Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2019

x €1.000 2019 2018
Netto-omzet 465.540 442.859 
Overige bedrijfsopbrengsten 22.996 24.230 
Totaal van som der bedrijfsopbrengsten 488.536 467.089
     
Kosten grond- en hulpstoffen 10.835 9.803 
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten 160.516 155.450 
Personeelskosten 191.798 184.255 
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 8.060 7.748 
Overige bedrijfskosten 109.138 105.761 
Totaal van de som der kosten 480.347 463.017 
     
Totaal van bedrijfsresultaat 8.189 4.072 
Financiële baten en lasten 1.136 2.198 
Totaal van resultaat uit bedrijfsuitoefening voor belastingen 9.325 6.270 
Belastingen over de winst of het verlies -760 66 
  8.565 6.336
Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen -2.737  -691
Netto resultaat  5.828 5.645