Bijeenkomsten van de RvC

De RvC heeft in het verslagjaar negen keer vergaderd, waarvan drie keer telefonisch.  
Vier keer per jaar wordt in de RvC de kwartaalrapportage besproken. De directie doet daarin uitgebreid en transparant verslag over de inkomsten en uitgaven van de verschillende bedrijfsonderdelen. Ook over de performance van het bedrijf en de belangrijkste KPI's (zoals vervoersomvang, productiviteit, ziekteverzuim e.d.) wordt gerapporteerd. Daarnaast heeft de RvC de jaarrekening over 2018 en de begroting voor 2020 vastgesteld. Zoals gebruikelijk, is de begroting gebaseerd op de resultaten tot en met het derde kwartaal van het voorafgaande jaar, om zo actueel mogelijk te zijn.  
Aanvullend op hetgeen hiervoor al is genoemd, zijn in het verslagjaar de volgende andere onderwerpen in de RvC besproken: 

  • een lening van MRDH voor de aanschaf van ca. 200 nieuwe bussen en de aanvullende financiering bij de EIB voor de laadinfrastructuur
  • de bijdrage van de RET (in de vorm van een dividenduitkering aan de gemeente Rotterdam) in de meerkosten van de Hoekse Lijn 
  • de wijziging van de statuten van de RET N.V. en van de aandeelhoudersovereenkomst, die nodig zijn i.v.m. de inbesteding van de busconcessie en de langere railconcessie
  • de periodieke herijking van de railconcessie, die onder andere tot nieuwe afspraken met MRDH heeft geleid over het verdelen van de meeropbrengsten van de vervoersgroei 
  • het hoge ziekteverzuim bij de RET, onder meer als gevolg van het langer moeten doorwerken van oudere werknemers en de maatregelen die in dat kader door de directie worden genomen
  • de vondst van asbest in het metrostation Stadhuis en de onderzoeken naar hoe dit heeft kunnen gebeuren en de wijze waarop de RET hierop heeft gereageerd 
  • nieuwe betaalmethoden in het OV, maar ook andere innovaties, zoals MaaS
  • de lobby van de vier publieke OV-bedrijven (NS, HTM, GVB en RET) voor meer investeringen in het railvervoer, maar ook de inspanningen op regionaal niveau met MRDH en de gemeente Rotterdam voor het uitbreiden van de metro (o.a. via de nieuwe oeververbinding en het op den duur volautomatisch maken van delen van de metro)

De RvC spreekt zijn waardering uit over de inzet van het RET-personeel, dat zich het afgelopen jaar wederom heeft ingespannen om de dienstverlening aan de reizigers verder te verbeteren. Zoals uit de OV-klantenbarometer blijkt, gaan de rapportcijfers voor RET bijna elk jaar weer iets verder omhoog. 
Ten slotte spreekt de RvC zijn waardering en dank uit aan de directie voor haar functioneren en haar bijdrage aan het resultaat van de onderneming.