Skip to content

Goed bestuur

De corporate governance structuur van de RET bestaat uit de directie en de Raad van Commissarissen (RvC). De directie van de RET is verantwoordelijk voor het besturen van de organisatie op een transparante wijze. De RvC is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de directie, de algemene gang van zaken in de vennootschap en het terzijde staan van de directie. Om deze taak mede te kunnen vervullen heeft de RvC een auditcommissie en een selectie- en remuneratiecommissie ingesteld. 

De RvC, de Auditcommissie en de Selectie- en Remuneratiecommissie hebben hun functioneren vastgelegd in het RvC-reglement en de commissiereglementen. Verder is de profielschets van de omvang en samenstelling van de RvC beschikbaar via corporate.ret.nl/rvc.

De continuïteit van de onderneming is het gemeenschappelijk belang van de directie en de RvC. De RET wil binnen de MRDH een integraal OV-bedrijf zijn, dat tegen marktconforme kosten produceert, een hoge klantwaardering realiseert en rekening houdt met het publieke belang. De directie stelt de visie en de daaruit voortkomende missie, strategie en doelstellingen vast. In dit proces worden de belangen van de stakeholders meegewogen. 

De RET onderschrijft de principes en de best practice bepalingen van de Corporate Governance Code, waarbij een aantal principes en best practice bepalingen door de structuur van de RET niet van toepassing zijn. De RET is op grond van het Beleidskader deelnemingen van de gemeente Rotterdam wel verplicht om de Nederlandse beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en de bijbehorende best practice bepalingen waar mogelijk toe te passen. Anders dan bij beursgenoteerde ondernemingen is bij de RET sprake van slechts twee aandeelhouders, waarbij de MRDH tevens opdrachtgever is. Via reguliere overleg- en rapportagestructuren verstrekt de RET alle gevraagde informatie aan deze aandeelhouders. In 2017 zijn de consequenties van de herziene Corporate Governance Code 2016 beoordeeld. Dit is besproken met de auditcommissie en de RvC, alsmede met de aandeelhouders. 

In de reglementen van de RvC en de auditcommissie is de Code daarna grotendeels verwerkt en voor zover niet toegepast, leggen we uit waarom. Over de wijzigingen en naleving van de Corporate Governance Code wordt aan de RvC en aan de aandeelhouder gerapporteerd.

Uit de interne audit op naleving van de Corporate Governance Code is vastgesteld dat op een beperkt aantal punten (nog) niet geheel is voldaan aan de best practices van de code. Daarover leggen we verantwoording af aan de aandeelhouder. In 2020 zijn daarvoor diverse acties getroffen en in 2021 worden nog meer acties uitgevoerd.