Skip to content

Selectie- en Remuneratiecommissie

De Selectie- en Remuneratiecommissie (S&R)  is een vaste commissie van de Raad en heeft als taak de Raad bij te staan in de voorbereiding van de taak als werkgever van de directie. Het betreft het opstellen van profielen, werving en selectie, beoordeling en beloning en het formuleren van prestatiecriteria. Ook het maken van het rooster van aftreden van de Raad en de jaarlijkse zelfevaluatie hoort hierbij.

De S&R bestond begin 2020 uit mevrouw Bax (voorzitter) en de heer Verkoren. Na toetreding van mevrouw Insinger tot de Raad en de S&R is de heer Verkoren teruggetreden als lid van deze commissie. De manager P&O van de RET verzorgt het secretariaat.

In het verslagjaar heeft de commissie drie reguliere vergaderingen gehouden. De belangrijkste onderwerpen die het afgelopen jaar zijn de werving, selectie en voordracht van de nieuwe commissarissen, de zelfevaluatie van de Raad, het rooster van aftreden van de Raad en de herbenoeming van de algemeen directeur. Verder heeft de S&R de thema’s benoemd dit het komend jaar besproken worden, zoals selectiecriteria en benoemingsprocedures voor het hoger management. In verband met de herbenoeming van de algemeen directeur en de werving van de nieuwe commissarissen is de commissie daarnaast verschillende keren bijeengeweest om de voortgang te bespreken. Met de bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordigers van de aandeelhouders is daarover regelmatig contact geweest.