Overig

De statuten (artikel 26) bepalen dat de winst ter beschikking staat aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De vennootschap kan slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het geplaatste kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. Uitkering van winst geschiedt na goedkeuring van de jaarrekening waaruit blijkt dat dit geoorloofd is.

Informatieverschaffing over bijzonder statutaire rechten inzake zeggenschap

Het maatschappelijk aandelenkapitaal van RET N.V. bedraagt € 600.000. Per 6 juli 2016 is het aandelenkapitaal verdeeld in 599 gewone aandelen en 1 bijzonder aandeel, elk met een nominale waarde van € 1.000.
Het geplaatste aandelenkapitaal bestaat uit 121 gewone aandelen en 1 bijzonder aandeel met een nominale waarde van € 1.000 elk.

Het bijzonder aandeel kent bepaalde bijzondere (stem)rechten op bijvoorbeeld het opstellen van de begroting, het doen van grote investeringen, benoeming van leden van de RvC of van de Directie. Alle geplaatste aandelen zijn volgestort.

Naast gemeente Rotterdam als grootaandeelhouder is Metropoolregio Rotterdam Den Haag (bijzonder) aandeelhouder van de vennootschap.

Statutair is vastgelegd dat jaarlijks een dividend van 3 procent van het bijzonder aandeel wordt uitgekeerd aan de MRDH (€ 30 per jaar).

  2019 2018 2017 2016 2015
Aantal vervoerde personen (x 1.000.000) 176 174             171             163           158
Aantal reizigerskilometers (x 1.000.000) 921 895             871             807           794
Plaatskilometers (x 1.000.000) 5.477 5.254 5.335 5.235 5.274
Aantal voertuigen 639 550             552             547           532
Concernresultaat (x € 1.000.000) 5,8 5,6              4,7              5,1            6,6
Ebitda (x € 1.000.000) *) 15,4 14,1              8,3              6,0            0,2
Solvabiliteit 47,2% 45,6% 45,0% 40,8% 42,0%
Rentabiliteit totaal vermogen 3,5% 3,3% 2,9% 2,9% 3,8%
Current ratio 1,2 1,5              1,7              1,6            1,9
Gemiddeld aantal FTE's 2.637 2.638 2.665 2.681 2.682
Gemiddeld ziekteverzuim 8,3% 7,9% 7,3% 6,9% 6,8%

 
*) Ebitda betreft inkomsten voor aftrek van rente, belastingen, afschrijvingen op activa en afschrijvingen en is berekend exclusief mutatie voorzieningen en inclusief belastingen.

Solvabiliteit betreft het eigen vermogen ten opzichte van het totaal vermogen.
Rentabiliteit totaal vermogen betreft de verhouding tussen de nettowinst en het eigen vermogen.

Current ratio betreft de liquiditeit en wordt berekend als de som van liquide middelen plus vlottende activa ten opzichte van de kortlopende schulden.