Skip to content

Toelichting op de geconsolideerde balans

Vaste activa

Materiële vaste activa

x €1.000 31-12-2019 31-12-2018 
Bedrijfsgebouwen en -terreinen 69.350  42.031
Machines en installaties 14.322 11.175
Rollend materieel 44.127 2.136
Andere vaste bedrijfsmiddelen 2.930 3.185
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste bedrijfsactiva  12.356  33.062
  143.085 91.589


Materiële vaste activa

x €1.000            
   Bedrijfs-gebouwen en terreinen  Machines en installaties  Rollend materieel  Andere vaste bedrijfs-middelen Materiële vaste bedrijfs-middelen in uitvoering en vooruit-betaald  Totaal
Stand per 1 januari 2019            
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 60.869 49.176 20.582 8.152 33.062 171.841
Cumulatieve afschrijvingen -18.838 -38.001 -18.446 -4.967 - -80.252
Boekwaarde per 1 januari 2019 42.031 11.175 2.136 3.185 33.062 91.589
Mutaties             
Investeringen 29.973 5.966 44.122 201 -20.706 59.556
Afschrijvingen -2.654 -2.819 -2.131 -456 - -8.060
Saldo mutaties  27.319 3.147 41.991 -255 -20.706 51.496
Stand per 31 december 2019            
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 90.842 55.142 64.704 8.353 12.356 231.397
Cumulatieve afschrijvingen -21.492 -40.820 -20.577 -5.423 - -88.312
Boekwaarde per 31 december 2019 69.350 14.322 44.127 2.930 12.356 143.085
Afschrijvingspercentages 0,00-10,00% 1,33-20,00% 3,33-14,29% 3,33-14,29% 0,00%  


Bedrijfsgebouwen en terreinen
De investeringen in bedrijfsgebouwen en terreinen betreffen de investeringen in de in 2019 gebruik genomen locatie Kleiweg.

Machines en installaties
In machines en installaties is in 2019 € 6,0 miljoen geïnvesteerd. Dit betreft met name investeringen in sporen en kruisingen.

Rollend materieel
In 2019 en 2020 worden 40 dieselbussen, 103 hybride bussen en 55 elektrische bussen geleverd en geactiveerd. Ultimo 2019 rijden er 94 nieuwe bussen in de dienstregeling van de nieuwe busconcessie (18 dieselbussen, 21 hybride bussen en 55 elektrische bussen). In 2020 zal hierover worden afgeschreven over de levensduur van de bussen (volgens de componentenbenadering). In 2020 zal het resterend aantal bussen worden geactiveerd zodra deze zijn geleverd en in de dienstregeling zijn opgenomen.

Andere vaste bedrijfsmiddelen
De investeringen in de andere vaste bedrijfsmiddelen betreffen met name de investering in Hastus.

Vaste activa in uitvoering
De vaste activa in uitvoering betreft de onderhanden projecten voor eigen rekening en risico.
Onder de investeringen zijn begrepen de investeringen en overboekingen naar andere categorieën binnen de materiële vaste activa.

 

Financiële vaste activa

x €1.000 31-12-2019 31-12-2018 
Deelneming RMC 979 3.716
Vorderingen RMC 2.500 -
Overige vorderingen 1.226                 1.202
  4.705             4.918

 Financiële vaste activa

x €1.000 Deelneming RMC  Vordering RMC  Overige  vorderingen   Totaal 
Boekwaarde per 1 januari 2019  3.716 -  1.202  4.918
Verstrekkingen - 2.500 24 2.524
Resultaat                 -2.737 -                   - -2.737
Boekwaarde per 31 december 2019             979 2.500              1.226 4.705


Deelneming RMC
Deelneming RMC betreft Rotterdamse Mobiliteits Centrale (RMC) B.V. (statutair gevestigd te Rotterdam, aandeel in het kapitaal: 50 procent). Het resultaat deelnemingen in 2019 betreft het nagekomen resultaat 2018 en het voorlopig resultaat 2019 van RMC B.V. De niet uitgekeerde winsten van deze deelneming zijn toegevoegd aan een wettelijke reserve deelnemingen.

Vordering RMC
Dit betreft een aan RMC verstrekte lening van € 2,5 miljoen tegen een rentepercentage van 15%. De lening dient in 2021 met € 1,5 miljoen te worden afgelost en in 2022 het restant van € 1,0 miljoen.
De rente wordt per ultimo kwartaal toegevoegd aan de lening en dient op de betaalmomenten tevens te worden betaald. Als zekerheid is gegeven het pandrecht (tweede in rang) op de door RMC gehouden aandelen (en bijbehorende dividendrechten) in Transvision B.V. alsmede pandrecht (tweede in rang) op de vorderingen van RMC in het kader van Valys contracten.

Overige vorderingen
Het bedrag aan overige vorderingen betreft een achtergestelde lening aan de Coöperatie Openbaar Vervoerbedrijven U.A. RET NV heeft deze achtergestelde lening verstrekt aan de Coöperatie voor een bedrag van € 1,25 miljoen. De lening heeft een looptijd van 5 jaar. Aflossing vindt plaats op 1 januari 2021. Over de vordering wordt geen rente berekend. De vordering is contant gemaakt tegen een marktrente van 2,0 procent.


Vlottende activa

Voorraden

x €1.000 31-12-2019 31-12-2018
Grond- en hulpstoffen 15.502 13.767 
OV-chipkaarten en merchandise 437 455 
  15.939 14.222

 

Onderhanden projecten

x €1.000 31-12-2019 31-12-2018
Onderhanden projecten 332.985 312.385 
Af: ontvangen termijnbedragen -309.327 -271.041 
Af: voorziening projecten -2.624 -2.303 
  21.034 39.041 
projecten met een creditsaldo (gepresenteerd onder kortlopende schulden) 21.130 73.934
  42.164 112.975 


RET N.V. voert in opdracht van Metropoolregio Rotterdam Den Haag werken en opdrachten tot constructie van activa en aanschaf en renovatie van railvoertuigen uit. De financiering hiervan vindt grotendeels plaats met van Metropoolregio Rotterdam Den Haag ontvangen middelen. Bij gereedkomen van het project wordt dit overgedragen aan RET Infrastructuur B.V. of RET Railgebonden Voertuigen B.V.

Vorderingen

x €1.000 31-12-2019 31-12-2018
Vorderingen op handelsdebiteuren 19.620 5.487
Belasting en premies sociale verzekeringen 101 1.081
Overige vorderingen en overlopende activa 68.332 102.084
  88.053 108.652
Vorderingen op handelsdebiteuren    
Vorderingen op handelsdebiteuren 19.808 5.763 
Voorziening dubieuze vorderingen op handelsdebiteuren -188 -276 
  19.620 5.487 
Belastingen en premies sociale verzekeringen    
Omzetbelasting - 528 
Vennootschapsbelasting 101 553 
  101 1.081 
Overige vorderingen en overlopende activa    
Overige vorderingen 66.159 100.161
Overlopende activa 2.173 1.923
  68.332 102.084


Overige vorderingen

In de overige vorderingen zijn begrepen de rekening-courantverhoudingen met en overige vorderingen op RET Railgebonden Voertuigen B.V. en RET Infrastructuur B.V. ultimo 2019 van € 38,4 miljoen (2018: € 74,7 miljoen). Voor deze rekening-courantverhoudingen zijn geen limieten opgenomen. De rentepercentages bedragen 1,6 procent voor RET Infrastructuur B.V. en 1,8 procent voor RET Railgebonden Voertuigen B.V. (2018: respectievelijk 1,7 procent en 1,9 procent). Omtrent aflossing en zekerheden is niets overeengekomen.

Onder de vorderingen zijn tevens begrepen vorderingen op de gemeente Rotterdam van € 5,3 miljoen. Dit betreft met name vorderingen uit hoofde van projecten. Omtrent aflossing en zekerheden is niets overeengekomen. Er wordt geen rente berekend.

Onder de vorderingen is mede opgenomen een vordering van € 12,5 miljoen op gemeente Rotterdam en MRDH voor de door RET gemaakte operationele kosten samenhangend met de vertraging van het project Hoekse Lijn.

In de overige vorderingen is opgenomen een vordering inzake UWV. In 2018 is door het kabinet besloten dat de betaalde transitievergoedingen in het kader van ontslag na langdurig ziekteverzuim voor ondernemingen te compenseren. De vordering die is opgenomen, betreft de periode medio 2015 tot en met 2019. Na beoordeling van de dossiers, medio 2020, zal UWV overgaan tot uitkering hiervan. Ultimo 2019 is € 3,8 miljoen opgenomen onder de overige vorderingen.

De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde, gegeven het kortlopende karakter van de vorderingen en het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd. 

 

Liquide middelen

x €1.000 31-12-2019 31 dec 2018
Kas 172 86 
Bank 43.581 48.572 
Overige 353 533 
  44.106 49.191 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de onderneming.

Groepsvermogen

Het eigen vermogen wordt in de toelichting bij de enkelvoudige balans nader toegelicht.

Voorzieningen

x €1.000 31-12-2019 31-12-2018
 Voorzieningen    
  15.800 20.220 

 

   x €1.000          
  Boekwaarde per 1 januari 2019  Onttrekkingen  Dotatie  Vrijval  Boekwaarde per 31 december 2019
FLO 1.068 -225 9 -59 793
Jubilea 4.100 -360 397 - 4.137
Langdurig zieken 3.177 -978 1.713 -189 3.723
WW regulier en bovenwettelijk 2.032 -484 1.517 -1.153 1.912
Overige personeelsvoorzieningen 296 -18 153 - 431
Reorganisatievoorziening 1.701 -758 577 -700 819
Incidentele claims 2.710 -50 2.885 -1.561 3.985
Verlieslatend contract 3.736 -3.736 - - -
Referentiesheets 1.400 -1.400 - - -
Totaal 20.220 -8.009 7.251 -3.662 15.800 


Er zijn geen voorzieningen die betrekking hebben op belastingen. Het totaalbedrag van mutaties vanuit oprenting en wijziging in rekenrente opgenomen in bovenstaand verloopoverzicht bedraagt nihil.


Algemeen

Bij de actuariële berekening van de voorzieningen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:  

  2019 2018
Gehanteerde rekenrente 0,0 procent 1,0 - 1,5 procent 
Verwachte salarisstijging 1,5 - 2,00 procent 2,25 procent 


Gehanteerde rekenrente: op basis van de gemiddeld gewogen looptijd van de voorziening.
Verwachte salarisstijgingen: op basis van een leeftijdsafhankelijke staffel gemiddeld 0,0 - 3,0 procent.
Overlevingskansen: op basis van een actuele sterftetabel.
Ontslagkansen: 5 procent.

De dotaties aan en vrijval van de personeels- en reorganisatievoorzieningen hebben ten laste respectievelijk ten gunste van de personeelskosten plaatsgevonden. De dotaties en vrijval van de overige voorzieningen hebben ten laste respectievelijk ten gunste van de overige bedrijfskosten plaatsgevonden.

FLO (Functioneel Leeftijd Ontslag)
De FLO-regeling was een regeling waarmee trambestuurders en buschauffeurs met voldoende functiejaren met vroegpensioen konden als zij 60 werden, tegen 80 procent van hun salaris. Deze regeling is in 2010 vervallen en er is een overgangsregeling gecreëerd. Deze toekomstige FLO-uitkeringen zijn in de voorziening opgenomen.

Jubilea
Medewerkers die vijfentwintig, veertig of vijftig jaar in dienst van RET N.V. zijn, hebben bij het bereiken van elk van deze jubilea aanspraak op een gratificatie. Deze voorziening betreft de contante waarde van de hiervoor ingeschatte toekomstige verplichtingen.

Langdurig zieken
De voorziening langdurig zieken is gevormd voor de verplichte loondoorbetaling gedurende de periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid voor betreffende medewerkers inclusief eventuele transitievergoeding.

WW regulier en boventallig
Dit betreft voornamelijk een voorziening voor WW-kosten voor personeelsleden. De dotaties en vrijvallen hangen samen met de in- en uitstroom in de WW van onze personeelsleden.

Overige personeelsvoorzieningen
Dit betreft voornamelijk voorzieningen voor compensatie voor arbeidsongeschiktheid, het OV-sectorplan en wachtgeld.

Reorganisatievoorziening
De voorziening reorganisatie heeft betrekking op reorganisatie van functies binnen RET. De hoogte van de voorzieningen is bepaald aan de hand van een inschatting per persoon/ functie. De hoogte van de voorziening is gebaseerd op de momenteel beste managementinschatting van de werkelijk uit te keren bedragen. De verantwoorde vrijval heeft betrekking op wijzigingen in de situatie van de betreffende personen/functies.

Incidentele claims
De voorziening incidentele claims is gevormd voor juridische claims die bij RET N.V. zijn ingediend.

Verlieslatend contract
In 2014 is naar aanleiding van een verwacht onvermijdbaar verlies tot het einde van de concessieperiode een voorziening getroffen. Ultimo 2019 is er geen voorziening meer noodzakelijk in verband met einde concessieperiode.

Referentiesheets
Deze voorziening referentiesheets is gevormd naar aanleiding van de mindere inzetbaarheid van het voormalig Qbuzz personeel. Na de gunning is gebleken dat de RET niet juist is geïnformeerd over de inzet van het personeel van de latende concessiehouder. Het gevolg hiervan is dat RET Bus B.V. de exploitatie van deze concessie niet sluitend kan krijgen en de komende jaren er een verwacht verlies zal zijn. Het bedrag is vastgesteld door de aanvullende informatie over inzetbaarheid toe te passen op het dienstenpakket. In 2014 is naar aanleiding van een verwacht onvermijdbaar verlies tot het einde van de concessieperiode een voorziening getroffen. Ultimo 2019 is er geen voorziening meer noodzakelijk in verband met einde concessieperiode.

De looptijd van de verschillende voorzieningen is als volgt weer te geven: 

x €1.000        
  < 1 jaar > 1 jaar
< 5 jaar
> 5 jaar Totaal
Personeelsvoorzieningen 5.048 3.360 2.586 10.996
Reorganisatievoorziening 819 - - 819
Overige voorzieningen 3.985 - - 3.985
 Totaal   9.852 3.360 2.586 15.800


Langlopende schulden

x €1.000 31-12-2019 31-12-2018
Lening Europese Investeringsbank (EIB) 2.640 -
Overige schulden 1.341 6.154 
  3.981 6.154 


Lening Europsese Investeringsbank (EIB)
De lening van de EIB betreft een lening van € 3,3 miljoen met een looptijd van 5 jaar en een rentepercentage van 0,0 procent. Het kortlopende deel is opgenomen onder de kortlopende schulden.

Overige schulden
Overige schulden hebben onder andere betrekking op de vooruit ontvangen bijdrage voor de kapitaallasten uit hoofde van de investering CS-Zuidplein. In 2019 betreft dit alleen een kortlopend deel wat is opgenomen onder de kortlopende schulden ad € 4,8 miljoen. Het gehanteerde rentepercentage bedraagt 4,56 procent.

Hiernaast is een langlopende verplichting opgenomen van € 1,3 miljoen inzake het onderhoud van geluids- en antiverblindingsschermen nabij Pernis. Dit bedrag was eerder ontvangen van Rijkswaterstaat. In 2011 heeft voor de eerste keer onderhoud plaatsgevonden. Een bedrag van € 1,1 miljoen heeft een resterende looptijd van langer dan 5 jaar.

De reële waarde benadert de boekwaarde.

x €1.000 2019
Stand per 1 januari 6.154
Nieuwe lening 3.330
Aflossingen -4.813
  4.641
Kortlopend deel (onder kortlopende schulden) -660
Stand per 31 december 3.981

Langlopende schulden

x €1.000                       
Totaal 4.641 660 3.981  
  Stand per 31 december 2019 Aflossings-verplichting Resterende looptijd >1 jaar Rente-percentage
        %
Lening Europese Investeringsbank (EIB)  3.300 660 2.640 -
Overige schulden 1.341 - 1.341 4,56

Kortlopende schulden

x €1.000 31-12-2019 31-12-2018
Aflossingsverplichting langlopende schulden 660
Schulden aan leveranciers en handelskredieten 17.865 20.158
Schulden ter zake van belastingen en premie sociale verzekeringen 15.692 12.072
Overige schulden en overlopende passiva 124.409 149.127
  158.626 181.357 


Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen

x €1.000 31-12-2019 31-12-2018
Omzetbelasting 2.336 -
Loonheffing 12.303 11.929
Overige belastingen 1.053 143
  15.692 12.072


Overige schulden en overlopende passiva

x €1.000 31-12-2019 31 dec 2018
Onderhanden projecten 21.130 73.934 
Overige schulden 52.758 8.625 
Overlopende passiva 50.521 66.568
  124.409 149.127


Overige schulden
Onder de overige schulden is opgenomen een bedrag van € 44,1 miljoen inzake nog te betalen bussen (zie tevens investeringen rollend materieel).

Onder de schulden zijn begrepen schulden aan de grootaandeelhouder gemeente Rotterdam van € 0,2 miljoen (2018: € 0,4 miljoen). Omtrent aflossing en zekerheden is niets overeengekomen. Er wordt geen rente berekend.

Overlopende passiva
RET N.V. heeft van de gemeente Rotterdam voorschotten ontvangen voor de bijdragen van het project RandstadRail. Deze zijn nog niet als onderhanden werk te beschouwen. Deze voorschotten dienen ter dekking van de toekomstige uitgaven en zijn onder overlopende passiva verantwoord voor een bedrag van € 2,9 miljoen (2018: € 2,9 miljoen).

In 2015 en 2016 is met de opdrachtgever afgesproken dat de RET N.V. meerdere uitgaven zal bekostigen. Dit is het geval voor aanloopkosten van de railconcessie, de aanloopverliezen Hoekse Lijn, de meerkosten van de medewerkers Toezicht voor MRDH en de aanleg van een infrastructureel project. Hiervoor heeft een herallocatie op de exploitatiebijdragen 2015 - 2019 plaatsgevonden. Deze totale verplichting is ultimo 2019 opgenomen voor een bedrag van € 21,4 miljoen (2018: € 22,8 miljoen).

Van deze posten heeft een bedrag van circa € 5,1 miljoen een verwachte looptijd korter dan een jaar, € 9,1 miljoen een verwachte looptijd tussen de 2 en 5 jaar en een bedrag van 7,2 miljoen een verwachte looptijd van langer dan 5 jaar.

Onder de overlopende passiva is verder € 6,6 miljoen (2018: € 6,5 miljoen) vooruit ontvangen inkomsten opgenomen uit de verkopen van jaarabonnementen in 2019. Hiervan heeft het reisrecht betrekking op 2020.

Daarnaast is in 2019 € 35,4 miljoen voorlopige vergoeding voor ov-studentenkaart 2020 ontvangen (2018: € 34,6 miljoen).

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Concessie Metropoolregio Rotterdam Den Haag
RET N.V. heeft overeenkomsten afgesloten met Metropoolregio Rotterdam Den Haag ter uitvoering, inclusief de veiligheid, van het openbaar vervoer bus, tram, metro en ferry in het gebied van de regio Rotterdam en regio Haaglanden (RandstadRail).

Overeenkomst concessie rail
De concessie heeft een ingangsdatum van 11 december 2016 en een looptijd van 14 jaar. RET N.V. ontvangt als concessiehouder een jaarlijkse exploitatiebijdrage (concessievergoeding) voor de uitvoering van de concessie, zoals vastgelegd in de subsidiebeschikking, afgegeven door Metropoolregio Rotterdam Den Haag (concessieverlener). Voor de jaren vanaf 2017 zijn financiële afspraken gemaakt over de exploitatiebijdragen en jaarlijkse indexering. De voor de concessie gemaakte kosten worden vergoed door middel van reizigersopbrengsten en exploitatiebijdragen.
In 2019 heeft de herijking plaatsgevonden waarbij binnen de huidige concessie nieuwe afspraken worden gemaakt die vanaf 2020 in werking treden.
Alle trams en metro’s zijn ondergebracht in RET Railgebonden Voertuigen B.V. (een 100 procent dochter van RET Infrastructuur B.V.). Het gebruiksrecht hierop eindigt op het moment dat de concessie niet meer aan RET N.V. wordt gegund.

Overeenkomst concessie bus
Op 8 december 2019 is de nieuwe busconcessie ingegaan met een looptijd van 15 jaar. RET N.V. ontvangt als concessiehouder een jaarlijkse exploitatiebijdrage (concessie-vergoeding) voor de uitvoering van de concessie, zoals vastgelegd in de subsidiebeschikking afgegeven door Metropoolregio Rotterdam Den Haag (concessieverlener).
Voor de nieuwe busconcessie worden nieuwe bussen aangeschaft om de doelen ten aanzien van duurzaamheid te kunnen behalen. Dit betreffen onder andere hybride en zero-emissie bussen. Deze worden geactiveerd en afgeschreven over de economische levensduur in RET Materieel B.V. De oude bussen van de oude concessieperiode zullen worden verkocht.

Investeringsverplichtingen
RET N.V. heeft een veelheid aan meerjarige investeringsverplichtingen betreffende activa in aanbouw, aanleg van en groot onderhoud aan infrastructurele werken ten behoeve van RET Infrastructuur B.V. en de aanschaf van bussen voor de nieuwe busconcessie.
Met name betreft dit:

 • Aanschaf bussen voor de nieuwe busconcessie met openstaande verplichtingen van € 34,7 miljoen;

 • Vervanging van gelijkrichterstations op de oost-west lijn met openstaande verplichtingen van € 13,1 miljoen;

 • Programma frequentieverhoging Randstad Rail met openstaande verplichtingen van € 11,5 miljoen;

 • Aanleg van de Hoekse Lijn met openstaande verplichtingen van € 6,9 miljoen;

 • Laadinfra van de nieuwe busconcessie met openstaande verplichtingen van € 6,8 miljoen.

Het belangrijkste deel van deze investeringsverplichtingen kent een looptijd van 1 tot 5 jaar. Het totaal aan investeringsverplichtingen bedraagt € 149,2 miljoen.

Leaseverplichtingen
Alle lopende leaseovereenkomsten voor het wagenpark van RET N.V. kwalificeren als operationele leaseovereenkomsten. Verschuldigde betalingen in verband met lease worden als lasten in de winst- en verliesrekening opgenomen. RET N.V. heeft het beheer van zijn wagenpark, exclusief het rijdend materieel voor openbaar vervoer, bij een leasemaatschappij ondergebracht. In 2019 is hier een bedrag van ongeveer € 1,0 miljoen voor voldaan (2018: € 1,1 miljoen). De leasecontracten hebben een looptijd van gemiddeld 5 tot 6 jaar. De bestaande lease verplichtingen met een looptijd:

 • korter dan een jaar zijn € 0,6 miljoen;
 • tussen 1 jaar en 5 jaar zijn € 1,2 miljoen;
 • langer dan 5 jaar zijn € 0,1 miljoen.

Huurverplichtingen
RET N.V. is een verplichting aangegaan voor de huur van het kantoorpand Vancouver. Het huurcontract loopt tot en met 2026. Dit is het grootste huurcontract dat in onderstaande huurverplichtingen is opgenomen.
De bestaande huurverplichtingen met een looptijd:

 • korter dan een jaar zijn circa € 2,6 miljoen;

 • tussen 1 jaar en 5 jaar zijn ongeveer € 10,5 miljoen;

 • en langer dan 5 jaar zijn € 6,3 miljoen.

RET Bus B.V. is huurverplichtingen aangegaan voor de diverse locaties in de regio in verband met de uitbreiding van de busconcessie. Deze verplichtingen hebben een looptijd van maximaal een jaar en bedragen circa € 0,2 miljoen.

Gedurende het verslagjaar is een bedrag van € 2,6 miljoen aan huurlasten voor onroerende goederen in de winst- en verliesrekening verwerkt.

Gebruiksvergoeding
RET N.V. is een verplichting aangegaan voor het gebruik van de infrastructuur met RET Infrastructuur B.V. en het gebruik van materieel met RET Railgebonden Voertuigen B.V. Verplichtingen voortvloeiend uit het eigendom, het gebruik en de instandhouding van de railvoertuigen zijn voor rekening en risico van RET N.V. Hiervoor betaalt RET N.V. een gebruiksvergoeding. Deze gebruiksvergoeding betreft hoofdzakelijk een vergoeding voor afschrijvings- en rentekosten en bedraagt voor 2019 circa € 68,8 miljoen (2018: € 67,0 miljoen). RET NV heeft aan RET Railgebonden Voertuigen B.V. een pandrecht verleend op de door RET N.V. ontvangen railconcessievergoeding.

Bankgaranties
Er zijn drie lopende bankgaranties, een bankgarantie ter waarde van € 42.350 voor de huur van bedrijfsruimte te Ridderkerk, een bankgarantie van € 40.000 voor de huur bedrijfsruimte te Rotterdam en een bankgarantie ter hoogte van € 35.000 voor de huur van een serviceruimte op station CS.

Fiscale eenheid
De rechtspersoon maakt deel uit van de fiscale eenheid met RET Materieel B.V., RET Services B.V. en RET Bus B.V. voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting en is uit dien hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel.

 

Gebeurtenissen na Balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die aanpassing van de jaarrekening of vermelding in het jaarverslag vereisen. Voor de onzekerheid met betrekking tot het coronavirus wordt verwezen naar de grondslagen van waardering en resultaatbepaling.  


Voorstel resultaatverwerking

De leiding van de vennootschap stelt voor het resultaat de volgende bestemming te geven:
Het resultaat over 2019 ad € 5.828.000 wordt geheel toegevoegd aan de overige reserves.
Dit voorstel dient nog te worden vastgesteld door de Algemene Vergadering en is derhalve nog niet verwerkt in de jaarrekening 2019 van de vennootschap.