Skip to content

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is voor de RET onlosmakelijk verbonden met de toekomst van mobiliteit en de toekomst van openbaar vervoer. Wij houden oog voor de maatschappelijke effecten van onze activiteiten, waarbij we negatieve effecten tegengaan en bijdragen aan positieve ontwikkeling van onze samenleving. Vanuit die visie hebben wij de afgelopen jaren aan MVO gewerkt en ook het nodige bereikt het afgelopen jaar.

Het creëren van waarde voor de RET en voor de samenleving op de lange termijn  is een belangrijk element in het huidige bedrijfsplan van de RET (2015-2021). Hierin heeft de RET op middellange termijn haar strategische doelstellingen geformuleerd en vertaald naar operationele en financiële doelen. Daarnaast is in dit zelfde document een toekomstvisie op lange termijn vastgelegd (doorkijk naar 2030). In 2016/2017 is, samen met andere vervoerders, een integraal mobiliteitsbeleid samengesteld met als doelen langere termijn maatschappelijke waardecreatie voor door de vervoerders en het opstarten van een dialoog met belangrijke stakeholders.

Schone voertuigen blijven voor de korte en lange termijn een belangrijk speerpunt voor ons. Om die reden was er uiteraard veel aandacht voor de twee waterstofbussen die vanaf september op lijn 70 zijn gaan rijden. De bussen zijn uitstootvrij en hebben een grotere actieradius dan eerdere elektrische- en hybrideproefbussen van de RET. Net zo belangrijk zijn de ontwikkelingen die je niet direct op straat ziet. Zo is ons totale energiegebruik voor vervoer van reizigers met 1 procent gedaald ten opzichte van 2016. Ook onze uitstoot per reizigerskilometer heeft zich in de goede richting ontwikkeld, namelijk een afname van ruim 5 procent over alle modaliteiten gemeten. Dit komt vooral doordat het aantal reizigers sterk is gegroeid en de toename van elektriciteits- en dieselgebruik relatief beperkt is gebleven of zelfs gedaald. Nieuwe airco’s, ledverlichting, een zuinige rijstijl en een efficiëntere inzet van voertuigen hebben bijvoorbeeld bij de tram bijgedragen aan een lichte daling van het energiegebruik. Om ook in de toekomst de energieprestaties verder te verbeteren hebben de RET en MRDH met TNO en HTM onderzoek gedaan naar verduurzamen van railgebonden assets. De ideeën die het meest kansrijk waren, worden verder onderzocht of direct gerealiseerd. De afspraken hierover zijn vastgelegd in een convenant met de MRDH. Als onderdeel hiervan is de RET voor het eerst serieus aan de slag gegaan met zonne-energie op stations. De 544 panelen op station Slinge zijn daarvan het eerste resultaat. Een ander voorbeeld is dat de RET met de winnaar van de Slim OV-idee competitie gaat werken aan de halte van de toekomst. Deze kan zelf energie opwekken en biedt de reiziger tegelijkertijd meer voorzieningen zoals USB-oplaadpunten.

Door de verbouwing van de Kleiweg zagen we een daling van het energiegebruik van onze gebouwen en het bedrijfsafval. De sluiting van de Kleiweg heeft door het verplaatsen van processen wel gezorgd dat het watergebruik op de Beverwaard en Kralingen is gestegen. Om beter grip te krijgen op onze invloed op het milieu hebben wij met stichting Stimular gewerkt aan het opzetten van een milieumanagementsysteem. De internationale ISO 14001-norm gold hierbij als richtlijn. In een milieuaspectenregister zijn zo veel mogelijk RET-processen en milieurisico’s in kaart gebracht. Dit register vormt de basis van het milieumanagementsysteem waardoor we veel gerichter onze milieuprestaties kunnen meten en verbeteren. We kijken daarbij vooral naar energie, afval, lucht, bodem, grondstoffengebruik, water, geluid en trilling. Hoewel ons afvalscheidingspercentage is gestegen van 42 procent naar 44 procent, hopen we dat percentage met het milieumanagementsysteem nog verder omhoog te brengen.

Verantwoord ondernemen wordt niet alleen door techniek bepaald. Hoe wij omgaan met onze medewerkers en de mensen om ons heen is minstens zo belangrijk. Vanwege de verhoging van de AOW-leeftijd zijn medewerkers tegenwoordig veel langer aan het werk voordat ze met pensioen gaan. De RET spant zich in om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden. Hiervoor wisselen wij kennis uit met andere organisaties en werken wij ook samen. Wij zijn bijvoorbeeld deelnemer van Gezond010, een regionetwerk van allerlei organisaties met als doel vitale mensen in een vitale stad. Landelijk delen wij kennis in Nexus, een netwerk van bedrijven gericht op vergroten van inzicht en handelingsperspectief op thema’s als verzuim, arbo en inzetbaarheid. De RET is verder aangesloten bij het intersectorale Netwerk Facta non Verba. Dit netwerk geeft medewerkers via werkervaringen en stages de mogelijkheid om zich extern te oriënteren richting structureel ander werk. Naast inzetbaarheid hebben wij ons ook ingezet diversiteit en inclusie op de werkvloer te stimuleren. Hiervoor hebben wij het Charter Diversiteit in bedrijf ondertekend. Wij onderstrepen daarmee het belang van instroom, behoud en doorstroom van medewerkers ongeacht hun leeftijd, gender, seksuele oriëntatie, culturele, etnische of religieuze achtergrond of arbeidsbeperking. RET maakt tevens met 4 andere grote Rotterdamse bedrijven deel uit van kerngroep van 010 inclusief: Platform tegen arbeidsdiscriminatie.

Om jongeren perspectief te bieden op de arbeidsmarkt, organiseert RET jaarlijks diverse activiteiten, zoals presentaties en rondleidingen. Daarnaast boden we zo’n veertig jonge mensen op mbo, hbo en wo niveau de mogelijkheid om stage te lopen bij de RET en hebben wij leerzame BBL-trajecten voor zo’n dertig leerlingen verzorgd. Dit allemaal in samenwerking met diverse mbo, hbo, wo opleidingen, zoals het Techniek college, Libanon Lyceum Technasium en het STC en organisaties als Jinc. RET is ook een bijzondere samenwerking met CSU aangegaan. In 2018 gaat de Top Academie Meester-Gezel opleidingsconstructie met leerlingen uit praktijk onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs van start.

Vorig jaar werd voor de zevende keer de Aardig Onderweg Award uitgereikt. Een prijs voor mensen die iets bijzonders doen, ontwikkelen of betekenen in de regio Rotterdam en hiermee al aardig onderweg zijn, maar nog wel een (extra) steuntje in de rug kunnen gebruiken. De RET stimuleert met de prijs maatschappelijke betrokkenheid.

Vergroten van zelfredzaamheid van groepen in de samenleving is een terugkomend thema geweest. Vanuit de afdeling P&O is meegedacht met de Gemeente Rotterdam over de thema’s zoals mantelzorg, huiselijk geweld en schulden. Een spontane inzamelingsactie voor onze buren van het Asielzoekers Centrum Beverwaard is ook een mooi voorbeeld van betrokkenheid van RET'ers. Dit heeft bijna 80 fietsen opgeleverd die onze monteurs en de bewoners van het AZC samen hebben opgeknapt. Een structureler initiatief is Kracht on Tour, een initiatief van voormalig minister Bussemaker. Via Kracht on Tour worden vrouwen gestimuleerd hun talenten te ontdekken, te benutten en te verzilveren. RET is in 2017 dealmaker geweest. De deal van RET was om samen met de Gemeente Rotterdam (Werkgeverspunt Rijnmond) te kijken hoe vrouwen vanuit de bijstand konden werken bij de RET.

Het MVO-beleid van de RET was in 2017 aan herziening toe. Nederland heeft zich namelijk met de andere 192 VN-lidstaten gecommitteerd aan werelddoelen voor duurzame ontwikkeling (UN Sustainable Development Goals). Door te werken aan deze doelen dragen overheden, bedrijven en burgers bij aan een betere wereld en creëren wij op een duurzame manier waarde. Het is voor de RET vanzelfsprekend om daar een bijdrage aan te leveren. Wij hebben daarom ons MVO-beleid afgezet tegen de werelddoelen. Van de 17 werelddoelen kan de RET aan 5 doelen met impact bijdragen: Duurzame en betaalbare energie (SDG 7); Fatsoenlijke banen en economische groei (SDG8); Innovatie en duurzame infrastructuur (SDG9); Veilige en duurzame steden (SDG11); Klimaatverandering aanpakken (SDG13).
Deze werelddoelen hebben wij met input van onder andere MVO-Nederland vertaald naar de volgende RET-doelstellingen voor de komende jaren:

  • Klimaatneutraal Vervoer in 2030
  • Energieneutraal en circulair bouwen in 2040
  • Circulair, fair en transparant werken in 2030
  • Sociaal betrokken en inclusief werkgever in 2025
    Deze doelstellingen worden ingebracht in ons eigen bedrijfsplan en verder uitgewerkt tot voorstellen die samen met onze afdelingen in praktijk zullen worden gebracht.