Skip to content

Bijeenkomsten van de Raad

In dit bijzondere jaar zijn met de directie diverse scenario’s diepgaand besproken. Daarbij is rekening gehouden met sterk fluctuerende reizigersinkomsten, onzekerheid inzake de looptijd en uitwerking van overheidsondersteuning en kostenbeperkende maatregelen. Gezien de voortdurende effecten van corona op alle delen van de samenleving, werkt de RET in nauw overleg met de MRDH aan een transitieplan om ook lange termijn bedrijfseconomische verbeteringen te bereiken.

In juni heeft de Raad een 'heidag' georganiseerd waarbij drie belangrijke onderwerpen, in aanwezigheid van de directie en andere medewerkers van de RET, verder zijn uitgediept. Zo is er discussie gevoerd over de voortgang van het strategische bedrijfsplan en de onderliggende initiatieven, over innovatie en over leiderschap binnen de RET.

Aanvullend op hetgeen hiervoor al is genoemd, zijn in het verslagjaar onder andere de volgende onderwerpen in de Raad besproken:

  • Het hoge ziekteverzuim binnen de RET, waarbij de stijging in 2020 deels te verklaren is door corona en deels door onvoldoende effectiviteit van het verzuimbeleid;
  • Nieuwe betaalmethoden in het OV;
  • Nieuw risicomanagementbeleid;
  • Voortgang van het verbeterplan binnen de afdeling Vloot, dat de nodige uitdagingen kent;
  • De ontwikkelingen op het gebied van de strategische netwerkontwikkelingen in de regio;
  • De impact van het metro-incident bij de Akkers in Spijkenisse en de opzet en het verloop van het onderzoek naar de oorzaak;
  • De aanbesteding van Personenvervoer over Water naar de Maasvlakte, waarbij geconcludeerd werd dat het binnen de gestelde kaders niet mogelijk was om een bieding uit te brengen;
  • de noodzaak om de digitaliseringsaanpak en -strategie van de organisatie te versterken;
  • de oprichting van RiVier, waarmee GVB, HTM, NS en de RET samen werken aan een MaaS-platform (Mobility as a Service);
  • de noodzaak tot het ontwikkelen van een transitieplan.

De RvC wil graag zijn grote waardering uitspreken voor de inzet van het RET-personeel, dat zich het afgelopen jaar, ook ten tijde van onzekerheid en angst als gevolg van het coronavirus, is blijven inspannen om een betrouwbare dienstverlening aan de reizigers te bieden en verder te verbeteren.

Tenslotte spreekt de RvC zijn waardering en dank uit aan de directie voor haar functioneren en haar bijdrage aan het resultaat van de onderneming.