Skip to content

Resultaat 2017

We hebben het jaar 2017 afgesloten met een positief resultaat na belastingen van € 4,7 miljoen. Dit is lager dan het begrote resultaat van € 5 miljoen. Het jaar 2017 was het eerste volle jaar van de nieuwe Railconcessie, waarin een lagere exploitatiebijdrage voor onze diensten is overeengekomen, gedragen door een verwachte groei van de kaartopbrengsten en kostenreducties.

De groei van het aantal instappers en de reizigerskilometers heeft voor een positief effect op onze bedrijfsopbrengsten gezorgd. De groei was dusdanig van aard, dat we een extra bedrag aan onze opdrachtgever afdragen omdat de reizigersgroei voor RET in financiële zin gemaximeerd is. Deze groei in reizigerskilometers is gerealiseerd met grotendeels hetzelfde aantal dienstregelingsuren. Door goede prestaties op het gebied van klanttevredenheid, punctualiteit en de beschikbaarheid van onze infrastructuur zijn bonussen ontvangen. Hiernaast is in 2017 een nieuw contract voor buitenreclame afgesloten, waardoor onze overige opbrengsten zijn toegenomen. Voor de onvermijdbare kosten die RET heeft gemaakt door de vertraging van de Hoekse Lijn is een claim opgenomen onder de overige opbrengsten.

Tegenover de overwegend positieve ontwikkelingen op de bedrijfsopbrengsten was er in 2017 sprake van hogere bedrijfskosten. Allereerst heeft het hogere ziekteverzuim tot gevolg dat we in de exploitatie extra kosten hebben gemaakt voor de inhuur van medewerkers om de dienstregeling te kunnen uitvoeren. Hiernaast zien we dat met name het toegenomen langdurig verzuim heeft geresulteerd in hogere voorzieningen om de kosten voor langdurig zieken te dragen. Verder zijn de kosten van pensioenpremies sterker toegenomen dan de indexaties, waardoor het resultaat negatief beïnvloed is.

   

In 2014 werd voor de resterende concessieperiode voor Bus een verlies verwacht. Voor dit verwachte verlies is in 2014 een eenmalige last in het resultaat opgenomen. Deze last kwam tot uitdrukking in enerzijds een bijzondere waardevermindering op het rollend materieel tot aan de taxatiewaarde, hiernaast is gedoteerd aan een voorziening voor de omvang van het verlieslatend contract. Het verlies is in 2014 ten laste van het resultaat en, via de resultaatbestemming, van het eigen vermogen van RET Bus B.V. zelf gebracht.

Het hogere ziekteverzuim, hogere kostenstijging ten opzichte van de indexatie en eenmalige kosten beïnvloeden het resultaat van deze vennootschap negatief. In het verslagjaar is een additionele dotatie aan het verlieslatend contract opgenomen.

De punctualiteit en de daaraan verbonden boetes vallen binnen de gestelde normen.

De rentebaten en -lasten waren lager dan voorgaande jaar, voornamelijk doordat de saldi van de rekeningen-courant waarop rente werd berekend gemiddeld een lager saldo kenden en de daling van de rentevoet.