Enkelvoudige balans per 31 december 2021

(na voorstel resultaatverdeling)

Activa

x €1.000 31-12-2021 31-12-2020
Vaste activa    
Materiele vaste activa 87.431 93.851
Financiële vaste activa 6.845 8.692
Vlottende activa    
Voorraden 18.939 17.936
Onderhanden projecten 43.340 54.849
Vorderingen 179.741 171.529
Liquide middelen 96.839 31.985
   433.135  378.842

 Passiva

x €1.000   31-12-2021   31-12-2020
Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal 122   122  
Agioreserve 7.500   7.500  
Wettelijke en statutaire reserves 3.999   2.455  
Overige reserves 136.661   149.567  
Resultaat boekjaar  1.217   -11.362  
    149.499   148.282
Voorzieningen   26.817   22.561
Langlopende schulden   -   1.980
Kortlopende schulden   256.819   206.019
    433.135   378.842