Skip to content

Balansontwikkelingen

Het balanstotaal neemt ten opzichte van 2016 af. Belangrijkste oorzaak is te vinden in de afname van de onderhanden projecten. Projecten die eind 2016 onderhanden waren voor onze zustermaatschappijen RET Infrastructuur B.V. en RET Railgebonden Voertuigen B.V. zijn in 2017 afgerond en overgedragen aan onze zustermaatschappijen. Hiernaast draagt MRDH zorg voor de voorfinanciering van een groot deel van de projectuitgaven voor infrastructurele projecten in 2017. 

De materiële vaste activa zijn toegenomen door verdere investeringen in nieuwbouw en verbouw van met name Kleiweg en ’s-Gravenweg.

Ten opzichte van voorgaand jaar zijn de vlottende activa afgenomen, met name door de afname van de onderhanden projecten. De kortlopende schulden zijn ten opzichte van vorig jaar relatief sterk afgenomen. De belangrijkste oorzaak ligt in het feit dat – in tegenstelling tot voorgaand jaar – geen voorlopige vergoeding is ontvangen voor de OV-studentenkaart voor het volgende jaar.

Per saldo is het werkkapitaal exclusief liquide middelen afgenomen, de kasstroom uit operationele activiteiten is nog wel positief. Door negatieve kasstromen uit investerings- en financieringsactiviteiten is er sprake van een afname van de liquide middelen. Door de afname van de kortlopende schulden neemt de solvabiliteit ten opzichte van het voorgaande jaar toe.

Overig

Met ingang van 2016 is de vennootschap belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. We zijn in overleg met de Belastingdienst, waarbij met name wordt gesproken over de waardering in de fiscale openingsbalans van activa en leningen en mogelijke vrijstellingen. Vanaf 2016 lopen gesprekken met de Belastingdienst. Tot op heden heeft dit nog niet geleid tot overeenstemming.

De uitkomst van dit overleg is onzeker. Om die reden is de vennootschapsbelasting voorzichtigheidshalve vooralsnog berekend over de boekhoudkundige winst met inachtneming van de deelnemingsvrijstelling en zijn geen fiscale latenties berekend. Zodra een reële schatting van het fiscale beginvermogen beschikbaar is, kan over het verschil tussen het fiscale en commerciële vermogen, voor zover dit een tijdelijk karakter heeft, een belastinglatentie worden gevormd. De vorming van deze latentie kan tot een eenmalige correctie leiden. Deze kan materieel en zowel positief als negatief zijn.