Skip to content

Bijzondere aangelegenheden

Specifieke goedkeuringsbesluiten

In het verslagjaar hebben zich de volgende bijzondere aangelegenheden voorgedaan, waarvoor krachtens de wet, statuten of de Code de goedkeuring van de RvC is voorgeschreven:

  • Het besluit om geen bieding uit te brengen door de RET op perceel 1 van het POW (Personenvervoer Over Water) West;
  • Oprichting Joint Venture met HTM, GVB en NS voor gezamenlijke aanschaf, ontwikkeling en exploitatie van MaaS (Mobility as a service);
  • Besluit om in te stemmen met de voordracht aan de AvA van mevrouw C. Insinger de heer G. Dubbeld als commissaris van de RET N.V., waarbij voor de laatstgenoemde kandidaat is besloten het eigen reglement aan te passen aan de ruimte die de corporate governance code biedt voor het aannemen van één niet-onafhankelijke commissaris;
  • Besluit om de heer Unck voor te dragen aan de AvA voor de herbenoeming als Algemeen directeur van de RET N.V.

 

Rotterdam, 25 maart 2021
Raad van Commissarissen

 

Charlotte Insinger, voorzitter
Karin Bax
Steven Lak
Engbert Verkoren
Guido Dubbeld