Skip to content

Geconsolideerde balans per 31 december 2017

(voor resultaatbestemming)

x €1.000 31 dec 2017 31 dec 2016
Vaste activa    
Materiële vaste activa 74.998 69.990
Financiële vaste activa 5.585 4.700
  80.583 74.690
Vlottende activa    
Voorraden 13.935 13.480
Onderhanden projecten 106.287 137.100
Vorderingen 132.979 125.080
Liquide middelen 40.160 50.283
  293.361 325.943
  373.944 400.633
Groepsvermogen 168.171 163.436
Voorzieningen 25.399 25.375
Langlopende schulden 9.677 13.117
Kortlopende schulden 170.697 198.705
  373.944 400.633