Skip to content

Samenstelling Raad van Commissarissen

De samenstelling van de RvC is in 2020 op een aantal posities gewijzigd. Van 1 januari tot 1 mei bestond de Raad uit drie commissarissen, namelijk de heer Verkoren, de heer Lak en mevrouw Bax. Uit hun midden hebben de drie leden van de Raad de heer Verkoren destijds als tijdelijk voorzitter aangewezen. Sinds 1 mei 2020 is de Raad weer compleet na toetreding van mevrouw C.M. Insinger als voorzitter van de Raad en de heer G.A.J. Dubbeld als financieel deskundige.

De heer Lak heeft per 1 juli het voorzitterschap van de Auditcommissie overgedragen aan de heer Dubbeld. Mevrouw Bax heeft het voorzitterschap van de Selectie- en Remuneratiecommissie het hele jaar vervuld.

De RvC van RET N.V. bestond begin 2020 uit twee mannen en één vrouw. Eind 2020 bestaat de Raad uit drie mannen en twee vrouwen. Hiermee is de Raad weer op sterkte, overeenkomstig met de statuten en het reglement. Alle leden hebben de Nederlandse nationaliteit en veel kennis van en affiniteit met Rotterdam en de Metropoolregio.

Kwaliteit en diversiteit staan voorop bij de samenstelling van de Raad. Bij de invulling van de commissarisposities is gekeken naar expertise en ervaringsgebieden, geslacht en achtergrond, in aanvulling op het zittende team aan commissarissen. De Raad streeft een evenwichtige samenstelling na waarbij de raad als geheel over de noodzakelijke expertise beschikt.

Met de versterking van de Raad met mevrouw Insinger en de heer Dubbeld is invulling gegeven aan de doelstelling van 30% vrouw-manverhouding van het diversiteitbeleid van de Gemeente Rotterdam.

De leden van de RvC worden benoemd voor een termijn van vier jaar en kunnen daarna worden herbenoemd voor eenzelfde termijn. Eventuele herbenoeming daarna is alleen gemotiveerd mogelijk voor een periode van twee jaar en daarna nogmaals voor twee jaar (conform de Code). Kandidaten die worden voorgedragen voor benoeming of herbenoeming dienen te voldoen aan de criteria zoals opgenomen in de profielschets. De profielschets, de termijnen van de zittende commissarissen en gewenste omvang van de Raad zijn beschikbaar op de website corporate.ret.nl.

De raad heeft de directie het afgelopen jaar uitgedaagd en ondersteund om de onderneming door de Coronacrisis heen te loodsen. Ondanks dat de Raad intensief betrokken geweest, is de Raad van oordeel dat in het afgelopen jaar is voldaan aan de eisen voor onafhankelijkheid zoals beschreven in de Corperate Governance Code, dit in het belang van vennootschap en haar stakeholders.