Skip to content

Duurzaamheid

Kiezen voor het openbaar vervoer is kiezen voor duurzaam reizen. De RET voelt de maatschappelijke verantwoordelijkheid om alles binnen zijn mogelijkheden te doen om bij te dragen aan de verduurzaming van de Rotterdamse regio en van Nederland. In 2023 lukte het ons weer om onze ecologische voetafdruk te verminderen. Bijvoorbeeld door alleen maar groene stroom te gebruiken en onze busvloot verder te elektrificeren. Duurzaamheid maakt een steeds belangrijker onderdeel uit van onze strategie.

In 2023 hebben we onze CO2-uitstoot verder weten te beperken en daar zijn we heel trots op. Het is ons in 2023 gelukt om te voldoen aan niveau 3 van de eisen van de CO2-prestatieladder. Niveau 3 houdt in dat de RET inzichtelijk heeft hoeveel CO2 binnen onze eigen organisatie wordt uitgestoten. In januari 2024 ontvingen we hiervoor het certificaat. Op termijn gaan we met een aantal van onze leveranciers ook de uitstoot ‘in de keten’ in kaart brengen.

  Gas Diesel Benzine Elektra gebouwen Elektra voertuigen Warmte Zakenreizen
2021*: liter/kWh/m3/GJ 1.057.177 3.873.430 13.362 6.997.605 133.801.813 3.659 2.072.697
2021*:
CO2 in KG x 1.000
1.991,7 12.635,1 37,2 3.890,7 74.393,8 131,6 164,6
2022:
liter/kWh/m3/GJ
846.753 3.264.115 13.398 7.550.817 127.631.361 3.247 2.667.302
2022:
CO2 in KG x 1.000
1.765,5 10.647,5 37,3 3.949,1 66.751,2 87,1 233,4
2023:
liter/kWh/m3/GJ
669.576 2.628.713 8.499 6.840.636 129.786.290 2.707 3.284.639
2023:
CO2 in KG x 1.000
1.392,0 8.559,1 24,0 3.054,8 59.128,7 68,0 298,3

*) Let op: betreft een Covid jaar.

De CO2-Prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. De ladder wordt als CO2-managementsysteem en als aanbestedingsinstrument gebruikt. We kiezen voor een trendbreuk met vorige jaren, omdat de actuele cijfers nu conform de ladder zijn en we daardoor rekenen met een andere uitstootfactor dan voorheen.

Hergebruik

Veel aandacht was er voor circulariteit, het hergebruik van materialen. Na de aanbesteding voor nieuwe bedrijfskleding zamelen we de oude bedrijfskleding in. Op drie vestigingen staan inzamelcontainers, zodat het materiaal kan worden hergebruikt.

Aan onze doelstellingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) gaven we ook in 2023 op diverse manieren vorm, zoals door het schenken van verouderde laptops en telefoons aan goede doelen. De acties voor klimaatadaptatie leverden in 2023 geen concrete resultaten op. Wel zijn de uitkomsten van effectinventarisatie van extreme hitte en neerslag in Rotterdam in kaart gebracht en we zijn voornemens dit op te nemen in de risicolijst van de RET.

Energiebesparing

Voor onze eigen organisatie stelden we een plan op hoe we nog meer energie kunnen besparen. Zo troffen we voorbereidingen voor de aanschaf van de derde tranche Zero Emissie bussen (circa 50 stuks). Ook legden we zonnepanelen op de vestigingen Kleiweg en Beverwaard, waarmee we onze hoge energiekosten verlagen. Alle grote en kleinere energiebesparende maatregelen helpen, van de thermostaat omlaag in onze gebouwen en vervangen van tl- door ledverlichting, tot zuiniger rijden door Exploitatie. Ook gaan we energie langer van tevoren inkopen waardoor we een voorspelbaar energiekostenniveau creëren. Voor verdere stappen in duurzaamheid is de realisatie van een nieuwe busremise Beverwaard noodzakelijk.

Gesloten Distributie Systeem

Medio 2023 dienden we een aanvraag in voor een Gesloten Distributie Systeem (GDS), waarop we begin 2024 een positieve reactie hopen te krijgen. De RET wil zo meer doen met de restcapaciteit van ons eigen energienetwerk en hiermee bijdragen aan de energietransitie. Met de gemeente Rotterdam zijn we in gesprek om bij wijze van proef op de Kleiweg een aantal elektrische vuilniswagens te stallen en te laden. Daarnaast gaan we een pilot houden met een energiebank. Dit is een grote accu die stroom opslaat van de bovenleiding. Hierdoor zouden onze trams met een hogere frequentie kunnen rijden op de Posthumaweg, zonder een nieuwe voorziening van de netbeheerder. Een mooie en innovatieve primeur, waarmee we extra plekken in ons netwerk weten te voorzien van energie én netwerkcongestie helpen voorkomen. Een initiatief waarin veel energie is gestoken, maar waarvan we letterlijk en figuurlijk enorm veel energie krijgen.

Innovatiegedreven werken

In het hele bedrijf borrelen ideeën op voor vernieuwingen en verbeteringen. Als ze aansluiten op ons bedrijfsplan verkenden we ze in pilots of experimenten. Zo gingen we bijvoorbeeld aan de slag met het testen van nieuwe pictogramseinen, maar ook met nieuwe innovaties als Led-lichten en stoelinrichtingen in onze slimme tram. Verder versterkten we in 2023 de samenwerking vanuit de InnOVatieroute met onze partners MRDH, HTM en EBS. Om van elkaar te weten wat er in de toekomst speelt, ontwikkelden we een trendradar, die moet leiden tot een gezamenlijke ontwikkelagenda. Ook zijn we een nieuw open innovatieprogramma van de OV-sector gestart, OV Connect, een initiatief van zes toonaangevende OV-organisaties in Nederland: NS, Prorail, RET, HTM, EBS en Transdev. We werken samen met jonge en innovatieve bedrijven aan oplossingen voor actuele uitdagingen om innovatie in onze sector te versnellen. Dat zetten we in 2024 voort met proefprojecten op het gebied van duurzaamheid, digitalisering en aantrekkelijk OV.

MARTHA

In samenwerking met de MRDH, gemeente Rotterdam, Rotterdam The Hague Airport (RTHA) en Dutch Automated Mobility (DAM)) werken wij aan een aansluiting op de route Meijersplein en Rotterdam- The Hague Airport met automatisch rijdende busvoertuigen (project MARTHA). In deze samenwerking is afgesproken dat er een Europese aanbesteding gehouden wordt voor een leverancier van een vervoerssysteem met twee automatisch rijdende voertuigen. Deze aanbestedingsprocedure is nagenoeg afgerond. De bijdrage van ons is het leveren van chauffeurs/stewards, die in eerste instantie het voertuig besturen terwijl gaandeweg het niveau van automatisering verhoogd wordt. De rol van de chauffeur zal gelijktijdig aan de automatisering veranderen richting een rol als gastheer en aanspreekpunt voor reizigers.

Verplichte verslaggevingsregels met CSRD

Met ‘Corporate Sustainability Reporting Directive’ (CSRD) brengt de EU verplichte uniformiteit aan in de geïntegreerde jaarverslagen van (middel-/) grote ondernemingen in de Europese Unie. Informatie over milieu-, sociale- en governance-aspecten worden daarmee transparant, betrouwbaar en vergelijkbaar. Wij hebben inmiddels de eerste stappen gezet op weg naar rapportages conform CSRD. Dit deden we door het opzetten van een structuur voor waardeketen- en stakeholdersanalyse.