Skip to content

Aanbieding

Hierbij bieden wij het verslag van de Raad van Commissarissen (RvC) over het jaar 2017 aan. Wij hebben de jaarrekening van RET N.V. over het boekjaar 2017 besproken en goedgekeurd. Tevens is de jaarrekening door onze externe accountant PwC gecontroleerd en deze heeft hierbij een goedkeurende controleverklaring afgegeven.
Wij adviseren de aandeelhouder de jaarrekening 2017, zoals door de directie is opgesteld, vast te stellen en de directie van de RET décharge te verlenen voor het gevoerde bestuur. En wij vragen de aandeelhouder om décharge voor het toezicht door de RvC.

Zoals vastgelegd in het Hoofdlijnenakkoord en de ‘2016 overeenkomst’, zal de solvabiliteit van RET N.V. in de komende jaren op basis van de resultaten gefaseerd worden verhoogd. Teneinde hieraan te kunnen voldoen adviseert de RvC, in overeenstemming met afspraken met de aandeelhouders, de winst over 2017 toe te voegen aan het eigen vermogen.