Skip to content

Toelichting op de enkelvoudige balans

Enkelvoudige verkorte winst- en verliesrekening over 2020

x €1.000 2020 2019
Resultaat deelnemingen 2.519 -3.078
Vennootschappelijk resultaat na belastingen -13.881 8.906
Netto resultaat na belastingen  -11.362 5.828

 

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling van de enkelvoudige jaarrekening

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 
De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling voor de vennootschappelijke jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening zijn gelijk. Deelnemingen in groepsmaatschappijen worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaarde in overeenstemming met (de desbetreffende paragraaf van) de geconsolideerde jaarrekening.

Voor de grondslagen van de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en winst en-verliesrekening.

Toelichting op de enkelvoudige balans

Vaste activa

Materiële vaste activa

x €1.000 31-12-2020 31-12-2019
Bedrijfsgebouwen en -terreinen 69.806 69.350
Machines en installaties 11.754 13.889
Andere vaste bedrijfsmiddelen 2.863 2.930
Activa in uitvoering en vooruitbetalingen  9.429 7.138
   93.852 93.307

Materiële vaste activa 

x €1.000            
  Bedrijfs-gebouwen en terreinen Machines en installaties Rollend materieel Andere vaste bedrijfs-middelen Activa in uitvoering en vooruitbetalingen Totaal
Stand per 1 januari 2020            
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 90.842 50.450 506 8.446 7.138 157.382
Cumulatieve afschrijvingen -21.492 -36.561 -506 -5.516 - -64.075
Boekwaarde per 1 januari 2020 69.350 13.889 - 2.930 7.138 93.307
Mutaties             
Investeringen 3.190 558 - 378 2.291 6.417
Afschrijvingen -2.734 -2.585 - -445 - -5.764
Desinvesteringen - -245 - -124 - -369
Afschrijvingen op  desinvesteringen - 137 - 124 - 261
Saldo mutaties  456 -2.135 - -67 2.291 545
Stand per 31 december 2020            
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 94.032 50.763 506 8.700 9.429 163.430
Cumulatieve afschrijvingen -24.226 -39.009 -506 -5.837 - -69.578
Boekwaarde per 31 december 2020 69.806 11.754 - 2.863 9.429 93.852

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting van de materiële vaste activa in de geconsolideerde jaarrekening.

Financiële vaste activa

x €1.000 31-12-2020 31-12-2019
Deelnemingen in groepsmaatschappijen 1.544 1.443
Deelneming RMC 3.398 980
Vorderingen RMC 2.500 2.500
Overige vorderingen 1.250 1.225
   8.692 6.148

 

x €1.000 Deelnemingen in groepsmaat- schappijen   Deelneming RMC Vordering RMC  Overige vorderingen  Totaal
Boekwaarde per 1 januari 2020 1.443 980 2.500 1.225 6.148
Verstrekkingen / oprenting  - - 439  25 464
Resultaat  101 2.418 - - 2.519
Aflossingen - - -439 - -439
Boekwaarde per 31 december 2020 1.544 3.398 2.500 1.250 8.692


De deelnemingen in groepsmaatschappijen hebben betrekking op:

Deelneming Statutair gevestigd te Aandeel in kapitaal
RET Materieel B.V. Rotterdam 100 procent
RET Services B.V. Rotterdam 100 procent
RET Bus B.V. Rotterdam 100 procent

Voor deze deelnemingen wordt artikel 2:403 BW lid 1 toegepast.

RET Materieel B.V.
RET Materieel B.V. beheert de nieuwe bussen. RET N.V. voert de directie over RET Materieel B.V. en brengt daarvoor een management fee in rekening. RET N.V. gebruikt het materieel voor de exploitatie en betaalt hiervoor een gebruiksvergoeding aan RET Materieel B.V. In 2020 werd door RET Materieel B.V. geen resultaat behaald (2019: ook geen resultaat). De waarde van de deelneming is € 14.000.

RET Services B.V.
RET Services B.V. voert voor RET N.V. beperkte niet direct met het openbaar vervoer verband houdende activiteiten uit. De directie van RET N.V. voert de directie over RET Services B.V. en brengt deze kosten op marktconforme wijze in rekening bij RET Services B.V. De waarde van de deelneming is € 1,5 miljoen (2019: € 1,4 miljoen). In 2020 werd door RET Services B.V. een positief resultaat van € 0,1 miljoen (2019: € 0,2 miljoen) behaald.

RET Bus B.V.
RET Bus B.V. heeft de busconcessie tot 8 december 2019 verzorgd. In 2020 valt de busconcessie onder RET N.V. Het resultaat van Bus B.V. is nihil (2019 € 0,6 miljoen negatief). De waarde van de deelneming is negatief € 11,5 miljoen (2019: € 11,5 miljoen negatief), deze is opgenomen onder de voorzieningen.

Voor de andere deelnemingen en de vorderingen wordt naar de toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening verwezen.

Vlottende activa
Voorraden 

x €1.000 31-12-2020 31-12-2019
Grond- en hulpstoffen 17.643 14.870
OV-chipkaarten en merchandise 293 437
   17.936 15.307

Onderhanden projecten

x €1.000 31-12-2020 31-12-2019
Geactiveerde kosten 350.727 339.039
Af: ontvangen termijnbedragen -313.105 -310.165
Af: voorziening projecten -3.747 -2.624
   33.875 26.250
Projecten met een creditsaldo
(gepresenteerd onder kortlopende schulden)
20.974 22.081
Totaal   54.849 48.331

Vorderingen

x €1.000 31-12-2020 31-12-2019
Vorderingen op handelsdebiteuren 5.442 17.056
Vorderingen op groepsmaatschappijen 31.865 3.847
Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.805 101
Overige vorderingen en overlopende activa 131.417 96.372
   171.529 117.376


Vorderingen op handelsdebiteuren

x €1.000 31-12-2020 31-12-2019
Vorderingen op handelsdebiteuren 5.492 17.106
Voorziening dubieuze vorderingen op handelsdebiteuren -50 -50
   5.442 17.056


Vorderingen op groepsmaatschappijen

x €1.000 31-12-2020 31-12-2019
Vorderingen op RET Materieel B.V. 31.516 256
Vorderingen op RET Bus B.V. 349 3.591
   31.865 3.847

De post vorderingen op groepsmaatschappijen betreft een rekening-courantverhouding met deelnemingen. Het rentepercentage op deze verhoudingen bedraagt 1,7 procent (2019: 1,8 procent). Omtrent aflossing en zekerheden is niets overeengekomen.

Belastingen en premies sociale verzekeringen

x €1.000 31-12-2020 31-12-2019
Omzetbelasting 2.805 -
Vennootschapsbelasting - 101
   2.805 101

Overige vorderingen en overlopende activa

x €1.000 31-12-2020 31-12-2019
Overige vorderingen 129.916 95.077
Overlopende activa 1.501 1.295
   131.417 96.372

 

Overige vorderingen
In de overige vorderingen zijn begrepen de rekening-courantverhoudingen met en overige vorderingen op RET Railgebonden Voertuigen B.V. en RET Infrastructuur B.V. ultimo 2020 van € 76,3 miljoen (2019: € 38,4 miljoen). Voor deze rekening-courantverhoudingen zijn geen limieten opgenomen. De rentepercentages bedragen 1,5 procent voor RET Infrastructuur B.V. en 1,7 procent voor RET Railgebonden Voertuigen B.V. (2019: respectievelijk 1,6 procent en 1,8 procent). Omtrent aflossing en zekerheden is niets overeengekomen.

In de overige vorderingen is alsmede opgenomen de vordering op de MRDH uit hoofde van af te rekenen exploitatiebijdragen en overige bijdragen van € 25,2 miljoen (2019: € 31,4 miljoen).

Tevens is € 14,0 miljoen opgenomen als vordering inzake het nog niet ontvangen deel van de beschikbaarheidsvergoeding over 2020.

Daarnaast is opgenomen een vordering van € 2,2 miljoen (2019: € 12,5 miljoen) voor de door RET gemaakte operationele kosten samenhangend met de vertraging van het project Hoekse Lijn.

In de overige vorderingen is opgenomen een vordering inzake UWV van € 3,3 miljoen (2019: € 3,2 miljoen).

De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde, gegeven het kortlopende karakter van de vorderingen en het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd.

Liquide middelen

x €1.000 31-12-2020 31-12-2019
Kas 103 172
Bank 31.612 39.381
Overig 270 353
   31.985 39.906

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de onderneming.

Eigen vermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

x €1.000 Gestort en opgevraagd aandelen- kapitaa Agioreserve Wettelijke en statutaire reserves Overige reserve  Resultaat boekjaar  Totaal
Stand per 1 januari 2020 122 7.500 37 146.157 5.828 159.644
Mutaties uit resultaatverwerking - - - - -5.828 -5.828
Resultaat boekjaar  - - - -  -11.362 -11.362
Uit resultaatverdeling - - - 5.828 - 5.828
Vrijval ten gunste van algemene reserve - - 2.418 -2.418 - -
Stand per 31 december 2020 122 7.500 2.455 149.567 -11.362 148.282


Het maatschappelijk aandelenkapitaal van RET N.V. bedraagt € 600.000. Per 6 juli 2016 is het aandelenkapitaal verdeeld in 599 gewone aandelen en 1 bijzonder aandeel, elk met een nominale waarde van € 1.000.

Het geplaatste aandelenkapitaal bestaat uit 121 gewone aandelen en 1 bijzonder aandeel met een nominale waarde van € 1.000 elk.

De wettelijke reserve wordt aangehouden voor positieve resultaten en rechtstreekse waardevermeerderingen van de deelneming RMC waarvan uitkering niet kan worden bewerkstelligd.

Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal

x €1.000 2020 2019
Stand per 1 januari 122 122
Mutaties   -
Stand per 31 december  122 122

Agioreserve

x €1.000 2020 2019
Stand per 1 januari 7.500 -
Agio in boekjaar - 7.500
Stand per 31 december  7.500 7.500

Wettelijke en statutaire reserve

x €1.000 2020 2019
Wettelijke reserve deelnemingen 2.455  37

Wettelijke reserve

x €1.000 2020 2019
Stand per 1 januari 37 3.406
Vrijval ten gunste van algemene reserve 2.418 -3.369
Stand per 31 december  2.455 37

Overige reserve

x €1.000 2020 2019
Stand per 1 januari 146.157 164.643
Uit resultaatverdeling 5.828 5.645
Dividenduitkering ten laste van overige reserve - -27.500
Vrijval van wettelijke reserves -2.418 3.369
Stand per 31 december  149.567 146.157

Resultaat boekjaar

x €1.000 2020 2019
Stand per 1 januari 5.828 5.645
Mutatie uit resultaatverdeling -5.828 -5.645
Resultaat boekjaar -11.362 5.828
Stand per 31 december  -11.362 5.828

Voorzieningen

x €1.000 2020  2019
Voorzieningen 22.561 24.480

 

x €1.000  Boekwaarde per 1 januari 2020  Onttrekkingen  Dotatie  Vrijval  Boekwaarde per 31 december 2020
FLO 393 -56 - -17 320
Jubilea 3.428 -339 238 - 3.327
Langdurig zieken 2.867 -830 464 - 2.501
WW regulier en bovenwettelijk 1.727 -445 716 -1.045 953
Overige personeelsvoorzieningen 368 -97 - -7 264
Reorganisatievoorziening 820 -834 37 -23 -
identele claims 3.371 - 442 -123 3.690
Negatieve waarde deelneming 11.506 - - - 11.506
Totaal  24.480 -2.601 1.897 -1.215 22.561


Er zijn geen voorzieningen die betrekking hebben op belastingen.
De looptijd van de verschillende voorzieningen is als volgt weer te geven:

x €1.000        
  < 1 jaar > 1 jaar
< 5 jaar
> 5 jaar Totaal
31-12-2020
Personeelsvoorzieningen 3.811 1.704 1.850 7.365
Reorganisatievoorziening - - - -
Overige voorzieningen 3.690 11.506 - 15.196
 Totaal 7.501 13.210 1.850 22.561


Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting van de voorzieningen in de geconsolideerde jaarrekening. De voorziening negatieve deelneming is gevormd aangezien RET N.V. zich middels art 2:403 lid 1 sub b aansprakelijk heeft gesteld voor de verplichtingen RET Bus B.V.

Langlopende schulden

x €1.000 31-12-2020 31-12-2019
Lening Europese Investeringsbank 1.980 2.640
   1.980 2.640 


Lening Europese Investeringsbank (EIB)
De lening van de EIB betreft een lening van € 3,3 miljoen met een looptijd van 5 jaar en een rentepercentage van 0,0 procent. Het kortlopende deel is opgenomen onder de kortlopende schulden.


x €1.000   
Stand per 1 januari 3.300
Nieuwe lening -
Aflossingen -660
  2.640
Kortlopend deel (onder kortlopende schulden) -660
Stand per 31 december 1.980

Langlopende schulden

x €1.000  Stand per 31 december 2020  Aflossings-verplichting  Resterende looptijd > 1 jaar  Resterende looptijd > 5 jaar  Rente-percentage
Lening Europese Investeringsbank (EIB) 2.640 660 1.980 - -


Kortlopende schulden

x €1.000 31-12-2020 31-12-2019
Aflossingsverplichting langlopende schulden 660 660
Schulden aan leveranciers en handelskredieten 30.362 17.286
Schulden aan groepsmaatschappijen 11.618 3.233
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen 39.930 12.483
Overige schulden en overlopende passiva 123.450 99.951
   206.020 133.613


Schulden aan groepsmaatschappijen
 

x €1.000 31-12-2020 31-12-2019
Schuld aan RET Services B.V. 11.618 3.233
   11.618 3.233


De post schulden aan groepsmaatschappijen betreft de rekening-courantverhouding met RET Bus B.V. en RET Services B.V. Omtrent aflossing en zekerheden is niets overeengekomen. Er wordt 1,7% rente berekend.

Schuld ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen

x €1.000 31-12-2020 31-12-2019
Omzetbelasting - 1.336
Loonheffing 38.492 10.094
Vennootschapsbelasting 2 -
Overige belastingen  1.436 1.053
   39.930  12.483


De loonheffing zal conform de regeling bijzonder uitstel van betaling vanwege coronacrisis bij de Belastingdienst in 36 maanden worden terugbetaald vanaf 1 juli 2021 en heeft daarmee grotendeels een langlopend karakter.

Overige schulden en overlopende passiva 

x €1.000 31-12-2020 31-12-2019
Onderhanden projecten 20.974 22.081
Overige schulden 21.960 12.998
Overlopende passiva 80.516 64.872
   123.450 99.951


Overige schulden

De overige schulden bestaan voornamelijk uit te betalen personeelsgerelateerde kosten ad € 16,1 miljoen (2019: € 13,0 miljoen) en terug te betalen NOW ad € 5,7 miljoen (2019: nihil).

Overlopende passiva
RET N.V. heeft van de gemeente Rotterdam voorschotten ontvangen voor de bijdragen van het project RandstadRail. Deze zijn nog niet als onderhanden werk te beschouwen. Deze voorschotten dienen ter dekking van de toekomstige uitgaven en zijn onder overlopende passiva verantwoord voor een bedrag van € 2,9 miljoen (2018: € 2,9 miljoen).

In 2015 en 2016 is met de opdrachtgever afgesproken dat de RET N.V. meerdere uitgaven zal bekostigen. Dit is het geval voor aanloopkosten van de railconcessie, de project- en startkosten Hoekse Lijn, de meerkosten van de medewerkers Toezicht voor MRDH en de aanleg van een infrastructureel project. Hiervoor heeft een herallocatie op de exploitatiebijdragen 2015 - 2020 plaatsgevonden. Deze totale verplichting is ultimo 2020 opgenomen voor een bedrag van € 24,1 miljoen (2019: € 21,4 miljoen).

Van deze posten heeft een bedrag van circa € 11,4 miljoen een verwachte looptijd langer dan een jaar.

Onder de overlopende passiva is verder € 3,7 miljoen (2019: € 6,2 miljoen) vooruit ontvangen inkomsten opgenomen uit de verkopen van jaarabonnementen in 2020. Hiervan heeft het reisrecht betrekking op 2021.

Daarnaast is in 2020 € 26,2 miljoen voorlopige vergoeding voor ov-studentenkaart 2021 ontvangen (2019: € 29,1 miljoen).

Tevens is opgenomen een bedrag van € 23,8 miljoen (2019: nihil) inzake nog te betalen bussen.
De reële waarde van de schulden benadert de boekwaarde.


Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen


Aansprakelijkheidsstelling

De vennootschap heeft ten behoeve van haar dochteronderneming een aansprakelijkheidsstelling afgegeven zoals bedoeld in artikel 2:403 BW. De aansprakelijkheidsstelling heeft betrekking op RET Services B.V., RET Bus B.V. en RET Materieel B.V.

Fiscale eenheid
RET N.V. vormt met haar dochterondernemingen (RET Services B.V., RET Bus B.V. en RET Materieel B.V.) een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting met en omzetbelasting. RET N.V. staat aan het hoofd van deze fiscale eenheid. Op grond van de Invorderingswet zijn de vennootschap en de met haar gevoegde dochterondernemingen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor ter zake door de combinatie verschuldigde belasting.

Overige
Voor de overige niet uit de balans blijkende verplichtingen zie de toelichting in de geconsolideerde jaarrekening.


Resultaatverwerking
De leiding van de vennootschap stelt voor het resultaat de volgende bestemming te geven:

Het resultaat over 2020 ad € 11.362.000 (negatief) wordt geheel in mindering gebracht op de overige reserves.

Dit voorstel dient nog te worden vastgesteld door de Algemene Vergadering en is derhalve nog niet verwerkt in de jaarrekening 2020 van de vennootschap.

Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening

Personeelskosten
Gedurende het jaar 2020 waren 1.993 werknemers in dienst po basis van een volledig dienstverband (2019: 1.983). Hiervan waren 0 werknemers werkzaam buiten Nederland (2020: 0).

In de post salarissen is begrepen de bezoldiging van de statutair directeur en commissarissen. Het beloningsbeleid voor de statutair directeur van RET N.V. is vastgesteld door de Algemene vergadering van Aandeelhouders en in overeenstemming met het beleidskader Verbonden Partijen. De beloning van de statutair directeur is weergegeven in de volgende tabel.

x €1.000 Vaste en variabele beloningen Beloningen betaalbaar op termijn  Totaal
2020  179 22 201
2019  173 21 194


De beloning voor de bestuurder is vrijwillig gebaseerd op WNT-2. De bezoldiging van de bestuurder omvat periodiek betaalde en toegezegde beloningen, zoals salarissen, vakantiegeld en beloningen betaalbaar op termijn, zoals pensioenlasten, voor zover deze posten ten laste zijn gekomen van de vennootschap. De statutair directeur wordt beloond middels een vaste beloning. De statutair directeur heeft een regulier arbeidscontract en valt onder de reguliere cao wat betreft de pensioenregeling.

x €1.000 Vaste en variabele beloningen Beloningen betaalbaar op termijn  Totaal
2020 - RvC 97 - 97
2019 - RvC 83 - 83


De beloning van de commissarissen bestaat uit een vaste vergoeding op jaarbasis voor zover deze posten ten laste zijn gekomen van de vennootschap. Er zijn in 2020 geen bijzondere vergoedingen verstrekt aan (voormalig) statutair directeuren en commissarissen.

Specificatie accoutantshonoraria

In de overige bedrijfskosten zijn de accountantskosten opgenomen. In onderstaand overzicht zijn de accountantskosten nader gespecificeerd:

x €1.000 2020 2019
Onderzoek van de jaarrekening 246 211
Andere controleopdrachten 232 133
Adviesdiensten op fiscaal terrein 20 -
Overig 14 13
Totaal 512  357


Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij de vennootschap en de in de consolidatie betrokken maatschappijen zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties) en de in rekening gebrachte honoraria van het gehele netwerk waartoe de accountantsorganisatie behoort. De kosten zijn verantwoord in het jaar waarin werkzaamheden zijn uitgevoerd. 

Rotterdam, 25 maart 2021,
Maurice Unck

 

Rotterdam, 25 maart 2021

Ondertekening commissarissen:

 

Charlotte Insinger                    Karin Bax                    Steven Lak
Voorzitter                                 Commissaris                Commissaris

Engbert Verkoren                     Guido Dubbeld       
Commissaris                            Commissaris