Geconsolideerde balans per 31 december 2019

(vóór resultaatbestemming)

x €1.000 31-12-2019 31-12-2018
Vaste activa    
Materiële vaste activa 143.085 91.589 
Financiële vaste activa 4.705 4.918 
Vlottende activa    
Voorraden en onderhanden werk 15.939 14.222 
Onderhanden projecten 42.164 112.975 
Vorderingen 88.053 108.652 
Liquide middelen 44.106 49.191 
  338.052 381.547 
Groepsvermogen 159.645 173.816 
Voorzieningen 15.800 20.220 
Langlopende schulden 3.981 6.154 
Kortlopende schulden 158.626 181.357 
  338.052 381.547