Skip to content

De toegevoegde waarde van de RET

Kernproduct van de RET is het aanbieden van openbaar vervoer in de regio Rotterdam. Dit leidt op verschillende manieren tot waarde voor stakeholders in de regio. Het waardecreatiemodel (zie onderstaande tabel) laat zien hoe we ‘bezittingen’ of ‘kapitalen’ inzetten en waarde toevoegen om onze doelstellingen te bereiken. Ook geeft het inzicht in de impact (zowel positief als negatief) die onze bedrijfsactiviteiten hebben voor onze organisatie en de samenleving.

In dit jaarverslag vertellen we of we de goede kant op gaan. We leggen verantwoording af aan onze belangrijkste stakeholders. Om ook in de toekomst - op de langere termijn - waardecreatie te realiseren en verder te verbeteren, werkt de RET voortdurend aan verbetering van het vervoeraanbod (onder andere extra vervoercapaciteit op het metronetwerk, verbetering van de dienstverlening en vermindering van de impact op het milieu).

De landen in de Verenigde Naties hebben 17 werelddoelen voor duurzame ontwikkeling afgesproken (UN Sustainable Development Goals). Aan vijf van deze doelen levert de RET een bijdrage, namelijk duurzame en betaalbare energie (SDG7); Fatsoenlijke banen en economische groei (SDG8); Innovatie en duurzame infrastructuur (SDG9); Veilige en duurzame steden (SDG11) en Klimaatverandering aanpakken (SDG13). In 2018 is besloten om de hiervan afgeleide MVO-doelen op te nemen in ons bedrijfsplan.

De RET levert ook een bijdrage aan duurzame ontwikkeling en aan reductie van broeikasgassen en heeft de volgende MVO-doelstellingen:

  • Duurzaam vervoeren: klimaatneutraal vervoer in 2030. RET gaat voor vervoer zonder schadelijke uitstoot in 2030;
  • Duurzaam bouwen: energieneutraal en circulair bouwen in 2040. Dit houdt in energieopwekkende RET-gebouwen van volledig herbruikbare bestandsdelen in 2040;
  • Duurzaam werken: circulair, fair en transparant werken in 2030. RET werkt zonder verspilling en op basis van eerlijke behandeling, meedoen in de samenleving en transparantie in 2030;
  • Duurzaam verbinden: sociaal betrokken en inclusieve werkgever in 2025. Onze organisatie steunt sociaal verbindende initiatieven en stimuleert meedoen in de samenleving door werk.
Input Resultaat Impact
Sociaal kapitaal en relaties
- Reizigers
- Servicegerichte medewerkers
- Andere stakeholders: OR, vakbonden, gemeente(n), de MRDH en Raad van Commissarissen, ministeries, de provincie Zuid-Holland, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, politie, openbaar ministerie, omwonenden, scholen, media, brancheorganisaties, leveranciers, zakelijke partners, collega-bedrijven en belangenorganisaties zoals Metrocov en Rover
Sociaal kapitaal en relaties
- Reizigerstevredenheid (7,8)
- Cijfer sociale veiligheid (414 incidenten direct tegen personen)
- Reisinfo bij verstoringen
- We werken samen met onze opdrachtgever en andere stakeholders aan een (toekomstbestendig) OV-systeem waarmee we de regio Rotterdam bereikbaar en leefbaar houden
Samenwerkingsresultaten deur tot deur met deelvervoerders Check, Donkey Republic, felyx en GO Sharing, Watertaxi, BAQME, Lime en MyWheels
- Reizigers profiteren van bereikbaarheid, duurzame en veilige mobiliteit en de mogelijkheden die dit biedt om gebruik te maken van voorzieningen, anderen te ontmoeten, te werken en te leren. Belangrijke reizigersgroepen van de RET zijn: forensen, bezoekers van winkels en horeca, scholieren en studenten, gebruikers van gezondheidszorg en voorzieningen, toeristen, ouderen. Bedrijven zoals middenstand, horeca, beurzen en congressen in de regio hebben baat bij OV doordat het de arbeidsmarkt vergroot (rekrutering uit de hele regio en daarbuiten) en ook (potentiële) klanten brengt.
Voor de bezitters en gebruikers van grond in de omgeving van knooppunten en metrostations ontstaat vaak een letterlijke vorm van waardecreatie, doordat huizen en grond hier meer gewild en daarmee meer waardevol worden.
Geproduceerd kapitaal en intellectueel kapitaal = OV-netwerk
- Aantal voertuigen: 266 bussen, 112 trams, 166 metro's 
- Verkeersleiding
- Vervoersplanning
- Infra
- Gebouwen en werkplaatsen
- IT Services & digitalisering
- Energie
- Kennis van de regio Rotterdam
OV-netwerk
- Kostendekkingsgraad
- Productiviteit
- Uitval
- Punctualiteit
- Verstoringen (4.158)
- Beschikbaarheid van vloot, infra en gebouwen
- Dienstregelingsuren: 1.045 uur
- Reizigerskilometers
  totaal: 863 miljoen
- Zwartrijders:
  Bus: 0,4 %
  Tram: 1,4 %
  Metro: 0,8 %
Met duurzame en veilige mobiliteit draagt de RET bij aan een leefbare en bereikbare regio Rotterdam:
- Voor zowel de bestaande stad als nieuwe stedelijke ontwikkelingen maakt ons OV-netwerk een hoge concentratie van functies in het stedelijk gebied mogelijk. Hiermee dragen wij bij aan het ruimtelijk beleid van regionale en landelijke overheid.
Daarnaast zorgt ons duurzame en veilige OV voor vermindering van de congestie op het wegennet in de regio, waardoor het verkeer hier sneller doorstroomt. Dit heeft een positieve impact bij de overige verkeersdeelnemers.
Menselijk en intellectueel kapitaal (medewerkers)
- 2.486 fte
Bevlogen en betrokken vakmensen
Medewerkers
- Veilig en toegankelijk werk
- Veiligheidsladder (streven naar niveau 3 RET breed, en binnen Techniek naar niveau 4)
- MTO-uitkomsten
- Verzuim (12,2 %)
- Leertrajecten en opleidingen (nieuwe Leer & Ontwikkelingsafdeling, ook opleidingen voor HTM)
Als werkgever van betekenis met een grote diversiteit aan beroepen en gevraagde kwalificaties biedt de RET werkgelegenheid op alle opleidingsniveaus. De RET stelt veiligheid centraal en zet zich in op duurzame inzetbaarheid, inclusie en vakmanschap. De goede arbeidsvoorwaarden en volop mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling hebben een positieve impact op de arbeidsmarkt.
Financieel kapitaal
- OV-concessies
- Opbrengsten uit kaartverkoop
- Werken derden
Financieel kapitaal
Nettoresultaat € 6,4 miljoen negatief
Met onze marktconforme organisatie zorgen we voor continuïteit in de bedrijfsvoering en leveren maximale OV-capaciteit tegen zo laag mogelijke kosten.
Milieu
- Gebruik van additionele groene stroom
- Energieverbruik door Bus, Tram en Metro
- Overig energieverbruik
Overige grondstoffen

Milieu
- Eigen energieopwekking, energiebesparing en inzet duurzame voertuigen
- CO2-uitstoot reduceren
- We dragen bij aan een schonere leefbare regio en verminderen onze CO2-uitstoot en andere emissies.
- We oefenen druk uit op het milieu door gebruik van grondstoffen.
Tegelijkertijd ontstaat waarde voor natuur, milieu en klimaat doordat de aanwezigheid van goed openbaar vervoer zorgt voor minder autoverkeer en de hieruit voortkomende milieuproblemen (energiegebruik, uitstoot CO2 en fijnstof, ruimtegebruik, verkeersveiligheid). Deze waarde wordt nog vergroot doordat de RET in de eigen bedrijfsvoering maatregelen neemt om de negatieve impact op het klimaat te verkleinen.