Skip to content

Risicobeheersings- en controlesystemen

De auditcommissie vergadert met de financieel directeur en de concern controller over de werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem, waaronder kwartaalrapportages, jaarplan en jaarrekening vallen. Bij de vergaderingen is ook de externe accountant en de internal auditor aanwezig.  De management letter en het accountantsverslag van de externe accountant zijn besproken. En met de internal auditor zijn het auditjaarplan en worden de auditbevindingen besproken. Op basis  van de rapportages van het interne risicobeheersings- en controlesysteem, de fraude en strategische risicoanalyse en de bevindingen van de externe accountant en internal auditor heeft de RvC geen signalen verkregen dat het interne risicobeheersings- en controlesysteem van de RET niet op een adequaat niveau functioneert.