Skip to content

Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening

Netto-omzet

x €1.000 2019 2018
Opbrengsten kaartverkoop 207.343 196.377 
Exploitatiebijdragen 154.875  145.859
Werken derden 103.322 100.623
  465.540  442.859


Opbrengsten kaartverkoop
De opbrengsten kaartverkoop zijn de opbrengsten van de chipkaart en de aan RET N.V. toegerekende opbrengsten van het nationaal vervoerbewijzensysteem, de opbrengsten van de regionale vervoerbewijzen, 65 vrij reizen in Rotterdam, Barendrecht en Capelle aan den IJssel, vrij reizen voor minima uit Schiedam en de opbrengst studentenkaart.

Exploitatiebijdragen
De exploitatiebijdragen hebben betrekking op de beschikkingen van Metropoolregio Rotterdam Den Haag voor de exploitatie rail, bus, verkoop & marketing, regie & ontwikkeling, fast ferry, railinfrastructuur en sociale veiligheid.

Alle opbrengsten zijn in Nederland gerealiseerd. 

x €1.000 2019 2018
Reguliere exploitatiebijdragen 155.115 146.719 
Herallocatie exploitatiebijdragen -240 -860 
Totaal 154.875  145.859

De herallocatie betreft de reservering van het niet benutte budget van Innovatiefonds.

Werken derden
Werken derden betreft de aan het verslagjaar op basis van ’percentage of completion‘ toerekenbare omzet inzake groot onderhoud van infrastructurele projecten en aanschaf en renovatie van railgebonden voertuigen.

De opbrengsten en kosten op het project Hoekse Lijn zijn gesaldeerd gezien het risicoprofiel van dit project. RET loopt hierin geen risico en wordt voor dit project gezien als de agent.

Voor de andere projecten loopt RET wel resultaatsrisico waardoor RET in deze projecten de principaal is en de resultaten bruto worden weergegeven in de jaarrekening.

Overige bedrijfsopbrengsten

x €1.000 2019 2018
Bijdrage chipkaarten 1.101 1.194 
Werken voor derden en overige dienstverlening 9.367 9.004 
Vergoeding procesverbaal 536 479 
Verschrotting en verkoop activa 1.254 178 
Ontvangen managementfee 1.320 1.320 
Overige bedrijfsopbrengsten 9.418 12.055
  22.996 24.230 

 
Kosten van grond- en hulpstoffen

x €1.000 2019 2018
 Kosten van grond- en hulpstoffen 10.835 9.803
  10.835  9.803

In deze post is begrepen het materiaalgebruik voor de infrastructurele projecten, direct materiaalverbruik (zoals voorraad onderdelen die worden gebruikt bij het onderhoud), aanschaf van kleine machines, bandenverbruik en resultaten op reparatieorders, als ook magazijn- en emballageverschillen en prijs- en herwaarderingsverschillen.

Kosten uitbesteed werken andere externe kosten

x €1.000 2019 2018
Kosten uitbesteed werk 160.516 155.450
  160.516 155.450


Kosten uitbesteed werk

x €1.000 2019 2018
Ingehuurd personeel 34.022 32.514
Ingehuurd personeel werken derden 3.553 7.702
Werken derden 82.109 76.393 
Onderhoud en reparatie door derden 36.785 35.428 
Vervoer door derden 1.373  1.332
Overige externe kosten 2.674 2.081
  160.516 155.450 

De kosten voor inhuur worden veroorzaakt door niet ingevulde formatie plaatsen, tijdelijke versterking van de afdeling en opvang ziekteverzuim.

Onder werken derden worden de bouwkosten opgenomen te behoeve van investeringen (onderhanden projecten) waarop RET risico loopt. Deze kosten hangen samen met de opbrengst onderhanden werken.

Personeelskosten

x €1.000 2019 2018
Lonen en salarissen 191.798 184.255
  191.798 184.255

Lonen en salarissen 

x €1.000 2019 2018
Bruto lonen en -salarissen 121.330  118.694
Geactiveerde loonkosten -1.511 -1.199 
Vaste beloningen 16.107 15.509 
Variabele beloningen 6.954 7.306 
Pensioenpremie 21.418 19.666 
Premies sociale verzekeringen 21.046 20.035
Overige sociale lasten -700 -526 
Overige personeelskosten 5.411 4.295 
Mutaties personeelsvoorzieningen 1.743 475 
  191.798 184.255 


De salarissen dalen door een hoger aantal FTE’s en indexatie (CAO).

De gemiddelde bezetting:

  2019 2018
Exploitatie 1.365 1.330
Techniek 436 457
Financiën 49 48
Algemeen 132 130
Herplaatsing 1 1
Totaal gemiddeld FTE's RET N.V. 1.983 1.966
Totaal gemiddeld FTE's Bus B.V. 690 672
Totaal gemiddeld FTE's RET N.V. & RET Bus B.V. 2.673 2.638 

De medewerkers zijn overeenkomstig vorig jaar allen werkzaam in Nederland. 

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

x €1.000 2019 2018
Afschrijvingen materiële vaste activa 8.060  7.748
  8.060 7.748 


Overige bedrijfskosten

  2019 2018 
Overige bedrijfskosten 109.138  105.761
  109.138 105.761 

 

x €1.000 2019 2018
Overige algemene kosten 1 -
Belastingen, rechten en verzekeringen 5.498 4.455 
Gebruiksvergoeding 68.765 66.991 
Energieverbruik voortbeweging 14.119 13.707 
Overig energieverbruik 2.825 2.631 
Diverse overige kosten 22.278 21.361 
Mutaties voorzieningen -4.348 -3.384 
  109.138 105.761 


Gebruiksvergoeding
De gebruiksvergoeding is de vergoeding die RET N.V. aan RET Infrastructuur B.V. (2019: € 27,4 miljoen, 2018: € 25,2 miljoen) heeft betaald voor het gebruikmaken van de infrastructuur en aan RET Railgebonden Voertuigen B.V. (2019: € 41,4 miljoen, 2018: € 41,8 miljoen) voor het gebruik van de tram- en metrostellen. De in rekening gebrachte gebruiksvergoedingen betreffen hoofdzakelijk afschrijvings- en rentekosten.

Mutatie voorzieningen
De mutatie voorzieningen bevat vrijvallen van en onttrekkingen aan de voorzieningen. 

Financiële baten en lasten

x €1.000 2019 2018
Rentebaten 1.323 2.411
Rentelasten -187 -213
  1.136 2.198


In de rentebaten is onder meer opgenomen de rente op de rekeningen-courant met RET Infrastructuur B.V. en RET Railgebonden Voertuigen B.V. voor € 1,2 miljoen (2018: € 2,2 miljoen). 

Belastingen over de winst of verlies

x €1.000 2019 2018
Belastingen uit voorgaande boekjaren - 841
Belastingen uit huidig boekjaar -760 -775
  -760 66

 

  2019 2018
  % %
Effectief belastingtarief 8,00 12,00
Toepasselijk belastingtarief 25,00 25,00


Het effectieve belastingtarief wijkt af van het toepasselijke belastingtarief als gevolg van afwijkende berekening van fiscaal belastbaar resultaat.

Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen

x €1.000 2019 2018
Aandeel in resultaat deelnemingen -2.737 -691 
  -2.737 -691 


Het aandeel in het resultaat deelnemingen bestaat voor 2019 uit het nagekomen resultaat 2018 en het voorlopig resultaat 2019 van RMC B.V.