Skip to content

Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2020

x €1.000   2020   2019
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten        
Bedrijfsresultaat   -15.282   8.189
Aanpassingen voor        
Afschrijvingen   13.551   8.060
Toename (afname) van de voorzieningen   535   3.590
Onttrekkingen voorzieningen   -3.177   -8.009
Veranderingen in werkkapitaal        
Afname (toename) van voorraden -2.639   -1.717  
Afname (toename) van onderhanden projecten -12.415   70.811  
Mutatie vorderingen -21.053   4.854  
Toename (afname) van overige schulden 30.178   -7.438  
    -5.929   66.510
Kasstroom uit bedrijfsoperaties uit bedrijfsoperaties   -10.302   78.340
Ontvangen interest 2.460   1.323  
Betaalde interest -165   -187  
Betaalde winstbelasting -793   -308  
    1.502   828
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten   -8.800   79.168
Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten        
Investeringen in materiële vaste activa -41.707   -59.556  
Investeringen in financiële vaste activa -464   -2.524  
Desinvesteringen in materiële vaste activa 108      
Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van financiële vaste activa 439      
Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten   -41.624   -62.080
Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten        
Agio in boekjaar -   7.500  
Betaald dividend -   -27.500  
Ontvangsten uit hoofde van leningen 47.378   3.300  
Uitgaven ter aflossing van leningen -8.233   -5.473  
Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten   39.145   -22.173
Totaal van toename (afname) van geldmiddelen   -11.279   -5.085
Verloop van toename(afname) van geldmiddelen         
Geldmiddelen aan het begin van de periode   44.106   49.191
Toename (afname) van geldmiddelen   -11.279   -5.085
Stand per einde boekjaar   32.827   44.106