Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2019

x €1.000   2019 2018
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten        
Bedrijfsresultaat   8.189    4.072
Aanpassingen voor        
Afschrijvingen   8.060    7.748
Toename (afname) van de voorzieningen   3.590    1.921
Onttrekkingen voorzieningen   -8.009   -7.099
Veranderingen in werkkapitaal        
Afname (toename) van voorraden -1.717    -287  
Afname (toename) van onderhanden projecten 70.811    -6.688  
Mutatie vorderingen 20.147    25.081  
Toename(afname) van overige schulden  -22.731   11.750  
    66.510    29.856
Kasstroom uit bedrijfsoperaties   78.340   36.498
Ontvangen interest 1.323    2.411  
Betaalde interest -187   -213   
Betaalde winstbelasting -308    -1.780  
    828   418
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten   79.168    36.916
Kasstroom uit investeringsactiviteiten        
Investeringen materiële vaste activa -59.556    - 24.341  
Investeringen in financiële vaste activa -2.524    -24  
Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten   -62.080    -24.365
Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten        
Agio in boekjaar 7.500   -  
Betaald dividend -27.500   -  
Ontvangsten uit hoofde van leningen 3.300   -  
Uitgaven ter aflossing van leningen -5.473   -3.522  
Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten    -22.173   -3.522
Totaal van toename (afname) van geldmiddelen   -5.085   9.029
Verloop van toename(afname) van geldmiddelen         
Geldmiddelen aan het begin van de periode   49.191    40.162
Toename (afname) van geldmiddelen   -5.085    9.029
Stand per einde boekjaar   44.106    49.191