Skip to content

Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2017

x €1.000 2017 2016
Bedrijfsresultaat   2.819   1.413
Aanpassingen voor:        
- afschrijvingen   8.022   6.996
- (toename) / afname voorzieningen   24   -6.861
Veranderingen in werkkapitaal:        
- (toename) / afname voorraden -455   164  
- (toename) / afname onderh. projecten 30.813   -2.649  
- (toename) / afname vorderingen -7.899   5.444  
- toename / (afname) kortlopende schulden -29.299   27.437  
Verandering werkkapitaal (excl. liquide middelen)   -6.840   30.396
Ontvangen rente   2.488   3.574
Betaalde rente   -166   -976
Kassstroom uit operationele activiteiten   6.347   34.542
Investeringen materiële vaste activa -13.062   -19.972  
Desinvesteringen materiële vaste activa 32   0  
Kasstroom uit investeringsactiviteiten   -13.030   -19.972
aflossingen langlopende leningen -3.440   -3.222  
Kasstroom uit financieringsactiviteiten   -3.440   -3.222
Toename/ (afname) liquide middelen   -10.123   11.348
         
Het verloop van de liquide middelen is als volgt:        
Stand per 1 januari   50.283   38.935
Mutatie boekjaar   -10.123   11.348
Stand per 31 december   40.160   50.283