Skip to content

Veilig werken

Vrijwel het hele jaar vond een grootschalig onderzoek plaats naar (sociale) integriteit en werkhouding, waarin veel energie is gestoken. Naar aanleiding hiervan is een verbetertraject gestart.

En mede door het programma 'Zien, Handelen, Leren' is de eigen verantwoordelijkheid voor veiligheidsbesef bij RET’ers toegenomen. De ambitie om in 2020 het programma voor veiligheidscultuur verder uit te rollen en veel collega’s te trainen, kwam niet volledig tot uitvoer door de landelijke maatregelen. Desondanks zijn we erin geslaagd het veiligheidsbesef en bewustzijn binnen de RET verder te verhogen.

Veiligheidsladder
Voor betrokken afdelingen binnen Techniek en Exploitatie is een individuele roadmap ontwikkeld om te stijgen op de veiligheidsladder naar een proactieve veiligheidscultuur. Daarnaast werd bij Techniek het Digitaal Veiligheidspaspoort (DVP) verplicht gesteld, voor het werken aan de metrobaan. Een mooie mijlpaal is dat  het eenduidige beleid rondom persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) in de werkplaatsen is uitgerold. Tot slot is de VCA-certificering van de werkplaatsen van Vloot Services weer op de kaart gezet en zijn voorbereidingen getroffen om begin 2021 de audit succesvol te doorlopen.

Communicatie rondom veiligheid
In 2020 was er meer aandacht op communicatief gebied voor veilig werken. Er zijn hierdoor meer meldingen gedaan van onveilige situaties. Tevens werd op intranet structureel een (integriteits)dilemma geplaatst waarop men kon reageren.

Daarnaast is de onderzoeksrapportage aan het management verbeterd: rapporten zijn compacter en voldoen aan alle AVG-eisen. Bovendien is de frequentie van zowel de Incidentencommissie als de Safety board verhoogd. Er wordt vaker van gedachten gewisseld over omissies en er wordt sneller samen actie ondernomen. Onderzoeksmethodieken worden efficiënter en adequater toegepast.

Ongevallen en calamiteiten
RET’ers hebben helaas regelmatig te maken met agressie en geweld bij uitvoering van hun werkzaamheden. Net als voorgaande jaren hadden RET’ers in 2020 helaas te maken met agressie (80 keer) en bedreigingen (17) tijdens het werk. In 84 van de in totaal 126 arbeidsongevallen leidde dit niet tot verzuim. In twintig gevallen was sprake van vallen, uitglijden of struikelen tijdens het werk. De meeste gevallen van agressie en bedreigingen hadden betrekking op medewerkers van de afdelingen Veiligheid en Bus.

Ongevallen bij RET 2020 en 2019

  2020 2019
Dodelijke ongevallen 1 0
Letsel in verkeer 121 149
Letsel reizigers 138 170
Aanrijding 685 825
Opschaling incidenten 266 172
Veiligheidsonderzoeken 17 25
ILT 21 25


Grote incidenten
In 2020 kreeg de RET te maken met twee grote incidenten: het afgebroken portaal op de Erasmusbrug en het ongeluk op de uitloopsporen bij metrostation De Akkers (metro op kunstwerk met walvisstaarten). Bij beide incidenten zijn gelukkig geen gewonden gevallen. Het onderzoek naar het incident bij de Erasmusbrug is door de Gemeente Rotterdam afgerond en er zijn additionele maatregelen genomen. Zowel intern als onder toezicht van de ILT is, in opdracht van de MRDH onderzoek gedaan naar de toedracht van het incident bij de Akkers. De uitkomsten hiervan volgen in 2021.

Incidenten
De RET is in 2020 geconfronteerd met 266 calamiteiten of incidenten waarbij conform de veiligheidsprocedures opgeschaald moest worden en de crisismanager van dienst is geïnformeerd/geconsulteerd. Bij incidenten worden meestal verschillende collega’s geïnformeerd, zoals de troubleshooters (CTS) in 2.406 gevallen, de crisismanagers 266 keer en de afdeling Communicatie in 323 gevallen. Er wordt opgeschaald naar de crisismanager bij ernstige verstoringen, uitval (materieel, tractiespanning of infrastructuur), brand of rookontwikkeling, (ernstige) verkeersongevallen of aanrijdingen en (ernstige) agressie jegens personeel of reizigers. De afdeling Communicatie wordt ingeschakeld indien er media-aandacht voor het incident kan komen, wanneer interne communicatie nodig is en/ of wanneer de reisinformatie complex is. 21 gevallen zijn doorgeleid naar de toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

In totaal is bij 17 (groepen van) incidenten of calamiteiten een veiligheidsonderzoek uitgevoerd naar ontsporingen, kopstaartbotsingen bij tram en naar arbeidsongevallen. Alle onderzoeksrapportages zijn in de Incidentencommissie besproken, op basis waarvan verbetermaatregelen zijn genomen.