Skip to content

Overige gegevens

Door de vertraging van de ombouw van de Hoekse Lijn is een projectoverschrijding van maximaal € 90 miljoen ontstaan bij de gemeente Rotterdam. In februari 2018 is door de belanghebbenden, gemeente Rotterdam, MRDH en de RET overeenstemming bereikt over de dekking van de overschrijding. Voor de RET heeft dit tot gevolg dat zij een bedrag van maximaal € 27,5 miljoen zal betalen aan gemeente Rotterdam. Van dit bedrag wordt maximaal € 20 miljoen als dividend ten laste van het eigen vermogen uitgekeerd. Het restant wordt als vordering op de eerstvolgende concessiehouder opgenomen.

Hier staat tegenover dat de Railconcessie onder dezelfde condities met 4 jaar wordt verlengd.
Er zijn verder geen gebeurtenissen na balansdatum die aanpassing van de jaarrekening of vermelding in het jaarverslag vereisen.

 

Rotterdam, 29 maart 2018

 

Raad van Commissarissen                                                   

Tineke Bahlmann - Voorzitter
Mirjam Nouwen - Lid
Karin Bax - Lid
Victor van der Chijs - Lid


Bestuurder                                                         

Maurice Unck - Statutair directeur 

  2017 2016 2015 2014 2013
Aantal vervoerde personen (x 1.000.000)             171             163             158             153             150
Aantal reizigerskilometers (x 1.000.000)
excl. vervangend vervoer Hoekse Lijn
            871             807             794             758             730
Plaatskilometers (x 1.000.000)          5.335          5.235          5.274          5.405          4.604
Aantal voertuigen             552             547             532             550             567
Concernresultaat (x € 1.000.000)              4,7              5,1              6,6              9,8            10,9
Ebitda (x € 1.000.000)              8,3              6,0              0,2            25,1            24,5
Solvabiliteit 45,0% 40,8% 42,0% 37,0% 36,9%
Rentabiliteit totaal vermogen 2,9% 2,9% 3,8% 3,3% 3,8%
Current-ratio              1,6              1,6              1,8              1,7              1,7
Aantal FTE's          2.655          2.681          2.682          2.674          2.685
Gemiddeld ziekteverzuim 7,3% 6,9% 6,8% 7,1% 7,6%

 

EBITDA wordt berekend exclusief de mutatie van voorzieningen.

Onderstaande grafiek toont de verdeling van de milieubelasting over de thema's. Hoe groter het aandeel in de cirkel, hoe meer dit thema bijdraagt aan de totale milieubelasting van het bedrijf. 

Onderstaande grafiek toont de verdeling van de milieubelasting over de thema's. De berekende milieuscore is de som van milieuschade zoals fijnstof, verzuring en het broeikaseffect. De milieubelasting van het referentiejaar (meestal het eerste jaar) is daarbij op 100 procent gesteld.
Deze grafiek is berekend per eenheden, zodat de uitkomst minder afhankelijk is van de bedrijfsgrootte en beter vergelijkbaar is met vorige jaren en/of andere bedrijven.  

Onderstaande grafiek is een grafische weergave van de CO2-footprint in ton CO2 per jaar. Hoe groter een thema in deze grafiek, des te groter is de bijdrage van dat thema aan de uitstoot van broeikasgassen. Aan afval zijn geen CO2-cijfers toegekend.
Indien de CO2-uitstoot wordt gecompenseerd, is de hoeveelheid CO2-compensatie weergegeven in de blauwe kolom.