Skip to content

Auditcommissie

De Auditcommissie (AC) is een vaste commissie van de Raad en heeft als taak de Raad bij te staan in zijn controlerende taak en toezichthoudende rol. De Auditcommissie adviseert bij de selectie van de externe accountant en bereidt de jaarlijkse beoordeling van het functioneren van de accountant voor.

De AC heeft een toezichthoudende rol inzake de integriteit van de interne en externe financiële rapportages van de vennootschap, de financiering, het beheersen van bedrijfsrisico’s, het planning- en controlesysteem, de toepassing van informatie- en communicatietechnologie en de naleving van wet- en regelgeving.

Ook het toezicht op naleving van aanbevelingen en opvolging hoort bij de taken van de AC. De commissie adviseert de Raad over deze onderwerpen en bespreekt Governance vraagstukken.

De AC heeft, mede ter voorbereiding van de kwartaalrapportages, begroting en jaarrekening in de RvC, in 2020 vijf keer vergaderd. De commissie bestond begin 2020 uit de heer Lak (voorzitter) en na 1 mei 2020 uit de heer Dubbeld (voorzitter) en de heer Lak. Sinds 1 juli is de heer Verkoren toegevoegd aan de auditcommissie met als doel meer aandacht te kunnen besteden aan IT. De manager van de afdeling Concern Control verzorgt het secretariaat.

Risicobeheersing- en controlesysteem
De AC vergadert met de financieel directeur, de manager Concern Control, de manager ICT en de proces- en riskofficer over de werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem, waar de kwartaalrapportages, jaarplan en jaarrekening onder vallen.

Bij de vergaderingen zijn ook de externe accountant en de internal auditor aanwezig. De management letter, het controleplan en het accountantsverslag van de externe account zijn besproken. Met de internal auditor heeft de AC het audit jaarplan 2021 en de auditbevindingen en opvolging besproken. Verder zijn het nieuwe risicomanagementbeleid, de privacy- en securityrapportages en het jaarverslag Integriteit uit 2019 besproken.

Op basis van de rapportages van het interne risicobeheersings- en controle systeem, de fraude- en strategische risicoanalyse en de bevindingen van de externe accountant en interne auditor heeft de AC geen signalen verkregen dat het interne risicobeheersings- en controlesysteem van de RET niet op een adequaat niveau functioneert.