Skip to content

Toelichting op de vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening

Algemeen

De vennootschappelijke jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling voor de vennootschappelijke jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening zijn gelijk. Deelnemingen in groepsmaatschappijen worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaarde in overeenstemming met (de desbetreffende paragraaf van) de geconsolideerde jaarrekening.

Voor de grondslagen van de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en verliesrekening.

Materiële vaste activa

x €1.000          
  Bedrijfs-gebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfs-middelen Vaste bedrijfs-middelen in uitvoering en vooruit-betaald Totaal
Stand per 1 januari 2017          
Aanschafwaarde 44.273 38.931 4.752 17.954 105.910
Cumulatieve afschrijvingen -13.500 -29.033 -3.412 0 -45.945
Boekwaarde per 1 januari 2017 30.773 9.898 1.340 17.954 59.965
           
Mutaties in de boekwaarde          
Investeringen 4.047 722 0 10.014 14.783
In gebruikname activa in aanbouw 11.580 3.534 0 -15.114 0
Afschrijvingen -2.581 -2.803 -174 0 -5.558
Vrijval investeringsbijdragen 0 0 23 0 23
Saldo mutaties 2017 13.046 1.453 -151 -5.100 9.248
           
Stand per 31 december 2017          
Aanschafwaarde 59.900 43.187 4.752 12.854 120.693
Cumulatieve afschrijvingen -16.081 -31.836 -3.563 0 -51.480
Boekwaarde per 31 december 2017 43.819 11.351 1.189 12.854 69.213

 

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting van de materiële vaste activa in de geconsolideerde jaarrekening.

Financiële vaste activa

x €1.000        
  Deel-nemingen in groepsmaat-schappijen Andere deel-nemingen Overige vorderingen Totaal
Boekwaarde per 1 januari 2017 861 3.545 1.155 5.561
         
Mutaties in de boekwaarde        
Resultaat deelnemingen -1.354 862 0 -492
Negatieve waarde naar voorzieningen 1.516 0 0 1.516
Overige mutaties 0 0 23 23
Saldo mutaties 2017 162 862 23 1.047
         
Boekwaarde per 31 december 2017 1.023 4.407 1.178 6.608

 

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

De deelnemingen in groepsmaatschappijen hebben betrekking op RET Materieel B.V. (statutair gevestigd te Rotterdam, aandeel in het kapitaal: 100 procent), RET Services B.V. (statutair gevestigd te Rotterdam, aandeel in het kapitaal: 100 procent) en RET Bus B.V. (statutair gevestigd te Rotterdam, aandeel in het kapitaal: 100 procent). Voor deze deelnemingen wordt artikel 2:403 BW toegepast.

RET Materieel B.V. beheert de fast ferry. RET N.V. voert de directie over RET Materieel B.V. en brengt daarvoor een management fee in rekening. RET N.V. gebruikt het materieel voor de exploitatie en betaalt hiervoor een gebruiksvergoeding aan RET Materieel B.V. In 2017 werd door RET Materieel B.V. geen resultaat behaald (2016: ook geen resultaat). De waarde van de deelneming is € 14.000.

RET N.V. heeft een deelneming van 100 procent in RET Services B.V. Deze vennootschap voert voor RET N.V. beperkte niet direct met het openbaar vervoer verband houdende activiteiten uit. De directie van RET N.V. voert de directie over RET Services B.V. en brengt deze kosten op marktconforme wijze in rekening bij RET Services B.V. De waarde van de deelneming is € 1.009.000 (2016: € 846.000). In 2017 werd door RET Services B.V. een positief resultaat van € 163.000 (2016: € 110.000) behaald.

RET Bus B.V. is voor 100 procent in handen van RET N.V. Deze vennootschap verzorgt de busconcessie per 9 december 2012. In 2017 werd door de B.V. een negatief resultaat van € 1.516.000 behaald. De waarde van de deelneming is negatief € 11.618.000, deze is opgenomen onder de voorzieningen.

Voor de andere deelnemingen wordt naar de toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening verwezen.

Voorraden

x €1.000 31 dec 2017 31 dec 2016
Grond- en hulpstoffen 19.543 18.809
Af: voorziening incourante goederen -6.797 -6.477
  12.746 12.332
OV-chipkaarten en merchandise 591 637
  13.337 12.969

Onderhanden projecten

x €1.000 31 dec 2017 31 dec 2016
Te factureren termijnen op onderhanden werk 106.440 136.337
     
Onderhanden projecten 276.352 245.418
Af: ontvangen termijnbedragen -251.923 -159.032
Af: voorziening projecten -1.166 -2.127
  23.263 84.259
projecten met een creditsaldo    
-gepresenteerd onder kortlopende schulden 83.177 52.078
Waarvan verricht werk > gefactureerde termijnen / ontvangen financiering  
  106.440 136.337

Vorderingen

x €1.000 31 dec 2017 31 dec 2016
Vorderingen op handelsdebiteuren 14.284 5.317
Af: voorziening dubieuze debiteuren -116 -116
  14.168 5.201
Vorderingen op groepsmaatschappijen 1.238 1.373
Belastingen en premies sociale verzekeringen 3.327 2.836
Overige vorderingen 109.353 111.636
Overlopende activa 873 878
  128.959 121.924

 

De post vorderingen op groepsmaatschappijen bestaat ultimo 2016 uit een rekening-courantverhouding met RET Materieel B.V. Het rentepercentage op deze verhoudingen bedraagt 2,1 procent (2016: 2,6 procent). Omtrent aflossing en zekerheden is niets overeengekomen.

Belastingen en premies sociale verzekeringen betreft te vorderen B.T.W.

In de overige vorderingen zijn begrepen de rekening-courantverhoudingen met RET Railgebonden Voertuigen B.V. en RET Infrastructuur B.V. ultimo 2017 van € 95,3 miljoen (2016: € 98,3 miljoen). Voor deze rekening-courantverhoudingen zijn geen limieten opgenomen. De rentepercentages bedragen 1,5 procent voor RET Infrastructuur B.V. en 2,1 procent voor RET Railgebonden Voertuigen B.V. (2016: respectievelijk 2,4 procent en 2,6 procent). Omtrent aflossing en zekerheden is niets overeengekomen.

Onder de vorderingen zijn begrepen vorderingen op de grootaandeelhouder van € 9,3 miljoen. Omtrent aflossing en zekerheden is niets overeengekomen. Er wordt geen rente berekend. Onder de vorderingen is mede opgenomen een vordering van € 1,3 miljoen op gemeente Rotterdam voor de door RET gemaakte kosten samenhangend met de vertraging van het project Hoekse Lijn. Tevens is een vordering opgenomen voor te ontvangen maandtermijnen voor (jaar)abonnementen van € 5,1 miljoen (2016: € 4,3 miljoen).

De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde, gegeven het kortlopende karakter van de vorderingen en het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd.

Liquide middelen

x €1.000 31 dec 2017 31 dec 2016
Kas 62 41
Bank 38.866 47.794
Overig 886 698
  39.814 48.533

 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de onderneming.

Eigen vermogen

x €1.000          
  Gestort en opgevraagd kapitaal Wettelijke reserves Overige reserves Onverdeelde winst Totaal
Stand per 1 januari 2017 122 2.598 155.618 5.098 163.436
Stand per 1 januari 2017 122 2.598 155.618 5.098 163.436
           
Mutaties in het boekjaar          
Winstverdeling vorig boekjaar 0 0 5.098 -5.098 0
Onverdeelde winst lopend boekjaar 0 0 0 4.735 4.735
Overige mutaties 0 775 -775 0 0
Saldo mutaties 2017 0 775 4.323 -363 4.735
           
Stand per 31 december 2017 122 3.373 159.941 4.735 168.171
Stand per 31 december 2017 122 3.373 159.941 4.735 168.171

 

Het maatschappelijk aandelenkapitaal van RET N.V. bedraagt € 600.000. Per 6 juli 2016  is het aandelenkapitaal verdeeld in 599 gewone aandelen en 1 bijzonder aandeel, elk met een nominale waarde van € 1.000. Het geplaatste aandelenkapitaal bestaat uit 121 gewone aandelen en 1 bijzonder aandeel met een nominale waarde van € 1.000 elk. Het bijzonder aandeel kent bepaalde bijzondere (stem)rechten op bijvoorbeeld het opstellen van de begroting, het doen van grote investeringen, benoeming van leden van de RvC of van de Directie. Alle geplaatste aandelen zijn volgestort.

Naast gemeente Rotterdam als grootaandeelhouder is metropoolregio Rotterdam Den Haag (bijzonder) aandeelhouder van de vennootschap.

Statutair is vastgelegd dat jaarlijks een dividend van 3 procent van het bijzonder aandeel wordt uitgekeerd aan de MRDH. Over de jaren 2016 en 2017 is het uit te keren bedrag € 60. Dit bedrag wordt komend jaar uitgekeerd ten laste van de overige reserves.

De wettelijke reserve wordt aangehouden voor positieve resultaten en rechtstreekse waardevermeerderingen van de deelneming RMC waarvan uitkering niet kan worden bewerkstelligd.

Statutaire regeling omtrent winstneming

De statuten (artikel 26) bepalen dat de winst ter beschikking staat aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De vennootschap kan slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het geplaatste kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. Uitkering van winst geschiedt na goedkeuring van de jaarrekening waaruit blijkt dat dit geoorloofd is.

Voorstel resultaatbestemming

Voorgesteld wordt om de winst 2017 van € 4,7 miljoen toe te voegen aan de overige reserves. Het resultaat over 2017 is begrepen in de post onverdeelde winst.

Voorzieningen

x €1.000            
  Boekwaarde per 1 januari 2017 Ont-trekkingen   Dotatie Vrijval Boekwaarde per 31 december 2017
Personeelsvoorzieningen            
FLO 544 -77   35 0 502
Jubilea 2.895 -148   270   3.017
Langdurig zieken 896 -747   1.983   2.132
WW regulier en bovenwettelijk 1.776 -720   1.053 -686 1.423
Overig 564 -202     -23 339
Reorganisatievoorziening            
Reorganisatievoorziening 39 -19   2.500 -20 2.500
Overige voorzieningen            
Incidentele claims 2.680 -72   447 -328 2.727
Negatieve waarde deelneming 10.102     1.516 0 11.618
Verlieslatend contract 735 -436   0 0 299
  20.231 -2.421   7.804 -1.057 24.557

 

Er zijn geen voorzieningen die betrekking hebben op belastingen.

De looptijd van de verschillende voorzieningen is als volgt weer te geven:

x €1.000        
  < 1 jaar > 1 jaar
< 5 jaar
> 5 jaar Totaal
Personeelsvoorzieningen 2.872 2.486 2.055 7.413
Reorganisatievoorziening 1.787 713 0 2.500
Overige voorzieningen 3.026 11.618 0 14.644
  7.685 14.817 2.055 24.557

 

Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting van de voorzieningen in de geconsolideerde jaarrekening. De voorziening negatieve waarde deelneming is gevormd aangezien RET N.V. zich middels art 2:403 lid 1 sub b aansprakelijk heeft gesteld voor de verplichtingen RET Bus B.V.

Langlopende schulden

x €1.000 31 dec 2017 31 dec 2016
Overige schulden 8.336 11.705
  8.336 11.705

 

Overige schulden hebben betrekking op de vooruit ontvangen bijdrage voor de kapitaallasten uit hoofde van de investering CS-Zuidplein. Hiervan heeft € 3,4 miljoen betrekking op 2018 en is gerubriceerd als overlopende passiva. De resterende looptijd is korter dan 5 jaar. Het gehanteerde rentepercentage bedraagt 4,56 procent.

Kortlopende schulden

x €1.000 31 dec 2017 31 dec 2016
Schulden aan leveranciers en handelskredieten 23.641 24.185
Schulden aan groepsmaatschappijen 2.256 8.929
Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen 5 10
Belastingen en premies sociale verzekeringen 10.695 9.037
Onderhanden projecten 83.177 52.078
Overige schulden 5.490 4.797
Overlopende passiva 38.043 90.881
  163.307 189.917

 

De reële waarde van de kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter ervan. In de post schulden aan groepsmaatschappijen is opgenomen een bedrag van circa € 2,0 miljoen aan rekening-courantverhouding met RET Bus B.V. en een bedrag van circa € 0,06 miljoen aan rekening-courantverhouding met RET Services B.V. Omtrent aflossing en zekerheden is niets overeengekomen.
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting van de kortlopende schulden in de geconsolideerde jaarrekening.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Voor een specificatie wordt verwezen naar de toelichting op de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen in de geconsolideerde jaarrekening.

Salarissen eigen personeel

In de post salarissen eigen personeel is begrepen de bezoldiging van (voormalig) statutair directeuren en commissarissen. Het beloningsbeleid voor de statutair directeur van RET N.V. is vastgesteld door de Algemene vergadering van Aandeelhouders en in overeenstemming met het beleidskader Verbonden Partijen. De beloning van de (voormalig) statutair directeur is weergegeven in de volgende tabel.

x €1.000 Vaste en variabele beloningen Beloningen betaalbaar op termijn Totaal
2017 (P. Peters, tot 1 juni 2017) 130 9 139
2017 (M. Unck, vanaf 1 juni 2017) 97 11 108
2016 283 18 301

Vanaf 1 juni 2017 heeft RET N.V. een nieuwe statutair directeur. De beloning voor de nieuwe bestuurder is vrijwillig gebaseerd op WNT-2. De bezoldiging van de bestuurder omvat periodiek betaalde en toegezegde beloningen, zoals salarissen, vakantiegeld en beloningen betaalbaar op termijn, zoals pensioenlasten, voor zover deze posten ten laste zijn gekomen van de vennootschap. De statutair directeur wordt beloond middels een vaste beloning. De statutair directeur heeft een regulier arbeidscontract voor één jaar (dat conform cao in het eerste kwartaal van 2018 is omgezet naar onbepaalde tijd) en valt onder de reguliere cao wat betreft de pensioenregeling.

In het overzicht zijn ook de toegekende beloningen aan de voormalig statutair directeur opgenomen. De beloning voor de voormalig bestuurder is bepaald op basis van een Peergroup, waarbij deze onder de mediaan moet liggen en de variabele beloning maximaal 15 procent van de vaste beloning bedraagt. Deze variabele beloning wordt gebaseerd op een aantal prestatiecriteria. De prestatiecriteria en de uiteindelijke hoogte van de variabele beloning worden voor het boekjaar besproken en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen en vervolgens vastgesteld door de aandeelhouder. De vastgestelde prestatiecriteria voor 2017 zijn gebaseerd op het bedrijfsresultaat, de klanttevredenheid, de medewerkerstevredenheid, de productiviteit van Exploitatie en de overeenstemming op hoofdlijnen bieding busconcessie 2019-2034.

De gezamenlijke beloning van de commissarissen is weergegeven in de volgende tabel.

x €1.000 Vaste en variabele beloningen Beloningen betaalbaar op termijn Totaal
2017 88 0 88
2016 95 0 95

 

De beloning van de commissarissen bestaat uit een vaste vergoeding op jaarbasis voor zover deze posten ten laste zijn gekomen van de vennootschap. Er zijn in 2017 geen bijzondere vergoedingen verstrekt aan (voormalig) statutair directeuren en commissarissen.

De gemiddelde bezetting:

  2017 2016
Exploitatie 1.325 1.334
Techniek 479 486
Financiën 73 93
Algemeen 109 94
Herplaatsing 1 0
Totaal gemiddeld FTE's RET N.V. 1.987 2.007

 

De medewerkers zijn overeenkomstig vorig jaar allen werkzaam in Nederland. In 2017 is een afdeling vanuit Financiën aan het organisatieonderdeel Algemeen toegevoegd.

Accountantskosten

In het boekjaar in rekening gebrachte honoraria onafhankelijke externe accountant:

x €1.000 2017 2016
Onderzoek van de jaarrekening 167 150
Andere controle opdrachten 88 109
Adviesdiensten op fiscaal terrein 3 52
Overig 62 137
  320 448

 

Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij de vennootschap en de in de consolidatie betrokken maatschappijen zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties) en de in rekening gebrachte honoraria van het gehele netwerk waartoe de accountantsorganisatie behoort. De kosten zijn verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn geleverd.