Skip to content

Enkelvoudige jaarrekening

(na voorstel resultaatverdeling)

Activa

x €1.000 31-12-2023 31-12-2022
Vaste activa    
Materiële vaste activa 86.392 86.605
Financiële vaste activa 6.051 6.648
Vlottende activa    
Voorraden 21.127 20.026
Onderhanden projecten 5.576 49.874
Vorderingen 242.426 219.317
Liquide middelen 74.886 84.067
  436.458 466.537

 Passiva

x €1.000   31-12-2023   31-12-2022
Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal 122   122  
Agioreserve 7.500   7.500  
Wettelijke en statutaire reserves 2.557   3.854  
Overige reserves 140.377   138.022  
Resultaat boekjaar  -6.386   1.058  
    144.170   150.556
Voorzieningen   20.529   22.229
Kortlopende schulden   271.759   293.752
    436.458   466.537

 

x €1.000 2023 2022
Resultaat deelnemingen 403 715
Vennootschappelijk resultaat na belastingen -6.789 343
Netto resultaat na belastingen -6.386 1.058

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
R.E.T. N.V. is feitelijk en statutair gevestigd op Laan op Zuid 2, 3071 AA te Rotterdam en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 24292838.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Vaste activa

Materiële vaste activa

x €1.000 31-12-2023 31-12-2022
Bedrijfsgebouwen en -terreinen 62.854 64.932
Machines en installaties 12.127 11.870
Andere vaste bedrijfsmiddelen 1.021 1.339
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 10.377 7.795
Activa bestemd voor verkoop 13 669
  86.392 86.605

Materiële vaste activa 

x €1.000              
  Bedrijfs-gebouwen en terreinen Machines en installaties Rollend materieel Andere vaste bedrijfs-middelen Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa Activa bestemd voor verkoop Totaal
Stand per 1 januari 2023              
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 94.565 55.725 506 6.319 7.795 669 165.579
Cumulatieve afschrijvingen -29.633 -43.855 -506 -4.980 - - -78.974
Boekwaarde per 1 januari 2023 64.932 11.870 - 1.339 7.795 669 86.605
Mutaties               
Investeringen 584 2.673 - - 2.582 - 5.839
Afschrijvingen -2.662 -2.416 - -318 - - -5.396
Desinvesteringen - - - -181 - -656 -837
Afschrijvingen op  desinvesteringen - - - 181 - - 181
Saldo mutaties  -2.078 257 - -318 2.582 -656 -213
Stand per 31 december 2023              
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 95.149 58.398 506 6.138 10.377 13 170.581
Cumulatieve afschrijvingen -32.295 -46.271 -506 -5.117 - - -84.189
Boekwaarde per 31 december 2023 62.854 12.127 - 1.021 10.377 13 86.392


Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting van de materiële vaste activa in de geconsolideerde jaarrekening.

Financiële vaste activa

x €1.000 31-12-2023 31-12-2022
Deelnemingen in groepsmaatschappijen 2.419 2.140
Overige deelnemingen 3.604 4.480
Vordering Rivier 28 28
  6.051 6.648

 

x €1.000 Deelnemingen in groepsmaatschappijen   Overige deelnemingen Vordering Rivier  Totaal
Boekwaarde per 1 januari 2023 2.140 4.480 28 6.648
Resultaat  279 124 - 403
Ontvangen dividend deelnemingen - -1.000 - -1.000
Boekwaarde per 31 december  2023 2.419 3.604 28 6.051


De deelnemingen in groepsmaatschappijen hebben betrekking op:

Deelneming Statutair gevestigd te Aandeel in kapitaal
RET Materieel B.V. Rotterdam 100 procent
RET Services B.V. Rotterdam 100 procent
RET Bus B.V. Rotterdam 100 procent


Voor deze deelnemingen wordt artikel 2:403 BW lid 1 toegepast.

RET Materieel B.V.
RET Materieel B.V. beheert de nieuwe bussen. R.E.T. N.V. voert de directie over RET Materieel B.V. en brengt daarvoor een management fee in rekening. R.E.T. N.V. gebruikt het materieel voor de exploitatie en betaalt hiervoor een gebruiksvergoeding aan RET Materieel B.V. In 2023 werd door RET Materieel B.V. geen resultaat behaald (2022: ook geen resultaat). De waarde van de deelneming is € 14.000.

RET Services B.V.
RET Services B.V. voert voor R.E.T. N.V. beperkte niet direct met het openbaar vervoer verband houdende activiteiten uit. De directie van R.E.T. N.V. voert de directie over RET Services B.V. en brengt deze kosten op marktconforme wijze in rekening bij RET Services B.V. De waarde van de deelneming is € 2,4 miljoen (2022: € 2,1 miljoen). In 2023 werd door RET Services B.V. een positief resultaat van € 0,3 miljoen (2022: € 0,3 miljoen) behaald.

RET Bus B.V.
RET Bus B.V. heeft de busconcessie tot 8 december 2019 verzorgd. De busconcessie valt nu onder R.E.T. N.V. Het resultaat van Bus B.V. is nihil (2022: ook geen resultaat). De waarde van de deelneming is negatief € 11,5 miljoen (2022: € 11,5 miljoen negatief), deze is opgenomen onder de voorzieningen.

Voor de andere deelnemingen en de vorderingen wordt naar de toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening verwezen.

Vlottende activa

Voorraden 

x €1.000 31-12-2023 31-12-2022
Grond- en hulpstoffen 29.853 28.081
OV-chipkaarten en merchandise 263 452
  30.116 28.533
Grond- en hulpstoffen voorziening incourant -8.989 -8.507
  21.127 20.026

Onderhanden projecten

x €1.000 31-12-2023 31-12-2022
Geactiveerde uitgaven voor nog niet verrichte prestaties van onderhanden projecten 5.576 49.874
Totaal  5.576 49.874

 

x €1.000 31-12-2023 31-12-2022
Geactiveerde kosten 316.627 362.517
Af: ontvangen termijnbedragen -344.848 -345.483
Af: voorziening projecten -3.728 -3.941
  -31.949 13.093
Projecten met een creditsaldo
(gepresenteerd onder kortlopende schulden)
37.525 36.781
Totaal  5.576 49.874


Vorderingen

x €1.000 31-12-2023 31-12-2022
Vorderingen op handelsdebiteuren 8.038 23.193
Vorderingen op groepsmaatschappijen 6.264 8.671
Belastingen en premies sociale verzekeringen 47 50
Overige vorderingen en overlopende activa 228.077 187.403
  242.426 219.317


In de vorderingen op handelsdebiteuren is opgenomen een vordering op gemeente Rotterdam van €3,1 miljoen (2022: €3,1 miljoen).

Vorderingen op handelsdebiteuren

x €1.000 31-12-2023 31-12-2022
Vorderingen op handelsdebiteuren 8.038 23.206
Voorziening dubieuze vorderingen op handelsdebiteuren - -13
  8.038 23.193


Vorderingen op groepsmaatschappijen

x €1.000 31-12-2023 31-12-2022
Vorderingen op RET Materieel B.V. 6.264 8.671
  6.264 8.671


De post vorderingen op groepsmaatschappijen betreft een rekening-courantverhouding met deelnemingen. Het rentepercentage op deze verhoudingen bedraagt 1,4 procent (2022: 1,4 procent). Omtrent aflossing en zekerheden is niets overeengekomen.

Belastingen en premies sociale verzekeringen

x €1.000 31-12-2023 31-12-2022
Vennootschapsbelasting  47 50
  47 50


Overige vorderingen en overlopende activa

x €1.000 31-12-2023 31-12-2022
Overige vorderingen 226.744 185.753
Overlopende activa 1.333 1.650
  228.077 187.403


Overige vorderingen

In de overige vorderingen zijn begrepen de rekening-courantverhoudingen met en overige vorderingen op RET Railgebonden Voertuigen B.V. en RET Infrastructuur B.V. ultimo 2023 van € 184,2 miljoen (2022: € 173,5 miljoen).
Voor deze rekening-courantverhoudingen zijn geen limieten opgenomen. De rentepercentages bedragen 1,3 procent voor RET Infrastructuur B.V. en 1,4 procent voor RET Railgebonden Voertuigen B.V. (2022: respectievelijk 1,3 procent en 1,4 procent). Omtrent aflossing en zekerheden is niets overeengekomen.

In de overige vorderingen is € 25,3 miljoen vordering opgenomen op de MRDH uit hoofde van af te rekenen exploitatiebijdragen en overige bijdragen (2022: € 2,9 miljoen).

Daarnaast is opgenomen een vordering inzake UWV van €1,5 miljoen (2022: € 2,0 miljoen) alsmede een vordering uit hoofde van de Transitievergoeding OV 2023 van € 1,5 miljoen.

De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde, gegeven het kortlopende karakter van de vorderingen en het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd.

Liquide middelen

x €1.000 31-12-2023 31-12-2022
Bank 74.706 83.573
Kas en overige 180 494
  74.886 84.067


De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de onderneming.

Eigen vermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

x €1.000 Gestort en opgevraagd aandelen- kapitaa Agioreserve Wettelijke en statutaire reserves Overige reserve  Resultaat boekjaar  Totaal
Stand per 1 januari 2023 122 7.500 3.854 138.022 1.058 150.556
Mutaties uit resultaatverdeling - - - - -1.058 -1.058
Resultaat boekjaar  - - - - -6.386 -6.386
Uit resultaatverdeling - - - 1.058 - 1.058
Mutatie wettelijke en overige reserve - - -1.297 1.297 - -
Stand per 31 december 2023 122 7.500 2.557 140.377 -6.386 144.170


Het maatschappelijk aandelenkapitaal van R.E.T. N.V. bedraagt € 600.000. Per 6 juli 2016 is het aandelenkapitaal verdeeld in 599 gewone aandelen en 1 bijzonder aandeel, elk met een nominale waarde van € 1.000.

Het geplaatste aandelenkapitaal bestaat uit 121 gewone aandelen en 1 bijzonder aandeel met een nominale waarde van € 1.000 elk.

De wettelijke reserve wordt aangehouden voor positieve resultaten en rechtstreekse waardevermeerderingen van de deelneming RMC waarvan uitkering niet kan worden bewerkstelligd.

Resultaatbestemming
Opgave van het voorstel voor de bestemming van de winst of de verwerking van het verlies
De leiding van de vennootschap stelt voor het resultaat de volgende bestemming te geven:
Het resultaat over 2023 ad € 6.386.000 (negatief) wordt geheel in mindering gebracht op de overige reserves.

Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal

x €1.000 2023 2022
Stand per 1 januari 122 122
Stand per 31 december 122 122 


Agioreserve

x €1.000 2023 2022
Stand per 1 januari 7.500 7.500
Mutaties - -
Stand per 31 december 7.500  7.500


Wettelijke en statutaire reserve

x €1.000 31-12-2023 31-12-2022
Wettelijke reserve deelnemingen 2.557 3.854


Wettelijke reserve

x €1.000 2023 2022
Stand per 1 januari 3.854 3.998
Mutatie overige reserve -1.297 -144
Stand per 31 december 2.557 3.854


Overige reserve

x €1.000 2023 2022
Stand per 1 januari 138.022 136.661
Uit resultaatverdeling 1.058 1.217
Mutatie wettelijke reserve  1.297 144
Stand per 31 december 140.377 138.022


Resultaat boekjaar

x €1.000 2023 2022
Stand per 1 januari 1.058 1.217
Mutatie uit resultaatverdeling -1.058 -1.217
Resultaat boekjaar -6.386 1.058
Stand per 31 december -6.386 1.058


Voorzieningen

x €1.000 31-12-2023 31-12-2022
Voorzieningen 20.529 22.229
Stand per 31 december 20.529 22.229

 

x €1.000  Boekwaarde per 1 januari 2023  Onttrekkingen  Dotatie  Vrijval  Boekwaarde per 31 december 2023
FLO 114 -39 - -72 -
Jubilea 2.282 -289 623 - 2.616
Langdurig zieken 3.391 -2.814 1.872 - 2.449
WW regulier en bovenwettelijk 860 -392 958 -541 885
Overige personeelsvoorzieningen 270 -216 250 - 304
Reorganisatievoorziening 2.463 -1.100 - -227 1.136
Incidentele claims 1.343 -108 722 -324 1.633
Negatieve waarde deelneming 11.506 - - - 11.506
Totaal  22.229 -4.958 4.425 -1.167 20.529


Er zijn geen voorzieningen die betrekking hebben op belastingen.
De looptijd van de verschillende voorzieningen is als volgt weer te geven:

x €1.000        
  < 1 jaar > 1 jaar
< 5 jaar
> 5 jaar Totaal
31-12-2023
Personeelsvoorzieningen 2.891 2.349 1.014 6.254
Reorganisatievoorziening 932 204 - 1.136
Overige voorzieningen - 1.633 11.506 13.139
 Totaal 3.823 4.186 12.520 20.529


Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting van de voorzieningen in de geconsolideerde jaarrekening. De voorziening negatieve deelneming is gevormd aangezien RET N.V. zich middels art 2:403 lid 1 sub b aansprakelijk heeft gesteld voor de verplichtingen RET Bus B.V.

Kortlopende schulden

x €1.000 31-12-2023 31-12-2022
Schulden aan leveranciers en handelskredieten 17.652 15.837
Schulden aan groepsmaatschappijen 31.331 27.936
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen 83.326 103.721
Overige schulden en overlopende passiva 139.450 146.258
  271.759 293.752


In de schulden aan leveranciers en handelskredieten is opgenomen een schuld aan de gemeente Rotterdam van €0,2 miljoen (2022: €0,5 miljoen) en een schuld aan de Metropoolregio Den Haag Rotterdam van €1,2 miljoen (2022: €0,0 miljoen).

Schulden aan groepsmaatschappijen 

x €1.000 31-12-2023 31-12-2022
Schuld aan RET Services B.V. 886 985
Schuld aan RET Bus B.V.  30.445 26.951
  31.331 27.936


De post schulden aan groepsmaatschappijen betreft de rekening-courantverhouding met RET Bus B.V. en RET Services B.V. Omtrent aflossing en zekerheden is niets overeengekomen. Er wordt 1,4% rente berekend.

Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen

x €1.000 31-12-2023 31-12-2022
Omzetbelasting 16.259 21.618
Loonheffing 66.574 81.040
Overige belastingen  493 1.063
  83.326  103.721


De loonheffing en omzetbelasting mag conform de regeling bijzonder uitstel van betaling vanwege coronacrisis bij de Belastingdienst in maximaal 60 maanden worden terugbetaald vanaf 1 oktober 2022.

Overige schulden en overlopende passiva 

x €1.000 31-12-2023 31-12-2022
Onderhanden projecten 37.525 36.781
Overige schulden 19.834 18.704
Overlopende passiva 82.091 90.773
  139.450 146.258


Overige schulden

De overige schulden bestaan voornamelijk uit te betalen personeelsgerelateerde kosten ad € 19,8 miljoen (2022: € 18,7 miljoen), waarvan € 1,9 miljoen een langlopend karakter heeft (2022: € 1,3 miljoen).

Overlopende passiva
In de overlopende passiva zijn opgenomen:

Een bedrag van € 34,5 miljoen voorlopige vergoeding voor ov-studentenkaart 2023 (2022: € 38,9 miljoen).

Een bedrag van € 3,4 miljoen (2022: € 3,5 miljoen) vooruit ontvangen inkomsten uit de verkopen van jaarabonnementen in 2023. Hiervan heeft het reisrecht betrekking op 2024.

R.E.T. N.V. heeft van de gemeente Rotterdam voorschotten ontvangen voor de bijdragen van het project RandstadRail. Deze zijn nog niet als onderhanden werk te beschouwen. Deze voorschotten dienen ter dekking van de toekomstige uitgaven en zijn onder overlopende passiva verantwoord voor een bedrag van € 2,9 miljoen (2022: € 2,9 miljoen).

Een bedrag van €13,3 miljoen (2022: €12,8 miljoen) heeft betrekking op terug te betalen
Beschikbaarheidsvergoeding OV over 2021 en 2022.

De reële waarde van de schulden benadert de boekwaarde.

Aansprakelijkheidsstelling
De vennootschap heeft ten behoeve van haar dochteronderneming een aansprakelijkheidsstelling afgegeven zoals bedoeld in artikel 2:403 BW. De aansprakelijkheidsstelling heeft betrekking op RET Services B.V., RET Bus B.V. en RET Materieel B.V.

Fiscale eenheid
R.E.T. N.V. vormt met haar dochterondernemingen (RET Services B.V., RET Bus B.V. en RET Materieel B.V.) een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting met en omzetbelasting. R.E.T. N.V. staat aan het hoofd van deze fiscale eenheid. Op grond van de Invorderingswet zijn de vennootschap en de met haar gevoegde dochterondernemingen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor ter zake door de combinatie verschuldigde belasting.

Overige
Voor de overige niet uit de balans blijkende verplichtingen zie de toelichting in de geconsolideerde jaarrekening.

Personeelskosten

Gedurende het jaar 2023 waren 1.985 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2022: 1.948. Hiervan waren 0 werknemers werkzaam buiten Nederland (2022: 0). Zie tevens note 15 van de geconsolideerde jaarrekening.

In de post salarissen is begrepen de bezoldiging van de statutair directeur en commissarissen. Het beloningsbeleid voor de statutair directeur van R.E.T. N.V. is vastgesteld door de Algemene vergadering van Aandeelhouders en in overeenstemming met het beleidskader Verbonden Partijen. De beloning van de statutair directeur is weergegeven in de volgende tabel.

x €1.000 Vaste en variabele beloningen Beloningen betaalbaar op termijn  Totaal
2023 - Bestuurder 200 23 223
2022 - Bestuurder 191 24 215


De beloning voor de bestuurder is vrijwillig gebaseerd op WNT-2. De bezoldiging van de bestuurder omvat periodiek betaalde en toegezegde beloningen, zoals salarissen, vakantiegeld en beloningen betaalbaar op termijn, zoals pensioenlasten, voor zover deze posten ten laste zijn gekomen van de vennootschap. De statutair directeur wordt beloond middels een vaste beloning. De statutair directeur heeft een regulier arbeidscontract en
valt onder de reguliere cao wat betreft de pensioenregeling.

x €1.000 Vaste en variabele beloningen Beloningen betaalbaar op termijn  Totaal
2023 - RvC 122 - 122
2022 - RvC 119 - 119


De beloning van de commissarissen bestaat uit een vaste vergoeding op jaarbasis voor zover deze posten ten laste zijn gekomen van de vennootschap. Er zijn in 2023 geen bijzondere vergoedingen verstrekt aan (voormalig) statutair directeuren en commissarissen.

Accountantshonoraria

x €1.000 2023 2022
Accountantshonoraria voor het onderzoek van de jaarrekening 200 187
Accountantshonoraria voor andere controleopdrachten 138 94
Accountantshonoraria voor andere niet-controlediensten 21 13
Totaal van accountantshonoraria 359  294


Tekstuele toelichting

Informatieverschaffing over accountantshonoraria
Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij de vennootschap en de in de consolidatie betrokken maatschappijen zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties) en de in rekening gebrachte honoraria van het gehele netwerk waartoe de accountantsorganisatie behoort.

Enkel de honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening hebben betrekking op het betreffende boekjaar, ongeacht of de werkzaamheden reeds gedurende het boekjaar zijn verricht.

Er hebben geen adviesdiensten op fiscaal terrein plaatsgevonden.

Rotterdam, 9 april 2024,

Linda Boot


Rotterdam, 9 april 2024,

Ondertekening commissarissen:
Charlotte Insinger
Voorzitter
Steven Lak
Vice voorzitter
Karin Bax
Commissaris
Henk Bothof
Commissaris
Guido Dubbeld
Commissaris