Skip to content

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2017

x €1.000 2017 2016
Netto-omzet 478.959 468.264
Overige bedrijfsopbrengsten 18.866 15.934
Som der bedrijfsopbrengsten 497.825 484.198
     
Kosten van grond- en hulpstoffen 10.300 9.918
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten 186.141 191.459
Personeelskosten 187.199 180.235
Afschrijvingen op materiële vaste activa 8.022 6.996
Overige bedrijfskosten 103.344 94.177
Som der bedrijfslasten 495.006 482.785
     
Bedrijfsresultaat 2.819 1.413
Rentebaten en -lasten 2.344 2.621
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 5.163 4.034
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -1.291 -1.000
Aandeel in winst/verlies van ondernemingen waarin wordt deelgenomen 863 2.064
Resultaat na belastingen 4.735 5.098