Skip to content

Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening

Netto-omzet

x €1.000 2020 2019
Opbrengsten kaartverkoop 145.152 207.343
Exploitatiebijdragen 142.755 154.875
Werken derden 92.808 103.322
   380.715 465.540


Opbrengsten kaartverkoop
De opbrengsten kaartverkoop zijn de opbrengsten van de chipkaart en de aan RET N.V. toegerekende opbrengsten van het nationaal vervoerbewijzensysteem, de opbrengsten van de regionale vervoerbewijzen, 65+ vrij reizen in Rotterdam, Barendrecht en Capelle aan den IJssel, vrij reizen voor minima uit Schiedam en de opbrengst studentenkaart.

Exploitatiebijdragen
De exploitatiebijdragen hebben betrekking op de beschikkingen van Metropoolregio Rotterdam Den Haag voor de exploitatie rail, bus, fast ferry, railinfrastructuur en sociale veiligheid.

Alle opbrengsten zijn in Nederland gerealiseerd. 

x €1.000 2020 2019
Reguliere exploitatiebijdragen 143.355 155.115
Herallocatie exploitatiebijdragen -600 -240
Totaal  142.755 154.875

De herallocatie betreft de reservering van het niet benutte budget van Innovatiefonds.

Werken derden
Werken derden betreft de aan het verslagjaar op basis van ’percentage of completion‘ toerekenbare omzet inzake groot onderhoud van infrastructurele projecten en aanschaf en renovatie van railgebonden voertuigen.

De opbrengsten en kosten op het project Hoekse Lijn zijn gesaldeerd gezien het risicoprofiel van dit project. RET loopt hierin geen risico en wordt voor dit project gezien als de agent.

Voor de andere projecten loopt RET wel resultaatsrisico waardoor RET in deze projecten de principaal is en de resultaten bruto worden weergegeven in de jaarrekening.

Overige bedrijfsopbrengsten

x €1.000 2020 2019
Bijdrage chipkaarten 540 1.101
Werken voor derden en overige dienstverlening 5.827 9.367
Vergoeding procesverbaal 431 536
Verschrotting en verkoop activa 2.850 1.254
Ontvangen managementfee 1.320 1.320
Beschikbaarheidsvergoeding 71.200 -
Overige bedrijfsopbrengsten 7.465 9.418
   89.633 22.996


Door de daling van het aantal reizigers zijn de inkomsten van ov-bedrijven sterk afgenomen. Tegelijkertijd heeft het kabinet vervoerders gevraagd om de dienstregelingen op peil te houden zodat het ov haar rol als vitale sector kan blijven vervullen. Met de beschikbaarheidsvergoeding worden ov-bedrijven gecompenseerd voor de kosten die zij maken om tijdens de coronacrisis bussen, treinen en metro’s te laten rijden. In 2020 is derhalve € 71,2 miljoen aan beschikbaarheidsvergoeding opgenomen (2019: nihil).

Kosten van grond- en hulpstoffen

x €1.000 2020 2019
 Kosten van grond- en hulpstoffen 18.225 10.835
   18.225 10.835


In deze post is begrepen het materiaalgebruik voor de infrastructurele projecten, direct materiaalverbruik (zoals voorraad onderdelen die worden gebruikt bij het onderhoud), aanschaf van kleine machines, bandenverbruik en resultaten op reparatieorders, als ook magazijn- en emballageverschillen en prijs- en herwaarderingsverschillen.

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

x €1.000 2020 2019
Kosten uitbesteed werk   151.283 160.516
  151.283  160.516


Kosten uitbesteed werk

x €1.000 2020 2019
Ingehuurd personeel 38.230 34.022
Ingehuurd personeel werken derden 3.182 3.553
Werken derden 67.417 82.109
Onderhoud en reparatie door derden 38.729 36.785
Vervoer door derden 1.180 1.373
Overige externe kosten 2.545 2.674
   151.283 160.516

 

De kosten voor inhuur worden veroorzaakt door niet ingevulde formatieplaatsen, tijdelijke versterking van de afdeling en opvang ziekteverzuim.

Onder werken derden worden de bouwkosten opgenomen te behoeve van investeringen (onderhanden projecten) waarop RET risico loopt. Deze kosten hangen samen met de opbrengst onderhanden werken.

Personeelskosten

x €1.000 2020 2019
Lonen en salarissen 194.347 191.798
   194.347 191.798

Lonen en salarissen 

x €1.000 2020 2019
Bruto lonen en -salarissen 123.646 121.330
Geactiveerde loonkosten -1.500 -1.511
Vaste beloningen 16.294 16.107
Variabele beloningen 9.141 6.954
Pensioenpremie 21.833 21.418
Premies sociale verzekeringen 21.253 21.046
Overige sociale lasten -554 -700
Overige personeelskosten 4.160 5.411
Mutaties personeelsvoorzieningen 74 1.743
   194.347 191.798


De salarissen stijgen door een combinatie van mutaties in aantal FTE’s en indexatie (cao).

De variabele beloningen zien vooral toe op overuren, overwerk en mutatie verlofuren. Over 2020 zijn geen bonussen voor management opgenomen.


De gemiddelde bezetting:

  2020 2019
Exploitatie 1.350 1.365
Techniek 437 436
Financiën 92 49
Algemeen 113 132
Herplaatsing 1 1
Totaal gemiddeld FTE's RET N.V. 1.993 1.983
Totaal gemiddeld FTE's Bus B.V. 654 690
Totaal gemiddeld FTE's RET N.V. & RET Bus B.V.  2.647 2.673

Als gevolg van de wijziging topstructuur zijn fte's verschoven tussen Algemeen en Financiën.

De medewerkers zijn overeenkomstig vorig jaar allen werkzaam in Nederland. 

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

x €1.000 2020 2019
Afschrijvingen materiële vaste activa 13.551 8.060
  13.551  8.060


Overige bedrijfskosten

  2020 2019
Overige bedrijfskosten 108.224 109.138
   108.224 109.138

 

x €1.000 2020 2019
Belastingen, rechten en verzekeringen 4.743 5.498
Gebruiksvergoeding 67.949 68.765
Energieverbruik voortbeweging 13.889 14.119
Overig energieverbruik 2.769 2.825
Diverse overige kosten 18.839 22.279
Mutaties voorzieningen 35 -4.348
   108.224 109.138


Gebruiksvergoeding
De gebruiksvergoeding is de vergoeding die RET N.V. aan RET Infrastructuur B.V. (2020: € 25,7 miloen, 2019: € 27,4 miljoen) heeft betaald voor het gebruikmaken van de infrastructuur en aan RET Railgebonden Voertuigen B.V. (2020: € 42,8 miljoen, 2019: € 41,4 miljoen) voor het gebruik van de tram- en metrostellen. De in rekening gebrachte gebruiksvergoedingen betreffen hoofdzakelijk afschrijvings- en rentekosten.

Financiële baten en lasten

x €1.000 2020 2019
Rentebaten 2.460 1.323
Rentelasten -165 -187
   2.295 1.136


In de rentebaten is onder meer opgenomen de rente op de rekeningen-courant met RET Infrastructuur B.V. en RET Railgebonden Voertuigen B.V. voor € 1,0 miljoen (2019: € 1,2 miljoen). 

Belastingen over de winst of verlies

x €1.000 2020 2019
Belastingen uit huidig boekjaar -793 -760
   -793 -760

 

  2020 2019
  % %
Effectief belastingtarief -6,00 8,00
Toepasselijk belastingtarief 25,00 25,00


Het effectieve belastingtarief wijkt af van het toepasselijke belastingtarief als gevolg van afwijkende berekening van fiscaal belastbaar resultaat.

Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen

x €1.000 2020 2019
Aandeel in resultaat deelnemingen 2.418 -2.737
   2.418 -2.737


Het aandeel in het resultaat deelnemingen bestaat voor 2020 uit het nagekomen resultaat 2019 en het voorlopig resultaat 2020 van RMC B.V.