omtrent aflossing en zekerheden is niets overeengekomen. Er wordt geen rente berekend.

Onder de vorderingen is mede opgenomen een vordering van € 8,2 miljoen op gemeente Rotterdam voor de door RET gemaakte operationele kosten samenhangend met de vertraging van het project Hoekse Lijn.

De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde, gegeven het kortlopende karakter van de vorderingen en het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd. 

Liquide middelen

x €1.000 31-12-2018 31-12-017
Kas 86  62
Bank 47.630 38.866
Overig  533 887
  48.249  39.815

 De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de onderneming.

 

Eigen vermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

x €1.000 Geplaatst kapitaal  Wettelijke en statutaire reserves  Overige reserves   Resultaat boekjaar  Totaal
Stand per 1 januari 2017 122 3.373 159.941 4.735 168.171
Resultaat boekjaar  -  -  -  5.645 5.645 
Uit resultaatverdeling - - 4.735 -4.735 -
Vrijval ten gunste van algemene reserve - 33 -33 - -
Overige mutaties 0 775 -775 - -
Stand per 31 december 2017 122 3.406 164.643 5.645 173.816

Het maatschappelijk aandelenkapitaal van RET N.V. bedraagt € 600.000. Per 6 juli 2016  is het aandelenkapitaal verdeeld in 599 gewone aandelen en 1 bijzonder aandeel, elk met een nominale waarde van € 1.000.

Het geplaatste aandelenkapitaal bestaat uit 121 gewone aandelen en 1 bijzonder aandeel met een nominale waarde van € 1.000 elk.

De wettelijke reserve wordt aangehouden voor positieve resultaten en rechtstreekse waardevermeerderingen van de deelneming RMC waarvan uitkering niet kan worden bewerkstelligd. 

  

Voorzieningen

x €1.000 31-12-2018 31-12-2017
Voorzieningen 22.305 24.556
  22.306 24.556

 

x €1.000  Boekwaarde per 1 januari 2018  Ontrekkingen  Dotatie  Vrijval  Boekwaarde per 31 december 2018
FLO 502 -87 41 - 456
Jubilea 3.017 -168 443 3.292
Langdurig zieken 2.132 -937 1.636 -450 2.381
WW regulier en bovenwettelijk 1.423 -412 1.006 -103 1.914
Overige personeelsvoorzieningen 339 -27   28  -44 296
Reorganisatievoorziening 2.500 -587 499 -711 1.701
Incidentele claims 2.727 - 146 -1.562 2.721.311
Negatieve waarde deelneming 11.618 - -664 11.618
Verlieslatend contract 298 -298 - - 10.954
Totaal  24.556 -2.516 3.799 -3.534 22.305

Er zijn geen voorzieningen die betrekking hebben op belastingen.
De looptijd van de verschillende voorzieningen is als volgt weer te geven:

x €1.000        
  < 1 jaar > 1 jaar
< 5 jaar
> 5 jaar Totaal
Personeelsvoorzieningen 3.261 2.839 2.239 8.339
Reorganisatievoorziening 1.063 638 - 1.701
Overige voorzieningen 1.310 10.955 - 12.265
 Totaal 5.634 14.432 2.239 22.305

 

Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting van de voorzieningen in de geconsolideerde jaarrekening. De voorziening negatieve deelneming is gevormd aangezien RET N.V. zich middels art 2:403 lid 1 sub b aansprakelijk heeft gesteld voor de verplichtingen RET Bus B.V.

Langlopende schulden

x €1.000 31-12-2018 31-12-2017
Overige schulden 4.813  8.336
  4.813  8.336


Overige schulden hebben betrekking op de vooruit ontvangen bijdrage voor de kapitaallasten uit hoofde van de investering CS-Zuidplein. Hiervan heeft € 3,5 miljoen betrekking op 2018 en is gerubriceerd als overlopende passiva. De resterende looptijd is korter dan 5 jaar. Het gehanteerde rentepercentage bedraagt 4,56 procent.

x €1.000 31-12-2018
Stand per 1 januari 8.335
Aflossingen -3.522
Stand per 31 december 4.813


Kortlopende schulden

x €1.000 31-12-2018 31-12-017
Schulden aan leveranciers en handelskredieten  19.319 23.641
Schulden aan groepsmaatschappijen 4.310  2.256
Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen 5
Belastingen en premies sociale verzekeringen 9.854  10.838
Overige schulden en overlopende passiva 138.385  126.570
  171.868  163.310

 

Schulden aan groepsmaatschappijen 

x €1.000 31-12-2018 31-12-017
Schuld aan RET Bus B.V.  71 206
Schuld aan RET Services B.V. 4.239 2.050
  4.310  2.256

In de post schulden aan groepsmaatschappijen is opgenomen een bedrag van circa € 4,2 miljoen aan rekening‑courantverhouding met RET Bus B.V. en een bedrag van circa € 0,07 miljoen aan rekening‑courantverhouding met RET Services B.V. Omtrent aflossing en zekerheden is niets overeengekomen. Er wordt 1,9% rente berekend.

Belastingen en premies sociale verzekeringen

x €1.000 31-12-2018 31-12-017
Loonheffing  9.711 9.474
Vennootschapsbelasting - 1.293
Overige belastingen  143  71 
  9.854  10.838


Overige schulden en overlopende passiva 

x €1.000 31-12-2018 31-12-017
Onderhanden projecten  74.043 83.177
Overige schulden 6.674 5.348
Overlopende passiva 57.677 38.045
  138.385  126.570


Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting van de kortlopende schulden in de geconsolideerde jaarrekening.

Voorstel resultaatverwerking

De leiding van de vennootschap stelt voor het resultaat de volgende bestemming te geven:
Het resultaat over 2018 ad € 5.645.000 wordt geheel toegevoegd aan de overige reserves.

Deze voorstellen dient nog te worden vastgesteld door de Algemene Vergadering en zijn derhalve nog niet verwerkt in de jaarrekening 2018 van de vennootschap.

 

Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening

Personeelskosten

In de post salarissen is begrepen de bezoldiging van (voormalig) statutair directeuren en commissarissen. Het beloningsbeleid voor de statutair directeur van RET N.V. is vastgesteld door de Algemene vergadering van Aandeelhouders en in overeenstemming met het beleidskader Verbonden Partijen. De beloning van de (voormalig) statutair directeur is weergegeven in de volgende tabel.

x €1.000 Vaste en variabele beloningen Beloningen betaalbaar op termijn  Totaal
2018 - M.B. Unck 169 20 189
2017 - M.B. Unck (vanaf 1 juni 2017) 97 11 108
2017 - P. Peters (tot juni 2017) 130 9 139


Vanaf 1 juni 2017 heeft RET N.V. een nieuwe statutair directeur. De beloning voor de nieuwe bestuurder is vrijwillig gebaseerd op WNT‑2. De bezoldiging van de bestuurder omvat periodiek betaalde en toegezegde beloningen, zoals salarissen, vakantiegeld en beloningen betaalbaar op termijn, zoals pensioenlasten, voor zover deze posten ten laste zijn gekomen van de vennootschap. De statutair directeur wordt beloond middels een vaste beloning. De statutair directeur heeft een regulier arbeidscontract voor één jaar (dat conform cao in het eerste kwartaal van 2018 is omgezet naar onbepaalde tijd) en valt onder de reguliere cao wat betreft de pensioenregeling.

x €1.000 Vaste en variabele beloningen Beloningen betaalbaar op termijn  Totaal
2018 78 - 78
2017 88 - 88


De beloning van de commissarissen bestaat uit een vaste vergoeding op jaarbasis voor zover deze posten ten laste zijn gekomen van de vennootschap. Er zijn in 2018 geen bijzondere vergoedingen verstrekt aan (voormalig) statutair directeuren en commissarissen.

Overige bedrijfskosten

In de overige bedrijfskosten zijn de accountantskosten opgenomen. In onderstaand overzicht zijn de accountantskosten nader gespecificeerd:

x €1.000 2018 2017
Onderzoek van de jaarrekening 223 167
Andere controleopdrachten 66 8
Adviesdiensten op fiscaal terrein - 3
Overig 11 62
Totaal 300 320


Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij de vennootschap en de in de consolidatie betrokken maatschappijen zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties) en de in rekening gebrachte honoraria van het gehele netwerk waartoe de accountantsorganisatie behoort. De kosten zijn verantwoord in het jaar waarin werkzaamheden zijn uitgevoerd. 

Rotterdam, 26 maart 2019,
Maurice Unck

 

Ondertekening commissarissen:
Tineke Bahlman                                 
Voorzitter           

Mirjam Nouwen
Vicevoorzitter

Karin Bax
Commissaris                                                          

Steven Lak
Commissaris   

Engbert Verkoren 
Commissaris