Omgeving

De MRDH, het centrale werkgebied van de RET, is volop in ontwikkeling. De regio groeit sterk met meer dan 200.000 extra woningen in de komende twee decennia. Dit brengt ons aan de capaciteitsgrenzen van ons (metro)netwerk.

Het aantal inwoners groeit verder en we bedienen nu al meer dan de helft van de in totaal 2,3 miljoen inwoners in de regio. Het gaat economisch goed in ons vervoergebied. Door groei van de werkgelegenheid trekken steeds meer mensen naar de steden en omliggende plaatsen. Deze groei zorgt ook voor uitdagingen die de 23 gemeenten, verenigd in de MRDH, samen willen oplossen. De Metropoolregiogemeenten werken zo aan een duurzame en internationaal concurrerende regio waarin ook de RET een rol van betekenis speelt.

Vier kenmerkende thema’s staan in de regio centraal: vernieuwen verbindingen; vernieuwen economie; vernieuwen energie; en vernieuwen stad en omgeving. Met ‘vernieuwen van verbindingen’ richten de metropoolgemeenten zich op investeringen die nodig zijn zodat bevolking, bezoekers en zakelijk verkeer zich makkelijk kunnen blijven verplaatsen. Dit is essentieel voor een gezonde economie. Uitbreiding van het lightrailnetwerk, zoals de ombouw van de Hoekse Lijn en RandstadRail, is hiervan een direct resultaat. ‘Vernieuwen economie’ richt zich op economische en technische vernieuwing waardoor de aantrekkingskracht van de regio gewaarborgd blijft. Het thema ‘vernieuwen energie’ draait om stimuleren van nieuwe en schone energiebronnen. Met ‘vernieuwen van stad en omgeving’ willen de gemeenten een prettige omgeving creëren om te wonen en te werken.

Een kwalitatief goed en duurzaam mobiliteitssysteem draagt voor een belangrijk deel bij aan verwezenlijking van al deze regionale ambities. Bovenstaande thema’s zijn daarom van groot belang voor de RET als belangrijke schakel in het regionale mobiliteitssysteem. De RET is ook actief in netwerken waarin overheden, kennisinstellingen, onderwijs en bedrijfsleven samenwerken aan technologische vernieuwing (zoals automatisch vervoer) die de regio internationaal op de kaart kunnen zetten. Maatregelen om de mobiliteit en bereikbaarheid te verbeteren worden ook expliciet benoemd, zoals een nieuwe oeververbinding, stimuleren van fietsparkeren bij OV-knooppunten en plannen voor een nieuwe metrolijn door Rotterdam-Zuid.

In 2019 hebben gemeente Rotterdam, de MRDH, de Provincie Zuid-Holland en het Rijk het startbesluit genomen voor een nieuwe oeververbinding in de stad Rotterdam, tussen De Esch en Feyenoord. Inwoners, forensen en bezoekers van de regio zullen hierdoor profiteren van betere OV-verbindingen. Het startbesluit voorziet bovendien in een oplossing van de verkeersknelpunten op de Algeracorridor en bij de Van Brienenoordbrug en geeft Rotterdam een nieuwe impuls. In de stad ligt een enorme bouwopgave langs de as waar de verbinding komt. Denk aan de uitbreiding van Zuidplein en Ahoy en aan de bouw van Feyenoord City. Daarnaast legt de verbinding een nieuwe sociale en economische levensader tussen Kralingen en Rotterdam-Zuid.

Naast de groei van de regio, verandert de wereld om ons heen. En ondanks dat de RET er goed voor staat - met een lange termijn zekerheid over de bus- en railconcessie, betere kwaliteit en hogere efficiency -, staat de RET ook voor grote uitdagingen:

  • De klanttevredenheid stijgt niet vanzelf
  • De inzetbaarheid van het huidige personeel staat onder druk en de arbeidsmarkt zorgt tegelijkertijd voor steeds schaarser wordend gekwalificeerd personeel
  • Met de aanhoudende groei van het aantal reizigerskilometers, groeit de druk op (het onderhoud van) de vloot
  • De vloot veroudert en moet de komende decennia (deels) worden vernieuwd
  • De digitalisering (‘smart city’) heeft ingrijpende gevolgen voor de exploitatie en de klant
  • Het klimaatakkoord van Parijs vraagt om een duidelijke duurzaamheidsagenda, ook van de RET
  • Van overheidswege is het beschikbare budget voor infrastructuur afgenomen, terwijl de vraag naar mobiliteit al jaren boven verwachting toeneemt.

 

De RET heeft op verschillende niveaus en over diverse onderwerpen contact met haar stakeholders.
De belangrijkste stakeholder van de RET is de reiziger. De reiziger beoordeelde de RET in 2020 over 2019 met een 7,9 in de OV-klantenbarometer. Dit is een stijging van 0,1 punt ten opzichte van vorig jaar.

Door onze stakeholders regelmatig te betrekken bij het bedrijf en het beleid, krijgen we inzicht in hun standpunten en wensen. Daardoor kunnen we onze dienstverlening aan de reiziger voortdurend verbeteren. Daarnaast informeren we hen ook via andere communicatiemiddelen (social media en de website) al naar gelang het onderwerp en de doelgroep. In 2019 vond de dialoog onder meer plaats met de volgende stakeholders: de reizigers, de medewerkers, de Ondernemingsraad, RvC, vakbonden, gemeente Rotterdam, MRDH, gemeenten uit de MRDH, ministeries, provincie Zuid-Holland, veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, politie, openbaar ministerie, omwonenden, scholen, media, brancheorganisaties, leveranciers, zakelijke partners, collega-bedrijven en belangenorganisaties zoals Metrocov. 

Om een drukbevolkt land als Nederland ook in de toekomst bereikbaar, leefbaar en concurrerend te houden, zijn jaarlijkse investeringen van minstens een miljard euro nodig. Daarmee kan het OV flexibel ingericht worden met deur- tot- deur-oplossingen van trein- en lightrailverbindingen tot diverse vormen van deelvervoer zoals OV-fiets, beltaxi's en deelauto’s, zonder een vaste dienstregeling en met de reiziger volledig in control. De capaciteit van het Nederlandse wegennet en openbaar vervoer is onvoldoende om de stijgende vraag naar mobiliteit op te vangen. Om te voorkomen dat Nederland in de komende jaren vastloopt, moet mobiliteit anders worden ingericht. Sinds december 2016 komt daarom een brede coalitie van stakeholders uit de Nederlandse autowereld, de tweewielerbranche, het wegtransport en het openbaar vervoer bijeen in de Mobiliteitsalliantie. Zij behartigen de belangen van de reizigers en het goederentransport. In 2019 lanceerde de Mobiliteitsalliantie een Deltaplan voor mobiliteit. De Mobiliteitsalliantie doet hierin concrete voorstellen, waarbij de reiziger en het vervoer van goederen centraal staan. Dit levert onze maatschappij jaarlijks tot 18 miljard euro per jaar aan maatschappelijke waarde op. Aan het plan is ook een investeringsagenda gekoppeld.

Een belangrijke interne stakeholder is de Ondernemingsraad (OR). In 2019 heeft de OR zijn eerste volledige jaar in nieuwe samenstelling achter de rug. De OR heeft onder andere advies gegeven over de herinrichting van de topstructuur, het camerabeleid, rookvrij werken en het cyber security beleid.  

JongRET is een andere belangrijke interne stakeholder, die de jonge RET'ers  vertegenwoordigt, om naast hun werk verbintenis te zoeken met leeftijdsgenoten binnen de organisatie. Dit doen zij door activiteiten te organiseren, die inhoudelijk, sportief of sociaal gericht zijn. Daarbij wordt een koppeling gelegd met het bedrijfsplan. Doelstellingen voor JongRET worden jaarlijks met de directeur afgestemd. Alle collega’s tot en met 35 jaar zijn automatisch lid van JongRET. Juist de diversiteit in de groep biedt meerwaarde voor de RET.

De branchevereniging OVNL vertegenwoordigt alle openbaarvervoerbedrijven van Nederland op het gebied van reisproducten, klantenservice, betaaloplossingen en innovaties. Ook is OVNL belangenbehartiger namens de vervoerders bij politiek en bestuur met betrekking tot zaken als investeringen, fiscaliteit en regelgeving. TLS is de drijvende kracht achter de OV-chipkaart en daarmee een belangrijke stakeholder voor de RET. In de TLS Coöperatie werken alle openbaar vervoer bedrijven samen op het terrein van de OV-chipkaart. Het is de ambitie van de coöperatie om diverse betaalmiddelen voor het openbaar vervoer mogelijk te maken en om de totale kosten voor betalen in het openbaar vervoer te verlagen. Daarvoor voeren de OV-bedrijven samen met reisinformatieverstrekker OV9292 pilots met nieuwe betaaltechnieken uit.

Een belangrijke toezichthouder is de Autoriteit Persoonsgegevens. Sinds 2017 is een functionaris gegevensbescherming aangesteld bij de RET, die is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Een bijzondere partner van de RET is Feyenoord. Feyenoord en de RET hebben hun samenwerking in 2019 uitgebreid en verlengd. Beide partijen zijn ook de komende drie jaar partners. Goed nieuws voor Feyenoord-supporters die met het openbaar vervoer richting de thuiswedstrijden reizen. Zij reizen namelijk op vertoon van hun wedstrijdkaart ook de komende drie jaar van drie uur voor tot drie uur na de wedstrijd kosteloos met alle bussen en trams van de RET. Daarnaast gaan Feyenoord en RET op commercieel gebied nog intensiever samenwerken in de vorm van gezamenlijke campagnes en winacties voor supporters.

De omgeving, de reizigers, werknemers en het werk zullen de komende jaren behoorlijk veranderen. Daarom houden we hiermee rekening.

Het mobiliteitslandschap verandert in de komende jaren. Het openbaar vervoer wordt niet meer als losstaande entiteit gezien, maar is onderdeel van de mobiliteitsketen. Hoewel nu nog niet is te voorspellen hoe snel de veranderingen precies gaan en welke veranderingen dat specifiek zijn, biedt dit kansen  voor groei van hoogwaardig openbaar vervoer.

De verwachting is dat de grote steden de komende decennia fors blijven doorgroeien. De RET ging eerder uit van twee procent groei per jaar, maar dit groeipercentage overtreffen we al jaren. Eerder investeren in capaciteit is daarom nodig. De verstedelijking en woningbouw leiden tot ongeveer 200.000 nieuwe woningen en 400.000 nieuwe inwoners in de regio MRDH in de komende decennia. Dat betekent dat de vraag naar mobiliteit toeneemt. Aangezien huizen sneller worden gebouwd dan OV-verbindingen worden aangelegd, is er nu al een achterstand ontstaan.

Investeren is nodig om je binnen de Randstad snel van deur tot deur te kunnen verplaatsen. Niet alleen in infrastructuur maar ook in het gemakkelijker maken van reizen en betalen. Alleen dan is wonen en werken in verschillende steden aantrekkelijk.

Voor de RET betekent het concreet uitbreiding met een lightrailverbinding op de Oude Lijn (Dordrecht-Den Haag). En daarnaast een betere en snellere verbinding tussen Zuidplein en Rotterdam Centraal (via Maastunnel / Dijkzigt) realiseren. Verder is een nieuwe verbinding tussen Zuidplein en Feyenoord naar Kralingse Zoom gewenst. Net als de frequentieverhoging en daarmee de uitbreiding van de capaciteit van ons metronetwerk. Ook kijken we naar de toekomst van het hele tramnet.

De reiziger stelt ook nieuwe eisen. Diensten en producten worden ‘on demand’ beschikbaar, zodat de reiziger op elk gewenst moment van de dag van A naar B kan reizen op de beste manier, welk vervoermiddel dit ook betreft (auto, fiets, tram, taxi, zelfrijdende voertuigen of anders). Zowel de wijze van betalen als de voertuigen en de infrastructuur worden ‘slimmer’. Dit leidt tot een hoger betaal- en gebruiksgemak voor de reiziger. Deze ontwikkelingen worden onder de noemer Mobility as a Service (MaaS) geschaard.

De RET wil voorbereid zijn op alle mogelijke varianten in een veranderend vervoerslandschap.Om daadwerkelijk toekomstbestendig te zijn, moeten we verder denken dan onze eigen branche, organisatiegrenzen, vervoersregio’s en stadsgrenzen. We moeten samen met publieke en private partijen werken aan een gezamenlijke welvarende Randstadmetropool met mobiliteit als een onmisbare schakel.

Een voorwaarde voor een succesvolle toekomst is de kwaliteit en de beschikbaarheid van personeel. Het wordt lastiger om vacatures voor verschillende functies, bijvoorbeeld in de Techniek en bij de rijdende beroepen, te vervullen. Het is daarom noodzakelijk om te investeren in het aantrekken en behouden van collega’s. Ook is voorbereiding noodzakelijk op technologische ontwikkelingen, waardoor werkzaamheden gaan veranderen of soms zelfs verdwijnen. Ook hierbij is samenwerking met elkaar en onze stakeholders hard nodig.