Skip to content

Goed bestuur

De corporate governance structuur van de RET bestaat uit de directie en de Raad van Commissarissen. De directie van de RET is verantwoordelijk voor het besturen van de organisatie op een transparante wijze. De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de directie, de algemene gang van zaken in de vennootschap en het terzijde staan van de directie. Om deze taak mede te kunnen vervullen heeft de Raad van Commissarissen een auditcommissie ingesteld.

De Raad van Commissarissen en de auditcommissie hebben hun functioneren vastgelegd in het RvC-reglement en het auditcommissiereglement. Verder is de profielschets van de omvang en samenstelling voor de Raad van Commissarissen beschikbaar. Deze stukken zijn ook op onze website op te vragen.

De continuïteit van de onderneming is het gemeenschappelijk belang van de directie en de Raad van Commissarissen. De RET wil binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag een integraal OV-bedrijf zijn, dat tegen marktconforme kosten produceert, een hoge klantwaardering realiseert en rekening houdt met het publieke belang. De directie stelt de visie en de daaruit komende missie, strategie en doelstellingen vast. In dit proces worden de belangen van de stakeholders meegewogen.

De RET onderschrijft de principes en de best-practice bepalingen van de Corporate Governance Code, met dien verstande dat een aantal principes en best practice bepalingen door de structuur van de RET niet van toepassing zijn.

Openheid en transparantie zijn belangrijke waarden voor de RET. De RET is geen beursgenoteerde onderneming en is vanuit die hoedanigheid niet verplicht om de Nederlandse beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en de bijbehorende ‘best practice’ bepalingen toe te passen. Anders dan bij beursgenoteerde ondernemingen is bij de RET sprake van een tweetal aandeelhouders, waarbij de Metropoolregio ook onze opdrachtgever is. Via reguliere overleg- en rapportagestructuren verstrekt RET alle gevraagde informatie aan deze aandeelhouders. Doordat wij onze stakeholders breder hebben geïdentificeerd, wensen wij wel zoveel mogelijk te voldoen aan de Nederlandse corporate governance code (de Code). In 2017 zijn de consequenties van de herziene Corporate Governance Code 2016 beoordeeld en is een beperkt aantal wijzigingen doorgevoerd.

In de reglementen van de Raad van Commissarissen en de auditcommissie is de Code grotendeels verwerkt en voor zover niet toegepast, leggen we uit waarom. De RET heeft de naleving van de Code in het verleden besproken met de auditcommissie en rapporteert separaat aan de aandeelhouder.