Skip to content

Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening

Netto-omzet

x €1.000 2017 2016
Opbrengsten kaartverkoop 188.058 182.123
Exploitatiebijdragen 150.349 155.085
Werken derden 140.552 131.056
  478.959 468.264

 

De opbrengsten kaartverkoop zijn de opbrengsten van de chipkaart en de aan RET N.V. toegerekende opbrengsten van het nationaal vervoerbewijzensysteem, de opbrengsten van de regionale vervoerbewijzen, 65+ vrij reizen in Rotterdam, Barendrecht en Capelle aan den IJssel, vrij reizen voor minima uit Schiedam en de opbrengst studentenkaart.

De exploitatiebijdragen hebben betrekking op de beschikkingen van Metropoolregio Rotterdam Den Haag voor de exploitatie rail, bus, verkoop & marketing, regie & ontwikkeling, fast ferry, railinfrastructuur en sociale veiligheid.

x €1.000 2017 2016
Reguliere exploitatiebijdragen 150.349 160.085
Herallocatie exploitatiebijdragen 0 -5.000
  150.349 155.085

 

Voor de herallocatie in het vergelijkend verslagjaar wordt verwezen naar de toelichting op de kortlopende schulden.

Werken derden betreft de aan het verslagjaar op basis van ’percentage of completion‘ toerekenbare omzet inzake groot onderhoud van infrastructurele projecten en aanschaf en renovatie van railgebonden voertuigen. De opbrengsten en kosten op het project Hoekse Lijn zijn gesaldeerd gezien het risicoprofiel van dit project. RET loopt hierin geen risico en wordt voor dit project gezien als de agent. Voor de andere projecten loopt RET wel resultaatsrisico waardoor RET in deze projecten de principaal is en de resultaten bruto worden weergegeven in de jaarrekening. Voor de vergelijkbaarheid zijn de vergelijkende cijfers hierop aangepast.

Overige bedrijfsopbrengsten

x €1.000 2017 2016
Overige bedrijfsopbrengsten 6.329 5.500
Bijdrage chipkaarten 1.005 941
Werken voor derden en overige dienstverlening 7.900 6.005
Vergoeding procesverbaal 592 595
Verschrotting en verkoop activa 1.720 1.573
Management fee 1.320 1.320
  18.866 15.934

 

De management fee betreft een vergoeding voor het voeren van de directie van RET Infrastructuur B.V. en RET Railgebonden Voertuigen B.V. De toename van de overige bedrijfsopbrengsten hangt voornamelijk samen met het in het verslagjaar nieuw afgesloten contract voor buitenreclame.

Kosten van grond- en hulpstoffen

x €1.000 2017 2016
Kosten van grond- en hulpstoffen 10.300 9.918
  10.300 9.918

 

In deze post is begrepen het materiaalgebruik voor de infrastructurele projecten, direct materiaalverbruik (zoals voorraad onderdelen die worden gebruikt bij het onderhoud), aanschaf van kleine machines, bandenverbruik en resultaten op reparatieorders, als ook magazijn- en emballageverschillen en prijs- en herwaarderingsverschillen.

Kosten uitbesteed werken andere externe kosten

x €1.000 2017 2016
Ingehuurd personeel 33.155 36.941
Ingehuurd personeel werken derden 11.181 9.364
Werken derden 107.924 101.755
Onderhoud en reparatie door derden 30.479 40.462
Vervoer door derden 1.325 1.359
Overige externe kosten 2.077 1.578
  186.141 191.459

 

De kosten voor inhuur worden veroorzaakt door niet ingevulde formatieplaatsen, tijdelijke versterking van de afdeling en opvang ziekteverzuim.

Onder werken derden worden de bouwkosten opgenomen te behoeve van investeringen (onderhanden projecten) waarop RET risico loopt. Deze kosten hangen samen met de opbrengst onderhanden werken.

Personeelskosten

x €1.000 2017 2016
Salarissen 118.254 119.569
Geactiveerde loonkosten -732 -1.330
Vaste beloningen 15.532 15.612
Variabele beloningen 6.226 6.593
Pensioenpremie 18.775 16.075
Premies sociale verzekeringen 19.481 19.263
Overige sociale lasten -464 -348
Overige personeelskosten 4.492 4.929
Mutaties personeelsvoorzieningen 5.635 -128
  187.199 180.235

 

De salarissen dalen door een lager aantal fte’s en in 2017 is een beperkte indexatie (cao) verwerkt. De vaste en variabele beloningen zijn ongeveer in lijn met voorgaand jaar.
De stijging in personeelskosten is met name te vinden in de hogere dotatie langdurig zieken circa € 2,2 miljoen en dotatie voor de reorganisatievoorziening van € 2,5 miljoen binnen de mutaties personeelsvoorzieningen. Daarnaast zijn de pensioenlasten fors hoger door hogere premies van circa € 2,7 miljoen.

De gemiddelde bezetting:

  2017 2016
Exploitatie 1.325 1.334
Techniek 479 486
Financën 73 93
Algemeen 109 94
Herplaatsing 1 0
Totaal gemiddeld FTE's RET N.V. 1.987 2.007
Exploitatie 597 602
Techniek 37 37
Algemeen en Financiën 34 35
Totaal gemiddeld FTE's RET Bus B.V. 668 674
Totaal gemiddeld FTE's RET N.V. & RET Bus B.V. 2.655 2.681

 

De medewerkers zijn overeenkomstig vorig jaar allen werkzaam in Nederland. In 2017 is een afdeling vanuit Financiën aan het organisatieonderdeel Algemeen toegevoegd.

Afschrijvingen op materiële vast activa

x €1.000 2017 2016
     
Afschrijvingen 8.022 6.996
  8.022 6.996

 

De toename van de afschrijvingen komt door hogere afschrijvingen door de werkzaamheden aan de remises Kleiweg en ‘s-Gravenweg en de overname van de abri’s in het nieuwe reclamecontract in Services B.V.

Overige bedrijfskosten

x €1.000 2017 2016
     
Belastingen, rechten en verzekeringen 3.969 1.112
Gebruiksvergoeding 65.766 59.613
Energieverbruik voortbeweging 14.221 14.355
Overig energieverbruik 2.730 3.013
Diverse overige kosten 20.144 19.381
Mutaties voorzieningen -3.486 -3.297
  103.344 94.177

 

Belastingen, rechten en verzekeringen zijn hoger dan voorgaand jaar. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat in het vergelijkende verslagjaar een incidentele teruggave van onroerende zaak belasting over voorgaande jaren heeft plaatsgevonden.

De gebruiksvergoeding is de vergoeding die RET N.V. aan RET Infrastructuur B.V. (2017: € 25,0 miljoen, 2016: € 22,8 miljoen) heeft betaald voor het gebruikmaken van de infrastructuur en aan RET Railgebonden Voertuigen B.V. (2017: € 40,8 miljoen, 2016: € 36,8 miljoen) voor het gebruik van de tram- en metrostellen. De in rekening gebrachte gebruiksvergoedingen betreffen hoofdzakelijk afschrijvings- en rentekosten.

De kosten voor energieverbruik bevatten energieverbruik voor de voortbeweging en overig energieverbruik. De afname in het energieverbruik voor de voortbeweging wordt voornamelijk veroorzaakt door een lagere dieselprijs voor de RET Bus B.V.

De mutatie voorzieningen bevat voornamelijk vrijvallen en onttrekkingen voor de voorzieningen referentiesheets en het verlieslatend contract bij RET Bus B.V.

Rentebaten en -lasten

x €1.000 2017 2016
Rentebaten 2.510 3.597
Rentelasten -166 -976
  2.344 2.621

 

In de rentebaten is onder meer opgenomen de rente op de rekeningen-courant met RET Infrastructuur B.V. en RET Railgebonden Voertuigen B.V. voor € 2,0 miljoen (2016: € 3,2 miljoen). Verder is geactiveerde rente opgenomen voor € 0,04 miljoen (2016: idem).

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsvoering

x €1.000 2017 2016
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 1.291 1.000
  1.291 1.000

 

Per 1 januari 2016 zijn RET N.V. en haar groepsvennootschappen integraal belastingplichtig geworden voor de vennootschapsbelasting.

De aanvang van de belastingplicht maakt het noodzakelijk de fiscale winst van de groepsvennootschappen te bepalen. Deze fiscale winst is onder andere afhankelijk van fiscale waarderingen per 1 januari 2016 en het kunnen toepassen van vrijstellingen. RET is hierover constructief overleg gestart met de Belastingdienst. Dit overleg is bij het vaststellen van deze jaarrekening nog niet afgerond.

De uitkomst van dit overleg is onzeker. Om die reden is de vennootschapsbelasting voorzichtigheidshalve vooralsnog berekend over de boekhoudkundige winst met inachtneming van de deelnemingsvrijstelling en zijn geen fiscale latenties berekend. Zodra een reële schatting van het fiscale beginvermogen beschikbaar is, kan over het verschil tussen het fiscale en commerciële vermogen, voor zover dit een tijdelijk karakter heeft, een belastinglatentie worden gevormd. De vorming van deze latentie kan tot een eenmalige correctie leiden. Deze kan materieel en zowel positief als negatief zijn.

Zowel het toepasselijke als het effectieve belastingtarief bedragen 25 procent.

Aandeel in winst / verlies van ondernemingen waarin wordt deelgenomen

x €1.000 2017 2016
Aandeel in resultaat deelnemingen 863 2.064
  863 2.064

 

Het aandeel in het resultaat deelnemingen bestaat voor 2017 uit het nagekomen resultaat 2016 en het voorlopig resultaat 2017 van RMC B.V.