Skip to content

Toelichting op de geconsolideerde balans

Vaste activa

Materiële vaste activa

x €1.000 31-12-2020 31-12-2019
Bedrijfsgebouwen en -terreinen 69.806 69.350
Machines en installaties 12.873 14.321
Rollend materieel 75.891 44.127
Andere vaste bedrijfsmiddelen 2.863 2.930
Activa in uitvoering en vooruitbetalingen 9.699 12.356
  171.132  143.084


Materiële vaste activa

x €1.000            
   Bedrijfs-gebouwen en terreinen  Machines en installaties  Rollend materieel  Andere vaste bedrijfs-middelen Activa in uitvoering en vooruit-betalingen  Totaal
Stand per 1 januari 2020            
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 90.842 55.141 64.704 8.377 12.356 231.420
Cumulatieve afschrijvingen -21.492 -40.820 -20.577 -5.447 - -88.336
Boekwaarde per 1 januari 2020 69.350 14.321 44.127 2.930 12.356 143.084
Mutaties             
Investeringen 3.190 1.556 39.240 378 -2.657 41.707
Afschrijvingen -2.734 -2.896 -7.476 -445 - -13.551
Desinvesteringen - -244 -12.085 -124 - -12.453
Afschrijvingen op desinvesteringen - 136 12.085 124 - 12.345
Saldo mutaties  456 -1.448 31.764 -67 -2.657 28.048
Stand per 31 december 2020            
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 94.032 56.453 91.859 8.631 9.669 260.674
Cumulatieve afschrijvingen -24.226 -43.580 -15.968 -5.768 - -89.542
Boekwaarde per 31 december 2020 69.806 12.873 75.891 2.863 9.669 171.132
Afschrijvingspercentages 0,00-10,00% 1,33-20,00% 3,33-14,29% 3,33-14,29% 0,00%  


Bedrijfsgebouwen en terreinen
De investeringen in bedrijfsgebouwen en terreinen betreffen de investeringen in de in 2019 gebruik genomen locatie Kleiweg.

Machines en installaties
In machines en installaties is in 2020 € 1,6 miljoen geïnvesteerd. 

Rollend materieel
In 2019 en 2020 zijn 40 dieselbussen, 103 hybride bussen en 55 elektrische bussen geleverd en geactiveerd. 
Daarnaast zijn 173 oude bussen verkocht met boekwaarde nihil.

Andere vaste bedrijfsmiddelen
In andere vaste bedrijfsmiddelen is in 2020 € 0,4 miljoen geïnvesteerd.

Vaste activa in uitvoering
De vaste activa in uitvoering betreft de onderhanden projecten voor eigen rekening en risico.
Onder de investeringen zijn begrepen de investeringen en overboekingen naar andere categorieën binnen de materiële vaste activa.

 

Financiële vaste activa

x €1.000 31-12-2020 31-12-2019
Deelneming RMC 3.398 980
Vorderingen RMC 2.500 2.500
Overige vorderingen 1.250 1.226
   7.148 4.705

 Financiële vaste activa

x €1.000 Deelneming RMC  Vordering RMC  Overige  vorderingen   Totaal 
Boekwaarde per 1 januari 2020  980 2.500  1.225  4.705
Verstrekkingen / oprenting - 439 25 464
Resultaat                 2.418 -                   - 2.418
Aflossingen - -439 - -439
Boekwaarde per 31 december 2020             3.398 2.500              1.250 7.148


Deelneming RMC
Deelneming RMC betreft Rotterdamse Mobiliteits Centrale (RMC) B.V. (statutair gevestigd te Rotterdam, aandeel in het kapitaal: 50 procent). Het resultaat deelnemingen in 2020 betreft het nagekomen resultaat 2019 en het voorlopig resultaat 2020 van RMC B.V. De niet uitgekeerde winsten van deze deelneming zijn toegevoegd aan een wettelijke reserve deelnemingen.

Vordering RMC
Dit betreft een aan RMC verstrekte lening van € 2,5 miljoen tegen een rentepercentage van 15 procent. De lening dient in 2021 met € 1,5 miljoen te worden afgelost en in 2022 het restant van € 1,0 miljoen.
Als zekerheid is gegeven het pandrecht (tweede in rang) op de door RMC gehouden aandelen (en bijbehorende dividendrechten) in Transvision B.V. alsmede pandrecht (tweede in rang) op de vorderingen van RMC in het kader van Valys contracten.

Overige vorderingen
Het bedrag aan overige vorderingen betreft een achtergestelde lening aan de Coöperatie Openbaar Vervoerbedrijven U.A. RET NV heeft deze achtergestelde lening verstrekt aan de Coöperatie voor een bedrag van € 1,25 miljoen. De lening heeft een looptijd van 5 jaar. Aflossing vindt plaats op 1 januari 2021. Over de vordering wordt geen rente berekend. De vordering is contant gemaakt tegen een marktrente van 2,0 procent.


Vlottende activa

Voorraden

x €1.000 31-12-2020 31-12-2019
Grond- en hulpstoffen 18.285 15.502
OV-chipkaarten en merchandise 293 437
   18.578 15.939

 

Onderhanden projecten

x €1.000 31-12-2020 31-12-2019
Geactiveerde kosten 349.129 332.985
Af: ontvangen termijnbedragen -311.083 -309.327
Af: voorziening projecten -3.747 -2.624
  34.299  21.034
Projecten met een creditsaldo (gepresenteerd onder kortlopende schulden) 20.280 21.130
   54.579 42.164


RET N.V. voert in opdracht van Metropoolregio Rotterdam Den Haag werken en opdrachten tot constructie van activa en aanschaf en renovatie van railvoertuigen uit. De financiering hiervan vindt grotendeels plaats met van Metropoolregio Rotterdam Den Haag ontvangen middelen. Bij gereedkomen van het project wordt dit overgedragen aan RET Infrastructuur B.V. of RET Railgebonden Voertuigen B.V.

Vorderingen

x €1.000 31-12-2020 31-12-2019
Vorderingen op handelsdebiteuren 8.966 19.620
Belasting en premies sociale verzekeringen 2.066 101
Overige vorderingen en overlopende activa 133.663 103.921
   144.695 123.642
Vorderingen op handelsdebiteuren    
Vorderingen op handelsdebiteuren 9.112 19.808
Voorziening dubieuze vorderingen op handelsdebiteuren -146 -188
   8.966 19.620
Belastingen en premies sociale verzekeringen    
Omzetbelasting 2.066 -
Vennootschapsbelasting - 101
   2.066 101
Overige vorderingen en overlopende activa    
Overige vorderingen 131.993 101.748
Overlopende activa 1.670 2.173
   133.633 103.921


Overige vorderingen
In de overige vorderingen zijn begrepen de rekening-courantverhoudingen met en overige vorderingen op RET Railgebonden Voertuigen B.V. en RET Infrastructuur B.V. ultimo 2020 van € 76,3 miljoen (2019: € 38,4 miljoen). Voor deze rekening-courantverhoudingen zijn geen limieten opgenomen. De rentepercentages bedragen 1,5 procent voor RET Infrastructuur B.V. en 1,7 procent voor RET Railgebonden Voertuigen B.V. (2019: respectievelijk 1,6 procent en 1,8 procent). Omtrent aflossing en zekerheden is niets overeengekomen.

In de overige vorderingen is alsmede opgenomen de vordering op de MRDH uit hoofde van af te rekenen exploitatiebijdragen en overige bijdragen van € 25,0 miljoen (2019: € 35,6 miljoen). Deze vordering was in de jaarrekening 2019 in mindering gebracht op de overlopende passiva. Vergelijkende cijfers zijn aangepast.

Tevens is € 14,0 miljoen opgenomen als vordering inzake het nog niet ontvangen deel van de beschikbaarheidsvergoeding over 2020.

Daarnaast is opgenomen een vordering van € 2,2 miljoen (2019: € 12,5 miljoen) voor de door RET gemaakte operationele kosten samenhangend met de vertraging van het project Hoekse Lijn.

In de overige vorderingen is opgenomen een vordering inzake UWV van € 3,7 miljoen (2019: € 3,8 miljoen).

De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde, gegeven het kortlopende karakter van de vorderingen en het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd. 

 

Liquide middelen

x €1.000 31-12-2020 31-12-2019
Kas 103 172
Bank 32.454 43.581
Overige 270 353
   32.827 44.106

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de onderneming.

Groepsvermogen

Het eigen vermogen wordt in de toelichting bij de enkelvoudige balans nader toegelicht.

Voorzieningen

x €1.000 31-12-2020 31-12-2019
 Voorzieningen    
  13.160  15.800

 

   x €1.000          
  Boekwaarde per 1 januari 2020  Onttrekkingen  Dotatie  Vrijval  Boekwaarde per 31 december 2020
FLO 793 -247 10 -29 527
Jubilea 4.137 -423 259 - 3.973
Langdurig zieken 3.723 -1.073 464 -168 2.946
WW regulier en bovenwettelijk 1.912 -485 739 -1.085 1.081
Overige personeelsvoorzieningen 431 -115 - -8 308
Reorganisatievoorziening 819 -834 37 -22 -
Incidentele claims 3.985 - 463 -123 4.325
Totaal 15.800 -3.177 1.972 -1.435 13.160

Er zijn geen voorzieningen die betrekking hebben op belastingen. Het totaalbedrag van mutaties vanuit oprenting en wijziging in rekenrente opgenomen in bovenstaand verloopoverzicht bedraagt nihil.

Algemeen
Bij de actuariële berekening van de voorzieningen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:  

  2020 2019
Gehanteerde rekenrente 0,0 procent 0,0 procent
Verwachte salarisstijging 0,0 - 2,0 procent 1,5 - 2,00 procent


Gehanteerde rekenrente: op basis van de gemiddeld gewogen looptijd van de voorziening.
Verwachte salarisstijgingen: op basis van een leeftijdsafhankelijke staffel gemiddeld 0,0 - 3,0 procent.
Overlevingskansen: op basis van een actuele sterftetabel.
Ontslagkansen: 5 procent.

De dotaties aan en vrijval van de personeels- en reorganisatievoorzieningen hebben ten laste respectievelijk ten gunste van de personeelskosten plaatsgevonden. De dotaties en vrijval van de overige voorzieningen hebben ten laste respectievelijk ten gunste van de overige bedrijfskosten plaatsgevonden.

FLO (Functioneel Leeftijd Ontslag)
De FLO-regeling was een regeling waarmee trambestuurders en buschauffeurs met voldoende functiejaren met vroegpensioen konden als zij 60 werden, tegen 80 procent van hun salaris. Deze regeling is in 2010 vervallen en er is een overgangsregeling gecreëerd. Deze toekomstige FLO-uitkeringen zijn in de voorziening opgenomen.

Jubilea
Medewerkers die vijfentwintig, veertig of vijftig jaar in dienst van RET N.V. zijn, hebben bij het bereiken van elk van deze jubilea aanspraak op een gratificatie. Deze voorziening betreft de contante waarde van de hiervoor ingeschatte toekomstige verplichtingen.

Langdurig zieken
De voorziening langdurig zieken is gevormd voor de verplichte loondoorbetaling gedurende de periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid voor betreffende medewerkers inclusief eventuele transitievergoeding.

WW regulier en boventallig
Dit betreft voornamelijk een voorziening voor WW-kosten voor personeelsleden. De dotaties en vrijvallen hangen samen met de in- en uitstroom in de WW van onze personeelsleden.

Overige personeelsvoorzieningen
Dit betreft voornamelijk voorzieningen voor compensatie voor arbeidsongeschiktheid, het OV-sectorplan en wachtgeld.

Reorganisatievoorziening
De voorziening reorganisatie heeft betrekking op reorganisatie van functies binnen RET. De hoogte van de voorzieningen is bepaald aan de hand van een inschatting per persoon/ functie. De hoogte van de voorziening is gebaseerd op de momenteel beste managementinschatting van de werkelijk uit te keren bedragen. De verantwoorde vrijval heeft betrekking op wijzigingen in de situatie van de betreffende personen/functies.

Incidentele claims
De voorziening incidentele claims is gevormd voor juridische claims die bij RET N.V. zijn ingediend.

De looptijd van de verschillende voorzieningen is als volgt weer te geven: 

x €1.000        
  < 1 jaar > 1 jaar
< 5 jaar
> 5 jaar Totaal
Personeelsvoorzieningen 4.618 2.027 2.191 8.836
Overige voorzieningen 4.324 - - 4.324
 Totaal   8.942 2.027 2.191 13.160


Langlopende schulden

x €1.000 31-12-2020 31-12-2019
Lening Europese Investeringsbank (EIB) 1.980 2.640
Lening MRDH /  40.023 -
Overige schulden 1.122 1.341
   43.125 3.981

Lening Europsese Investeringsbank (EIB)
De lening van de EIB betreft een lening met een hoofdsom van € 3,3 miljoen met een looptijd van 5 jaar en een rentepercentage van 0,0 procent. Het kortlopende deel is opgenomen onder de kortlopende schulden.

Lening MRDH
Voor de financiering van de bussen zijn in 2020 leningen bij de MRDH aangetrokken van € 47,7 miljoen. Het kortlopende deel is opgenomen onder de kortlopende schulden. De vaste rente varieert tussen de 0,4 procent en 0,7 procent. De looptijd varieert tussen de 5 en 15 jaar.

Overige schulden
Overige schulden hebben betrekking op een langlopende verplichting van € 1,1 miljoen inzake het onderhoud van geluids- en antiverblindingsschermen nabij Pernis. Dit bedrag was eerder ontvangen van Rijkswaterstaat. In 2011 heeft voor de eerste keer onderhoud plaatsgevonden. Een bedrag van € 1,1 miljoen heeft een resterende looptijd van langer dan 5 jaar.

x €1.000 2020
Stand per 1 januari 3.981
Nieuwe lening 47.379
Aflossingen -3.268
  48.092
Kortlopend deel (onder kortlopende schulden) -4.967
Stand per 31 december 43.125

Langlopende schulden

x €1.000                     
Totaal 48.751 5.626 43.125
  Stand per 31 december 2020 Aflossingsver-plichting Resterende looptijd >1 jaar
Lening Europese Investeringsbank (EIB)  2.640 660 1.980
Lening MRDH 44.989 4.966 40.023
Overige schulden 1.122 - 1.122

 

Kortlopende schulden

x €1.000 31-12-2020 31-12-2019
Aflossingsverplichting langlopende schulden 5.626 660
Schulden aan leveranciers en handelskredieten 30.954 17.865
Schulden ter zake van belastingen en premie sociale verzekeringen 48.874 15.692
Overige schulden en overlopende passiva 138.938 159.997
   224.392 194.214


Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen

x €1.000 31-12-2020 31-12-2019
Omzetbelasting - 2.336
Loonheffing 47.436 12.303
Vennootschapsbelasting 2 -
Overige belastingen 1.436 1.053
  48.874  15.692

De loonheffing zal conform de regeling bijzonder uitstel van betaling vanwege coronacrisis bij de Belastingdienst in 36 maanden worden terugbetaald vanaf 1 juli 2021 en heeft daarmee grotendeels een langlopend karakter.

Overige schulden en overlopende passiva

x €1.000 31-12-2020 31-12-2019
Onderhanden projecten 20.280 21.130
Overige schulden 26.667 18.259
Overlopende passiva 91.991 120.608
   138.938 159.997


Overige schulden
De overige schulden bestaan voornamelijk uit te betalen personeelsgerelateerde kosten ad € 19,1 miljoen (2019: € 15,8 miljoen) en terug te betalen NOW ad € 5,7 miljoen (2019: nihil).

Overlopende passiva
RET N.V. heeft van de gemeente Rotterdam voorschotten ontvangen voor de bijdragen van het project RandstadRail. Deze zijn nog niet als onderhanden werk te beschouwen. Deze voorschotten dienen ter dekking van de toekomstige uitgaven en zijn onder overlopende passiva verantwoord voor een bedrag van € 2,9 miljoen (2018: € 2,9 miljoen).

In 2015 en 2016 is met de opdrachtgever afgesproken dat de RET N.V. meerdere uitgaven zal bekostigen. Dit is het geval voor aanloopkosten van de railconcessie, de project- en startkosten Hoekse Lijn, de meerkosten van de medewerkers Toezicht voor MRDH en de aanleg van een infrastructureel project. Hiervoor heeft een herallocatie op de exploitatiebijdragen 2015 - 2020 plaatsgevonden. Deze totale verplichting is ultimo 2020 opgenomen voor een bedrag van € 24,1 miljoen (2019: € 21,4 miljoen).

Van deze posten heeft een bedrag van circa € 11,4 miljoen een verwachte looptijd langer dan een jaar.

Onder de overlopende passiva is verder € 4,4 miljoen (2019: € 6,6 miljoen) vooruit ontvangen inkomsten opgenomen uit de verkopen van jaarabonnementen in 2020. Hiervan heeft het reisrecht betrekking op 2021.

Daarnaast is in 2020 € 35,4 miljoen voorlopige vergoeding voor ov-studentenkaart 2021 ontvangen (2019: € 39,4 miljoen).

Tevens is opgenomen een bedrag van € 23,8 miljoen (2019: € 44,1 miljoen) inzake nog te betalen bussen.

In de jaarrekening van 2019 was onder de overlopende passiva de vordering op de MRDH uit hoofde van af te rekenen exploitatiebijdragen en overige bijdragen van € 25,0 miljoen (2019: € 35,6 miljoen) in mindering gebracht. In de jaarrekening van 2020 is deze vordering geclassificeerd onder de overige vorderingen. Vergelijkende cijfers zijn aangepast.-

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Concessie Metropoolregio Rotterdam Den Haag
RET N.V. heeft overeenkomsten afgesloten met Metropoolregio Rotterdam Den Haag ter uitvoering, inclusief de veiligheid, van het openbaar vervoer bus, tram, metro en ferry in het gebied van de regio Rotterdam en regio Haaglanden (RandstadRail).

Overeenkomst concessie rail
De concessie heeft een ingangsdatum van 11 december 2016 en een looptijd van 14 jaar. RET N.V. ontvangt als concessiehouder een jaarlijkse exploitatiebijdrage (concessievergoeding) voor de uitvoering van de concessie, zoals vastgelegd in de subsidiebeschikking, afgegeven door Metropoolregio Rotterdam Den Haag (concessieverlener). Voor de jaren vanaf 2017 zijn financiële afspraken gemaakt over de exploitatiebijdragen en jaarlijkse indexering. De voor de concessie gemaakte kosten worden vergoed door middel van reizigersopbrengsten en exploitatiebijdragen.
In 2019 heeft de herijking plaatsgevonden waarbij binnen de huidige concessie nieuwe afspraken worden gemaakt die vanaf 2020 in werking treden.
Alle trams en metro’s zijn ondergebracht in RET Railgebonden Voertuigen B.V. (een 100 procent dochter van RET Infrastructuur B.V.). Het gebruiksrecht hierop eindigt op het moment dat de concessie niet meer aan RET N.V. wordt gegund.

Overeenkomst concessie bus
Op 8 december 2019 is de nieuwe busconcessie ingegaan met een looptijd van 15 jaar. RET N.V. ontvangt als concessiehouder een jaarlijkse exploitatiebijdrage (concessie-vergoeding) voor de uitvoering van de concessie, zoals vastgelegd in de subsidiebeschikking afgegeven door Metropoolregio Rotterdam Den Haag (concessieverlener).
Voor de nieuwe busconcessie worden nieuwe bussen aangeschaft om de doelen ten aanzien van duurzaamheid te kunnen behalen. Dit betreffen onder andere hybride en zero-emissie bussen. Deze worden geactiveerd en afgeschreven over de economische levensduur in RET Materieel B.V. De oude bussen van de oude concessieperiode zullen worden verkocht.

Investeringsverplichtingen
RET N.V. heeft een veelheid aan meerjarige investeringsverplichtingen betreffende activa in aanbouw, aanleg van en groot onderhoud aan infrastructurele werken ten behoeve van RET Infrastructuur B.V. en de aanschaf van bussen voor de nieuwe busconcessie.
Met name betreft dit:

• Aanschaf bussen voor de nieuwe busconcessie met openstaande verplichtingen van € 22,1 miljoen;
• Vervanging van gelijkrichterstations op de oost-west lijn met openstaande verplichtingen van € 9,9 miljoen;
• Aanleg van de Hoekse Lijn van €4,3 miljoen en de verlenging naar het strand €1,9 miljoen;
• Programma frequentieverhoging Randstad Rail met openstaande verplichtingen van € 11,5 miljoen;
• Verbetering van de spoorbeveiliging (project ‘Systeemsprong’) met openstaande verplichting van €5,7 miljoen;
• Revisie van tandwielkasten voor de tram voor €5,3 miljoen.

Het belangrijkste deel van deze investeringsverplichtingen kent een looptijd van 1 tot 5 jaar. Het totaal aan investeringsverplichtingen bedraagt € 80,8 miljoen.

Leaseverplichtingen
Alle lopende leaseovereenkomsten voor het wagenpark van RET N.V. kwalificeren als operationele leaseovereenkomsten. Verschuldigde betalingen in verband met lease worden als lasten in de winst- en verliesrekening opgenomen. RET N.V. heeft het beheer van zijn wagenpark, exclusief het rijdend materieel voor openbaar vervoer, bij een leasemaatschappij ondergebracht. In 2020 is hier een bedrag van ongeveer € 1,0 miljoen voor voldaan (2019: € 1,0 miljoen). De leasecontracten hebben een looptijd van gemiddeld 5 jaar.
De bestaande lease verplichtingen met een looptijd:
• korter dan een jaar zijn € 0,8 miljoen;
• tussen 1 jaar en 5 jaar zijn € 2,2 miljoen;
• langer dan 5 jaar zijn € 0,1 miljoen.

Huurverplichtingen
RET N.V. is een verplichting aangegaan voor de huur van het kantoorpand Vancouver. Het huurcontract loopt tot en met 2026. Dit is het grootste huurcontract dat in onderstaande huurverplichtingen is opgenomen.

De bestaande huurverplichtingen met een looptijd:
• korter dan een jaar zijn circa € 2,8 miljoen;
• tussen 1 jaar en 5 jaar zijn ongeveer € 11,4 miljoen;
• langer dan 5 jaar zijn € 3,2 miljoen.

RET Bus B.V. is huurverplichtingen aangegaan voor de diverse locaties in de regio in verband met de uitbreiding van de busconcessie. Deze verplichtingen hebben een looptijd van maximaal een jaar en bedragen circa € 0,2 miljoen.
Gedurende het verslagjaar is een bedrag van € 2,7 miljoen aan huurlasten voor onroerende goederen in de winst- en verliesrekening verwerkt.

Gebruiksvergoeding
RET N.V. is een verplichting aangegaan voor het gebruik van de infrastructuur met RET Infrastructuur B.V. en het gebruik van materieel met RET Railgebonden Voertuigen B.V. Verplichtingen voortvloeiend uit het eigendom, het gebruik en de instandhouding van de railvoertuigen zijn voor rekening en risico van RET N.V. Hiervoor betaalt RET N.V. een gebruiksvergoeding. Deze gebruiksvergoeding betreft hoofdzakelijk een vergoeding voor afschrijvings- en rentekosten en bedraagt voor 2020 circa € 68,5 miljoen (2019: € 68,8 miljoen). RET N.V. heeft aan RET Railgebonden Voertuigen B.V. een pandrecht verleend op de door RET N.V. ontvangen railconcessievergoeding.

Bankgaranties
Er zijn drie lopende bankgaranties, een bankgarantie ter waarde van € 42.350 voor de huur van bedrijfsruimte te Ridderkerk, een bankgarantie van € 40.000 voor de huur bedrijfsruimte te Rotterdam en een bankgarantie ter hoogte van € 35.000 voor de huur van een serviceruimte op station CS.

Fiscale eenheid
De rechtspersoon maakt deel uit van de fiscale eenheid met RET Materieel B.V., RET Services B.V. en RET Bus B.V. voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting en is uit dien hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel.

Gebeurtenissen na Balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die aanpassing van de jaarrekening of vermelding in het jaarverslag vereisen. Voor de onzekerheid met betrekking tot het Coronavirus wordt verwezen naar de grondslagen van waardering en resultaatbepaling.

Resultaatverwerking

De leiding van de vennootschap stelt voor het resultaat de volgende bestemming te geven:
Het resultaat over 2020 ad € 11.362.000 (negatief) wordt geheel in mindering gebracht op de overige reserves.
Dit voorstel dient nog te worden vastgesteld door de Algemene Vergadering en is derhalve nog niet verwerkt in de jaarrekening 2020 van de vennootschap.