Skip to content

Overig

Statutaire regeling omtrent de bestemming van de winst
De statuten (artikel 26) bepalen dat de winst ter beschikking staat aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De vennootschap kan slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het geplaatste kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. Uitkering van winst geschiedt na goedkeuring van de jaarrekening waaruit blijkt dat dit geoorloofd is.

Informatieverschaffing over bijzonder statutaire rechten inzake zeggenschap
Het maatschappelijk aandelenkapitaal van RET N.V. bedraagt € 600.000. Per 6 juli 2016 is het aandelenkapitaal
verdeeld in 599 gewone aandelen en 1 bijzonder aandeel, elk met een nominale waarde van € 1.000.
Het geplaatste aandelenkapitaal bestaat uit 121 gewone aandelen en 1 bijzonder aandeel met een nominale
waarde van € 1.000 elk.

Het bijzonder aandeel kent bepaalde bijzondere (stem)rechten op bijvoorbeeld het vaststellen van de begroting en jaarrekening, het doen van grote investeringen, benoeming van leden van de RvC of van de Statutair Directeur. Alle geplaatste aandelen zijn volgestort.
Naast gemeente Rotterdam als grootaandeelhouder is Metropoolregio Rotterdam Den Haag (bijzonder) aandeelhouder van de vennootschap.

Statutair is vastgelegd dat jaarlijks een dividend van 3 procent van het bijzonder aandeel wordt uitgekeerd aan
de MRDH (€ 30 per jaar).

  2022 2021 2020 2019 2018
Aantal vervoerde personen (x 1.000.000) 136 99 95 176          174
Aantal reizigerskilometers (x 1.000.000) 742 533 503 921          895
Plaatskilometers (x 1.000.000) 5.312 4.532 5.474 5.477 5.254
Aantal voertuigen 548 563 592 639          550
Concernresultaat (x € 1.000.000) 1,7 1,2 -11,4 5,8 5,6
Ebitda (x € 1.000.000) * 15,8 5,6 -0,2 15,4 14,1
Solvabiliteit ** 27,4% 30,8% 34,8% 42,7% 45,6%
Rentabiliteit totaal vermogen *** 0,7% 0,8% -7,4% 3,5% 3,3%
Current ratio**** 1,2 1,2 1,1 1,2 1,5
Gemiddeld aantal FTE's 2.510 2.599 2.647 2.673 2.638
Gemiddeld ziekteverzuim 13,5% 12,1% 9,2% 8,3% 7,9%


* Ebitda betreft inkomsten voor aftrek van rente, belastingen, afschrijvingen op activa en afschrijvingen en is berekend exclusief mutatie voorzieningen en inclusief belastingen.
** Solvabiliteit betreft het eigen vermogen ten opzichte van het totaal vermogen.
*** Rentabiliteit totaal vermogen betreft de verhouding tussen de nettowinst en het eigen vermogen.
****Current ratio betreft de liquiditeit en wordt berekend als de som van liquide middelen plus vlottende activa ten opzichte van de kortlopende schulden.