Skip to content

Geconsolideerde balans per 31 december 2020

(vóór resultaatbestemming)

x €1.000 31-12-2020 31-12-2019
Vaste activa    
Materiële vaste activa 171.132 143.084
Financiële vaste activa 7.148 4.705
Vlottende activa    
Voorraden 18.578 15.939
Onderhanden projecten 54.579 42.164
Vorderingen 144.695 123.642
Liquide middelen 32.827 44.106
  428.959  373.640
Groepsvermogen 148.282 159.645
Voorzieningen 13.160 15.800
Langlopende schulden 43.125 3.981
Kortlopende schulden 224.392 194.214
  428.959  373.640