Skip to content

Innovatie

Een van de aandachtsgebieden binnen het bedrijfsplan is het vergroten van het innovatief vermogen van de RET. Dat gebeurt door continu aandacht te geven aan vier belangrijke onderdelen: de methodologie, middelen, samenwerkingen en de cultuur.

Aan de slag
Twintig collega’s gingen aan de slag volgens de Design Thinking methodologie. Daarmee worden ideeën volgens een gericht proces uitgewerkt tot prototypen. Onder meer het ophalen van de mening van reizigers, was waardevol om uiteindelijk drie ideeën uit te werken.

Innovatiebudget
In 2020 was een miljoen euro beschikbaar voor innovatie. Iedere vijf weken was er een innovatiebijeenkomst, waarbij collega’s ideeën pitchen aan de innovatieboard. Bij voldoende steun kregen de collega’s budget om de ideeën in praktijk uit te werken en te testen. In 2020 zijn vier initiatieven goedgekeurd. Door corona zijn dat er twaalf minder dan het jaar ervoor.

Daarnaast is een deel van het budget gereserveerd voor de samenwerking met MRDH en HTM. Gezamenlijk richtten we het innovatieprogramma ‘innOVatieroute’ op. Het is uniek in Nederland dat een concessieverlener samen met twee concessiehouders de krachten bundelt om innovatiever te worden. Doel is om slim om te gaan met beschikbare middelen: kennis, ervaring en experimenten worden verdeeld en uitkomsten worden uitgewisseld.

Van data naar actie
De RET wordt steeds vaardiger om data gericht in te zetten. Afgelopen jaar zijn initiatieven uitgevoerd om inzichten te krijgen uit de beschikbare data (ook van derden). Hierdoor zijn diverse processen verbeterd en is er meer inzicht in de status van de infrastructuur.
Voorbeelden zijn:

  • de drukte-indicator helpt drukte in onze voertuigen en stations te voorspellen op basis van historische gegevens. Reizigers kunnen de reisplanner op RET.nl of de Real Time App raadplegen om een rustig reismoment te kiezen;
  • het coronadashboard, een lange termijn trendanalyse voor reizigersgedrag;
  • de pilot met Sensornet, waarbij twee trams met extra sensoren de kwaliteit van het spoor meten. De pilot is een onderdeel van het programma Voorspelbaarheid Onderhoud. Het programma heeft als doel om op basis van de juiste data beter te voorspellen waar onderhoud moet worden gepleegd. Hierdoor verhoogt de RET de beschikbaarheid van de infrastructuur en voertuigen.

Standaardiseren
In 2020 zijn de eerste stappen gezet om de data-ontsluiting te standaardiseren en geschikt te maken voor steeds grotere hoeveelheden data. Hierbij ligt de focus op hoe we in de toekomst nog meer uit onze data kunnen halen om onze processen continu te verbeteren, onderhoud te optimaliseren en de informatievoorziening voor onze klanten real time beschikbaar te stellen.

Cyber Security en Data privacy
Binnen ICT zijn diverse stappen gezet op het gebied van Cyber Security en Data Privacy. Zo is werken vanuit huis versneld doorgevoerd. Vanaf het begin van het verplichte thuiswerken, konden RET’ers rekenen op een veilige en stabiele digitale werkomgeving. Daarnaast zijn medewerkers via een doorlopende bewustwordingscampagne bekend(er) gemaakt met nut en noodzaak van Cyber Security en Data Privacy. Er werd stilgestaan bij digitale incidenten uit de media. Via een ‘architectuurboard’ zijn de begrippen security-by-design en privacy-by-design verankerd binnen de RET.

Samen innoveren
Innoveren doen we niet alleen. Binnen de innOVatieroute werkt de RET samen met MRDH en HTM. Daarnaast zijn er samenwerkingen met diverse andere organisaties, zoals de TUDelft. De volgende initiatieven zijn gezamenlijk opgepakt:

  • Ontwikkelen van drukte-indicatie binnen de reisplanners;
  • Doorontwikkelen van interieur van de metro voor meer capaciteit en betere spreiding;
  • Aansluiten op studies en onderzoeken voor nieuwe voertuigen en ervaringen MaaS;
  • Vergroten van onze service aan reizigers en het terugwinnen van reizigers in het post-corona tijdperk.

Innovatiecultuur
Al deze stappen dragen bij aan de totstandkoming van een meer innovatieve cultuur binnen de RET. Helaas hebben de corona-ontwikkelingen het proces vertraagd. Zo werden er minder ideeën door collega’s aangedragen. We zoeken naar een meer digitale werkwijze, zodat ook collega’s op afstand ideeën kunnen indienen.