Skip to content

Omgeving

In 2038 telt Nederland 19 miljoen inwoners. Vertaald naar de MRDH-regio komen er 240.000 woningen en 400.000 inwoners bij. Deze ‘verdichting’ zorgt voor toenemende druk op de ruimte en vergroot de noodzaak om te investeren in OV met een beperkt ruimtebeslag. Doordat bevolkingsgroei en verstedelijking doorzetten, blijft capaciteit een aandachtspunt voor de middellange termijn, ondanks tijdelijke terugval door de coronacrisis.

Afgelopen jaar werd daarom het Nationaal Groeifonds van twintig miljard gelanceerd, waarvan een deel naar infrastructuurinvesteringen gaat. Ook in de verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 is zichtbaar dat partijen de noodzaak zien om meer te investeren in mobiliteit en beter OV in en om de grote steden, waardoor we positief gestemd zijn over het toekomstperspectief. Samen met andere vervoerders, opdrachtgever MRDH, de Mobiliteitsalliantie, ROVER, VNO-NCW en andere partners heeft de RET ook in 2020 deze uitdaging onder de aandacht gebracht van politici en beleidsmakers. Specifiek voor onze regio zijn er belangrijke stappen gezet om investeringen in capaciteit te realiseren. Zo is het programma Ontwikkeling OV Regio Rotterdam gestart. Deze samenwerking tussen de MRDH, de gemeente Rotterdam en de RET is bedoeld om de verstedelijkingsopgave in de regio Rotterdam middels goed openbaar vervoer te faciliteren.

Daarnaast heeft een breed gezelschap aan bedrijven, overheden en kennisinstellingen in Zuid-Holland de Groeiagenda Zuid-Holland gelanceerd. Onderdeel van deze agenda is ook een schaal- en kwaliteitssprong van het OV. Met op termijn een lightrailverbinding tussen Dordrecht en Leiden en nieuwe en verbeterde OV-verbindingen in en rond Rotterdam en Den Haag. In Rotterdam worden momenteel varianten van de nieuwe oeververbinding onderzocht tussen Kralingen/De Esch en Feyenoord City. In de eerste helft van 2022 kiezen provincie, MRDH, Rijk en de gemeente Rotterdam een voorkeursvariant. De RET heeft in 2020 het onderzoek voortgezet naar de mogelijkheden om het metronetwerk te automatiseren.

De RET heeft op verschillende niveaus en over diverse onderwerpen contact met haar stakeholders. De reiziger is onze belangrijkste stakeholder. Als gevolg van de coronapandemie zijn de landelijke metingen voor de OV-Klantenbarometer dit jaar na twaalf weken gestaakt. Daarom beschikken we alleen over klantwaarderingscijfers uit het eerste kwartaal, waarin de RET een 8,0 scoorde.

Door onze stakeholders regelmatig te betrekken bij zowel het bedrijf als het beleid, krijgen we inzicht in hun standpunten en wensen. Zo verbeteren we onze dienstverlening. We informeren stakeholders via communicatiemiddelen als social media en de websites, al naar gelang het onderwerp en de doelgroep. In 2020 vond onder meer dialoog plaats met de volgende stakeholders: reizigers, medewerkers, OR, RvC en, vakbonden. En daarnaast met de gemeente Rotterdam, MRDH, gemeenten uit de MRDH, ministeries, provincie Zuid-Holland, veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, politie, openbaar ministerie, omwonenden, scholen. Evenals met media, brancheorganisaties, leveranciers, zakelijke partners, collega-bedrijven en belangenorganisaties, zoals METROCOV. 

De Ondernemingsraad (OR) is een belangrijke interne stakeholder. De OR heeft meegewerkt aan het zo veilig mogelijk werken in tijden van corona. Er werden bijvoorbeeld beslissingen genomen rondom het aanpassen van dienstregelingen, het opnemen van verlof en testen op corona. De OR was vertegenwoordigd in het crisisteam. Daarnaast vroeg het nieuwe camerabeleid veel aandacht van de OR.

JongRET is ook een belangrijke interne stakeholder, die jonge RET'ers uitnodigt om naast hun werk verbintenis te zoeken met leeftijdsgenoten binnen de organisatie. Alle collega’s tot en met 35 jaar zijn automatisch lid van JongRET. Juist de diversiteit binnen JongRET biedt meerwaarde.

De branchevereniging OV-NL vertegenwoordigt alle openbaarvervoerbedrijven van Nederland op het gebied van reisproducten, klantenservice, betaaloplossingen en innovaties. Ook is OV-NL belangenbehartiger namens de vervoerders bij politiek en bestuur inzake investeringen, fiscaliteit en regelgeving. In 2020 heeft OV-NL een belangrijke coördinerende rol gehad in het beleid, de beschikbaarheidsvergoeding en de communicatie over corona, zowel tussen de OV-bedrijven als met het Rijk.

Translink is de drijvende kracht achter de OV-chipkaart en daarmee een belangrijke stakeholder voor de RET. In de TLS Coöperatie werken OV-bedrijven samen op het terrein van de OV-chipkaart. Het is de ambitie van de coöperatie om diverse betaalmiddelen voor het OV mogelijk te maken en om de totale kosten voor betalen in het OV te verlagen.