Samenstelling Raad van Commissarissen

In 2021 bestond de RvC uit de volgende personen: mevr. Insinger (voorzitter), mevr. Bax, dhr. Verkoren, dhr. Lak en dhr. Dubbeld. Aan de RvC is tijdelijk een trainee commissaris toegevoegd, dhr. Ahmed. Alle leden hebben de Nederlandse nationaliteit en hebben veel kennis van en affiniteit met Rotterdam en de Metropoolregio.

Bij de invulling van de commissarisposities is gekeken naar expertise en ervaringsgebieden, geslacht en achtergrond. De RvC streeft hierbij een evenwichtige samenstelling na. De leden van de RvC worden benoemd voor een termijn van vier jaar en kunnen daarna worden herbenoemd voor eenzelfde termijn. Kandidaten die worden voorgedragen voor benoeming of herbenoeming dienen te voldoen aan de criteria zoals opgenomen in de profielschets. De profielschets, de termijnen van de zittende commissarissen en gewenste omvang van de RvC zijn beschikbaar op de website corporate.ret.nl.

Op 1 juli 2021 heeft mevr. Bax de eerste termijn van 4 jaar als commissaris van de RET afgerond. Mevr. Bax is destijds als commissaris voorgedragen door de Ondernemingsraad (OR). In het proces van herbenoeming zijn door de voorzitters van de RvC en OR gesprekken gevoerd met betrokken stakeholders. Uit de draagvlakpeiling en toetsing van het functioneren heeft de RvC commissaris Bax met positief advies van de OR voorgedragen aan de aandeelhouders voor herbenoeming. Per 1 juli 2021 is commissaris Bax herbenoemd voor een tweede termijn van 4 jaar.

Vanuit maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid en met voorkeur voor meer diversiteit, heeft de RvC in 2021 besloten tot het leveren van een bijdrage aan het opleiden van een nieuwe generatie commissarissen. Dhr. Ahmed is benoemd als trainee van de RvC en gestart in september van dit jaar. Het betreft hier een tijdelijke positie voor een periode van maximaal een jaar voor één volledige strategische beleidscyclus. Dhr. Ahmed woont als toehoorder de vergaderingen van de RvC, AC, S&R en de AvA bij. Terstart van de introductie in de onderneming heeft hij kennis gemaakt met de leden van het directieteam. In 2022 zal dhr. Ahmed ook geïntroduceerd worden bij de operationele onderdelen van de organisatie. Dhr. Ahmed is fiscaal jurist en een waardevolle aanvulling op het commissarissenteam.