Skip to content

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2020

x €1.000 2020 2019
Netto-omzet 380.715 465.540
Overige bedrijfsopbrengsten 89.633 22.996
Totaal van som der bedrijfsopbrengsten  470.348 488.536
     
Kosten van grond- en hulpstoffen 18.225 10.835
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten 151.283 160.516
Personeelskosten 194.347 191.798
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 13.551 8.060
Overige bedrijfskosten 108.224 109.138
Totaal van de som der kosten  485.630 480.347
     
Totaal van bedrijfsresultaat -15.282  8.189
Financiële baten en lasten 2.295 1.136
Totaal van resultaat uit bedrijfsuitoefening voor belastingen  -12.987 9.325
Belastingen over de winst of het verlies -793 -760
  -13.780 8.565
Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen 2.418 -2.737
Totaal van resultaat na belastingen  -11.362 5.828