Structuur van de onderneming

De directie en de RvC hebben de continuïteit van de onderneming als gemeenschappelijk belang. De directie stelt de visie en de daaruit voortkomende missie, strategie en doelstellingen vast. De belangen van de vennootschap staan voor de directie altijd voorop. De directie verschaft tijdig de informatie aan de RvC die nodig is om haar taak goed uit te oefenen. De RvC en zijn individuele leden zijn in staat om alle informatie te verkrijgen die nodig is om als toezichthoudend orgaan te functioneren. De directie rapporteert over ontwikkelingen op alle gebieden aan de RvC en zijn commissie.

De algemene vergadering van aandeelhouders benoemt de onafhankelijke externe accountant (hierna ‘externe accountant’), waarbij de controleopdracht aan de accountant door de RvC wordt geformuleerd. Deze brengt minimaal eenmaal per jaar een accountantsverslag en de ‘management letter’ uit aan de directie, de auditcommissie en de RvC. De externe accountant woont alle vergaderingen van de auditcommissie bij en de externe accountant woont de vergadering van de RvC bij waarin zijn verslag over de controle van de jaarrekening wordt besproken en waarin de vaststelling van de jaarrekening wordt behandeld. De RvC informeert de accountant over zijn functioneren.