Skip to content

Enkelvoudige balans per 31 december 2020

(vóór resultaatverdeling)

Activa

x €1.000 31-12-2020 31-12-2019
Vaste activa    
Materiele vaste activa 93.852 93.307
Financiële vaste activa 8.692 6.148
Vlottende activa    
Voorraden 17.936 15.307
Onderhanden projecten 54.849 48.333
Vorderingen 171.529 117.376
Liquide middelen 31.985 39.906
   378.843 320.377

 Passiva

x €1.000   31-12-2020 31-12-2019
Eigen vermogen        
Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal 122    122  
Agioreserve 7.500   7.500  
Wettelijke en statutaire reserves 2.455   37  
Overige reserves 149.567    146.157  
Resultaat boekjaar  -11.362    5.828  
    148.282   159.644
Voorzieningen   22.561    24.480
Langlopende schulden   1.980   2.640
Kortlopende schulden   206.020    133.613
    378.843   320.377