Skip to content

Vennootschappelijke balans per 31 december 2017

(voor winstbestemming)

x €1.000 31 dec 2017 31 dec 2016
Vaste activa    
Materiële vaste activa 69.213 59.965
Financiële vaste activa 6.608 5.561
  75.821 65.526
Vlottende activa    
Voorraden 13.337 12.969
Onderhanden projecten 106.440 136.337
Vorderingen 128.959 121.924
Liquide middelen 39.814 48.533
  288.550 319.763
  364.371 385.289
Eigen vermogen    
Gestort en opgevraagd kapitaal 122 122
Wettelijke reserves 3.373 2.598
Overige reserves 159.941 155.618
Onverdeelde winst 4.735 5.098
  168.171 163.436
Voorzieningen 24.557 20.231
Langlopende schulden 8.336 11.705
Kortlopende schulden 163.307 189.917
  364.371 385.289