Toelichting op de enkelvoudige balans

Enkelvoudige verkorte winst- en verliesrekening over 2019

x €1.000 2019 2018
Resultaat deelnemingen -3.078 182
Vennootschappelijk resultaat na belastingen 8.906 5.463 
Netto resultaat na belastingen 5.828 5.645 

 

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling van de enkelvoudige jaarrekening

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 
De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling voor de vennootschappelijke jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening zijn gelijk. Deelnemingen in groepsmaatschappijen worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaarde in overeenstemming met (de desbetreffende paragraaf van) de geconsolideerde jaarrekening.

Voor de grondslagen van de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en winst en-verliesrekening.

 

Toelichting op de enkelvoudige balans

Vaste activa

Materiële vaste activa

x €1.000 31-12-2019 31-12-2018 
Bedrijfsgebouwen en -terreinen 69.350 42.031
Machines en installaties 13.890 10.778 
Andere vaste bedrijfsmiddelen 2.930 2.099
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste bedrijfsactiva 7.138 32.852
  93.308 87.760

Materiële vaste activa 

x €1.000            
  Bedrijfs-gebouwen en terreinen Machines en installaties Rollend materieel Andere vaste bedrijfs-middelen Materiële vaste bedrijfsaciva in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste bedrijfsactiva Totaal
Stand per 1 januari 2019            
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 60.869 44.920 - 5.752 32.852 144.393
Cumulatieve afschrijvingen -18.838 -34.142 - -3.653 - -56.633
Boekwaarde per 1 januari 2019 42.031 10.778 - 2.099 32.852 87.760
Mutaties             
Investeringen 29.973 5.531 506 2.670 -25.714 12.966
Afschrijvingen -2.654 -2.419 - -408 - -5.481
Correcties - - -506 -1.431 - -1.937
Saldo mutaties  -27.319 3.112 - 831 -25.714 5.548
Stand per 31 december 2019            
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 90.842 50.451 506 8.422 7.138 157.359
Cumulatieve afschrijvingen -21.492 -36.561 -506 -5.492 - -64.051
Boekwaarde per 31 december 2019 69.350 13.890 - 2.930 7.138 93.308


Correcties betreffen de cumulatieve afschrijvingen van de overgenomen activa binnen de groep.

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting van de materiële vaste activa in de geconsolideerde jaarrekening.

Financiële vaste activa

x €1.000 31-12-2019 31-12-2018 
Deelnemingen in groepsmaatschappijen 1.443 1.232
Deelneming RMC 979     3.716 
Vorderingen RMC 2.500 -
Overige vorderingen 1.226 1.202
  6.148 6.150

 

x €1.000 Deelnemingen in groepsmaat- schappijen   Deelneming RMC Vordering RMC  Overige vorderingen  Totaal
Boekwaarde per 1 januari 2019 1.232 3.716 - 1.202 6.150
Verstrekkingen 2.500 24  2.524
Resultaat  -341 -2.737 - - -3.078
Dotatie aan voorziening 552 - - - 552
Boekwaarde per 31 december 2019 1.443 979 2.500 1.226 6.148


De deelnemingen in groepsmaatschappijen hebben betrekking op:

Deelneming Statutair gevestigd te Aandeel in kapitaal
RET Materieel B.V. Rotterdam 100 procent
RET Services B.V. Rotterdam 100 procent
RET Bus B.V. Rotterdam 100 procent

Voor deze deelnemingen wordt artikel 2:403 BW toegepast.

RET Materieel B.V.
RET Materieel B.V. beheert de fast ferry. RET N.V. voert de directie over RET Materieel B.V. en brengt daarvoor een management fee in rekening. RET N.V. gebruikt het materieel voor de exploitatie en betaalt hiervoor een gebruiksvergoeding aan RET Materieel B.V. In 2019 werd door RET Materieel B.V. geen resultaat behaald (2018: ook geen resultaat). De waarde van de deelneming is € 14.000.

RET Services B.V.
RET Services B.V. voert voor RET N.V. beperkte niet direct met het openbaar vervoer verband houdende activiteiten uit. De directie van RET N.V. voert de directie over RET Services B.V. en brengt deze kosten op marktconforme wijze in rekening bij RET Services B.V. De waarde van de deelneming is € 1.429.000 (2018: € 1.218.000). In 2018 werd door RET Services B.V. een positief resultaat van € 211.000 (2018: € 209.000) behaald.

RET Bus B.V.
RET Bus B.V. heeft de busconcessie tot 8 december 2019 verzorgd. In 2019 werd door de B.V. een negatief resultaat van € 552.000 (2018: € 664.000 positief) behaald. De waarde van de deelneming is negatief € 11.506.000 (2018: € 10.954.000 negatief), deze is opgenomen onder de voorzieningen.

Vlottende activa
Voorraden 

x €1.000 31-12-2019 31-12 2018
Grond- en hulpstoffen 14.870 13.108 
OV-chipkaarten en merchandise 437 455 
  15.307 13.563 

Onderhanden projecten

x €1.000 31-12-2019 31-12-2018
Onderhanden projecten 48.333  113.185
     
Onderhanden projecten 339.039 313.249 
Af: ontvangen termijnbedragen -310.165 -271.795
Af: voorziening projecten -2.624 -2.303 
  26.250 39.151 
projecten met een creditsaldo
(gepresenteerd onder kortlopende schulden)
22.081 74.034 
Totaal  48.331 113.185 

Vorderingen

x €1.000 31-12-2019 31-12-2018
Vorderingen op handelsdebiteuren 17.056 5.167
Vorderingen op groepsmaatschappijen 3.847  1.104
Belastingen en premies sociale verzekeringen 101 1.238 
Overige vorderingen en overlopende activa 65.018 96.386 
  86.022 103.895 


Vorderingen op handelsdebiteuren

x €1.000 31-12-2019 31-12-2018
Vorderingen op handelsdebiteuren 17.106 5.304
Voorziening dubieuze vorderingen op handelsdebiteuren -50  -137
  17.056 5.167 


Vorderingen op groepsmaatschappijen

x €1.000 31-12-2019 31-12-2018
Vorderingen op RET Materieel B.V. 256 1.104
Vorderingen op RET Bus B.V. 3.591 -
  3.847 1.104

De post vorderingen op groepsmaatschappijen betreft een rekening-courantverhouding met deelnemingen. Het rentepercentage op deze verhoudingen bedraagt 1,8 procent (2018: 1,9 procent). Omtrent aflossing en zekerheden is niets overeengekomen.


Belastingen en premies sociale verzekeringen

x €1.000 31-12-2019 31-12-2018
Omzetbelasting - 685
Vennootschapsbelasting 101 553
  101 1.238

Overige vorderingen en overlopende activa

x €1.000 31-12-2019 31-12-2018
Overige vorderingen 63.723 94.918
Overlopende activa 1.295 1.468
  65.018 96.386


Overige vorderingen

In de overige vorderingen zijn begrepen de rekening-courantverhoudingen met RET Railgebonden Voertuigen B.V. en RET Infrastructuur B.V. ultimo 2019 van € 38,4 miljoen (2018: € 74,7 miljoen).

Voor deze rekening-courantverhoudingen zijn geen limieten opgenomen. De rentepercentages bedragen 1,6 procent voor RET Infrastructuur B.V. en 1,8 procent voor RET Railgebonden Voertuigen B.V. (2018: respectievelijk 1,7 procent en 1,9 procent). Omtrent aflossing en zekerheden is niets overeengekomen.

Onder de vorderingen zijn tevens begrepen vorderingen op de gemeente Rotterdam van € 5,2 miljoen. Omtrent aflossing en zekerheden is niets overeengekomen. Er wordt geen rente berekend.

Onder de vorderingen is mede opgenomen een vordering van € 12,5 miljoen op gemeente Rotterdam en MRDH voor de door RET gemaakte kosten samenhangend met de vertraging van het project Hoekse Lijn.

In de overige vorderingen is opgenomen een vordering inzake UWV. In 2018 is door het kabinet besloten dat de betaalde transitievergoedingen in het kader van ontslag na langdurig ziekteverzuim voor ondernemingen te compenseren. De vordering die is opgenomen, betreft de periode medio 2015 tot en met 2019. Na beoordeling van de dossiers, medio 2020, zal UWV overgaan tot uitkering hiervan. Ultimo 2019 is € 3,2 miljoen opgenomen onder de overige vorderingen.

De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde, gegeven het kortlopende karakter van de vorderingen en het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd.

Liquide middelen

x €1.000 31-12-2019 31-12-2018
Kas 172 86
Bank 39.381 47.630
Overig 353 533
  39.906 48.249

 De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de onderneming.

Eigen vermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

x €1.000 Gestort en opgevraagd aandelen- kapitaa Agioreserve Wettelijke en statutaire reserves Overige reserve  Resultaat boekjaar  Totaal
Stand per 1 januari 2019 122 - 3.406 164.643 5.645 173.816
Mutaties uit resultaatverwerking - - - - -5.645 -5.645
Resultaat boekjaar  - -  -  -  5.828 5.828
Uit resultaatverdeling - - - 5.645 - 5.645
Storting agio - 7.500 - - - 7.500
Dividenduitkering - - - -27.500 - -27.500
Vrijval ten gunste van algemene reserve - - -3.369 3.369 - -
Stand per 31 december 2019 122 7.500 37 146.157 5.828 159.644

Het maatschappelijk aandelenkapitaal van RET N.V. bedraagt € 600.000. Per 6 juli 2016 is het aandelenkapitaal verdeeld in 599 gewone aandelen en 1 bijzonder aandeel, elk met een nominale waarde van € 1.000.

Het geplaatste aandelenkapitaal bestaat uit 121 gewone aandelen en 1 bijzonder aandeel met een nominale waarde van € 1.000 elk.

De wettelijke reserve wordt aangehouden voor positieve resultaten en rechtstreekse waardevermeerderingen van de deelneming RMC waarvan uitkering niet kan worden bewerkstelligd.

Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal

x €1.000 2019 2018
Stand per 1 januari 122 122
Mutaties - -
Stand per 31 december 122 122

Agioreserve

x €1.000 2019 2018
Stand per 1 januari - -
Agio in boekjaar 7.500 -
Stand per 31 december 7.500 -

Wettelijke en statutaire reserve

x €1.000 2019 2018
Wettelijke reserve deelnemingen 37 3.406

Wettelijke reserve

x €1.000 2019 2018
Stand per 1 januari 3.406 3.373
Vrijval ten gunste van algemene reserve -3.369 33
Stand per 31 december 37 3.406

Overige reserve

x €1.000 2019 2018
Stand per 1 januari 164.643 159.941
Uit resultaatverdeling 5.645 4.735
Dividenduitkering ten laste van overige reserve -27.500 -
Vrijval van wettelijke reserves 3.369 -33
Stand per 31 december 146.157 164.643

Resultaat boekjaar

x €1.000 2019 2018
Stand per 1 januari 5.645 4.735
Mutatie uit resultaatverdeling -5.645 -4.735
Resultaat boekjaar 5.828 5.645
Stand per 31 december 5.828 5.645

Voorzieningen

x €1.0002019 2019 2018
Voorzieningen 24.480 22.305

 

x €1.000  Boekwaarde per 1 januari 2019  Ontrekkingen  Dotatie  Vrijval  Boekwaarde per 31 december 2019
FLO 456 -71 9 -1 393
Jubilea 3.292 -258 394 3.428
Langdurig zieken 2.381 -875 1.433 -72 2.867
WW regulier en bovenwettelijk 1.914 -435 1.360 -1.112 1.727
Overige personeelsvoorzieningen 296 -18 90 - 368
Reorganisatievoorziening 1.701 -758 576 -699 820
Incidentele claims 1.311 -50 2.339 -229 3.371
Negatieve waarde deelneming 10.954 552 - 11.506
Totaal  22.305 -2.465 6.753 -2.113 24.480


Er zijn geen voorzieningen die betrekking hebben op belastingen.
De looptijd van de verschillende voorzieningen is als volgt weer te geven:

x €1.000        
  < 1 jaar > 1 jaar
< 5 jaar
> 5 jaar Totaal
31-12-2019
Personeelsvoorzieningen 3.937 2.646 2.200 8.738
Reorganisatievoorziening 820 - - 820
Overige voorzieningen 3.371 11.506 - 14.877
 Totaal 8.128 14.152 2.200 24.480


Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting van de voorzieningen in de geconsolideerde jaarrekening. De voorziening negatieve deelneming is gevormd aangezien RET N.V. zich middels art 2:403 lid 1 sub b aansprakelijk heeft gesteld voor de verplichtingen RET Bus B.V.

Langlopende schulden

x €1.000 31-12-2019 31-12-2018
Lening Europese Investeringsbank 2.640 -
Overige schulden 4.813
  2.640  4.813

Lening Europese Investeringsbank (EIB)

De lening van de EIB betreft een lening van € 3,3 miljoen met een looptijd van 5 jaar en een rentepercentage van 0,0 procent. Het kortlopende deel is opgenomen onder de kortlopende schulden.

Overige schulden
Overige schulden hebben betrekking op de vooruit ontvangen bijdrage voor de kapitaallasten uit hoofde van de investering CS-Zuidplein. In 2019 betreft dit alleen een kortlopend deel wat is opgenomen onder de kortlopende schulden. Het gehanteerde rentepercentage bedraagt 4,56 procent.

x €1.000 31-12-2019
Stand per 1 januari 4.813
Nieuwe lening 3.300
Aflossingen -4.813
  3.300
Kortlopend deel (onder kortlopende schulden) -660
Stand per 31 december 2.640

Langlopende schulden

x €1.000  Stand per 31 december 2019  Aflossings-verplichting  Resterende looptijd > 1 jaar  Resterende looptijd > 5 jaar  Rente-percentage
Lening Europese Investeringsbank (EIB) 3.300 -660 2.640 - -


Kortlopende schulden

x €1.000 31-12-2019 31-12-2018
Aflossingsverplichting langlopende schulden 660 -
Schulden aan leveranciers en handelskredieten 17.286  19.319
Schulden aan groepsmaatschappijen 3.233 4.310 
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen 12.483 9.854 
Overige schulden en overlopende passiva 68.598 138.385 
  102.260 171.868 


Schulden aan groepsmaatschappijen
 

x €1.000 31-12-2019 31-12-2018
Schuld aan RET Bus B.V. -  71
Schuld aan RET Services B.V. 3.233 4.239
  3.233 4.310 

De post schulden aan groepsmaatschappijen betreft de rekening-courantverhouding met RET Bus B.V. en RET Services B.V. Omtrent aflossing en zekerheden is niets overeengekomen. Er wordt 1,8% rente berekend.

Schuld ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen

x €1.000 31-12-2019 31-12-2018
Omzetbelasting 1.336 -
Loonheffing 10.094  9.711
Overige belastingen  1.053 143 
   12.483 9.854 


Overige schulden en overlopende passiva 

x €1.000 31-12-2019 31-12-2018
Onderhanden projecten 22.081  74.034
Overige schulden 6.026 6.674
Overlopende passiva 40.491 57.677
  68. 598 138.385 


Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting van de kortlopende schulden in de geconsolideerde jaarrekening.

De reële waarde van de schulden benadert de boekwaarde.


Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen


Aansprakelijkheidsstelling

De vennootschap heeft ten behoeve van haar dochteronderneming een aansprakelijkheidsstelling afgegeven zoals bedoeld in artikel 2:403 BW. De aansprakelijkheidsstelling heeft betrekking op RET Services B.V., RET Bus B.V. en RET Materieel B.V.

Fiscale eenheid
RET N.V. vormt met haar dochterondernemingen (RET Services B.V., RET Bus B.V. en RET Materieel B.V.) een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting met en omzetbelasting. RET N.V. staat aan het hoofd van deze fiscale eenheid. Op grond van de Invorderingswet zijn de vennootschap en de met haar gevoegde dochterondernemingen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor ter zake door de combinatie verschuldigde belasting.

 

Voorstel resultaatverwerking

De leiding van de vennootschap stelt voor het resultaat de volgende bestemming te geven:
Het resultaat over 2019 ad € 5.828.000 wordt geheel toegevoegd aan de overige reserves.

Dit voorstel dient nog te worden vastgesteld door de Algemene Vergadering en is derhalve nog niet verwerkt in de jaarrekening 2019 van de vennootschap.

 

Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening

Personeelskosten

Gedurende het jaar 2019 waren 1.983 werknemers in dienst po basis van een volledig dienstverband (2018: 1.966). Hiervan waren 0 werknemers werkzaam buiten Nederland (2018: 0).

In de post salarissen is begrepen de bezoldiging van (voormalig) statutair directeuren en commissarissen. Het beloningsbeleid voor de statutair directeur van RET N.V. is vastgesteld door de Algemene vergadering van Aandeelhouders en in overeenstemming met het beleidskader Verbonden Partijen. De beloning van de (voormalig) statutair directeur is weergegeven in de volgende tabel.

x €1.000 Vaste en variabele beloningen Beloningen betaalbaar op termijn  Totaal
2019 - M.B. Unck 173 21 194
2018 - M.B. Unck 169 20 189


De beloning voor de bestuurder is vrijwillig gebaseerd op WNT-2. De bezoldiging van de bestuurder omvat periodiek betaalde en toegezegde beloningen, zoals salarissen, vakantiegeld en beloningen betaalbaar op termijn, zoals pensioenlasten, voor zover deze posten ten laste zijn gekomen van de vennootschap. De statutair directeur wordt beloond middels een vaste beloning. De statutair directeur heeft een regulier arbeidscontract en valt onder de reguliere cao wat betreft de pensioenregeling.

 

x €1.000 Vaste en variabele beloningen Beloningen betaalbaar op termijn  Totaal
2019 - RvC 83 - 83
2018 - RvC 88 - 88


De beloning van de commissarissen bestaat uit een vaste vergoeding op jaarbasis voor zover deze posten ten laste zijn gekomen van de vennootschap. Er zijn in 2019 geen bijzondere vergoedingen verstrekt aan (voormalig) statutair directeuren en commissarissen.

Specificatie accoutantshonoraria

In de overige bedrijfskosten zijn de accountantskosten opgenomen. In onderstaand overzicht zijn de accountantskosten nader gespecificeerd:

x €1.000 2019 20178
Onderzoek van de jaarrekening 211 223
Andere controleopdrachten 133 66
Adviesdiensten op fiscaal terrein - -
Overig 13 11
Totaal 357 300


Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij de vennootschap en de in de consolidatie betrokken maatschappijen zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties) en de in rekening gebrachte honoraria van het gehele netwerk waartoe de accountantsorganisatie behoort. De kosten zijn verantwoord in het jaar waarin werkzaamheden zijn uitgevoerd. 

Rotterdam, 2 april 2020,
Maurice Unck

 

Ondertekening commissarissen:

Engbert Verkoren                           Karin Bax                         Steven Lak
Waarnemend voorzitter                  Commissaris                    Commissaris