Skip to content

Geconsolideerde jaarrekening

(na voorstel resultaatbestemming)

x €1.000 31-12-2023 31-12-2022
Vaste activa    
Materiële vaste activa 158.630 169.751
Financiële vaste activa 3.632 4.508
Vlottende activa    
Voorraden 21.673 20.638
Onderhanden projecten 5.563 49.029
Vorderingen 241.487 219.358
Liquide middelen 75.667 85.265
  506.652 548.549
Passiva    
Groepsvermogen 144.170 150.556
Voorzieningen 10.698 12.581
Langlopende schulden 57.976 66.283
Kortlopende schulden 293.808 319.129
  506.652 548.549

 

x €1.000 2023 2022
Netto-omzet 477.722 434.689
Overige bedrijfsopbrengsten 38.747 55.004
Totaal van som der bedrijfsopbrengsten 516.469 489.693
     
Kosten van grond- en hulpstoffen 18.648 19.564
Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten 134.529 148.175
Personeelskosten 197.673 194.826
Afschrijvingen op immateriële of materiële vaste activa 15.472 14.416
Overige bedrijfskosten 155.152 111.166
Totaal van som der kosten 521.474 488.147
     
Totaal van bedrijfsresultaat -5.005 1.546 
Financiële baten en lasten -705 594
Totaal van resultaat uit bedrijfsuitoefening voor belastingen -5.710 2.140
Belastingen over de winst of het verlies -800 -1.506
  -6.510 634
Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen 124 424
Totaal van resultaat na belastingen -6.386 1.058

 

x €1.000   2023   2022
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten        
Bedrijfsresultaat   -5.005   1.546
Aanpassingen voor        
Afschrijvingen   15.472   14.416
Toename (afname) van de voorzieningen   4.677   2.776
Onttrekkingen voorzieningen   -6.560   -7.159
Verandering in werkkapitaal        
Afname (toename) van de voorraden -1.035   -974  
Afname (toename) van onderhanden projecten 43.466   -6.809  
Mutatie vorderingen -22.129   -55.721  
Toename (afname) van overige schulden -25.321   40.111  
    -5.019   -23.393
Totaal van kasstroom uit bedrijfsoperaties    3.565   -11.814
Ontvangen interest 3.483   1.551  
Betaalde interest -4.188   -957  
Betaalde winstbelasting -800   -1.506  
    -1.505   -912
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten   2.060   -12.726
Investeringen in materiële vaste activa -5.007   -28.570  
Investeringen in financiële vaste activa -   -28  
Desinvesteringen in materiële vaste activa 656   887  
Ontvangen dividenden 1.000   940  
Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten   -3.351   -26.771
Ontvangsten uit hoofde van leningen -   34.000  
Uitgaven ter aflossing van leningen -8.307   -8.307  
Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten   -8.307   25.693
Totaal van toename (afname) van geldmiddelen   -9.598   -13.804
Verloop van toename(afname) van geldmiddelen         
Geldmiddelen aan het begin van de periode   85.265   99.069
Toename (afname) van geldmiddelen   -9.598   -13.804
Geldmiddelen aan het einde van de periode   75.667   85.265

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
R.E.T. N.V. is feitelijk en statutair gevestigd op Laan op Zuid 2, 3071 AA te Rotterdam en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 24292838.

Algemene toelichting

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
De activiteiten van R.E.T. N.V. en haar groepsmaatschappijen bestaan voornamelijk uit het verzorgen van het openbaar vervoer per tram, bus en metro in de regio Rotterdam. Tevens voert zij, in opdracht van Metropoolregio Rotterdam Den Haag, projecten uit voor de aanleg van en het onderhoud aan de infrastructuur voor het openbaar vervoer per bus, tram en metro en het waarborgen van de sociale veiligheid in het openbaar vervoer.

Continuïteit

Informatieverschaffing over continuïteit
De jaarrekening is opgesteld op basis van continuïteitsveronderstelling.

In 2023 heeft er intensief overleg plaatsgevonden tussen de R.E.T. N.V., de gemeente Rotterdam en de metropoolregio Rotterdam Den Haag om structureel tot een robuuste financiële situatie te komen. Dit heeft geleid tot een maatregelenpakket om de financiële continuïteit van de RET te borgen. Wij verwachten dat de kasstroom over de komende boekjaren zich positief zal ontwikkelen. De in de onderhavige geconsolideerde jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de vennootschap.

Groepsverhoudingen

Informatieverschaffing over groepsverhoudingen
R.E.T. N.V. te Rotterdam staat aan het hoofd van een groep rechtspersonen. De aandeelhouders van R.E.T N.V. zijn de gemeente Rotterdam (99%) en Metropoolregio Rotterdam Den Haag (1%).

Schattingen

Informatieverschaffing over schattingen, oordelen, veronderstellingen en onzekerheden
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening vormt de directie van R.E.T. N.V. zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Consolidatie

Informatieverschaffing over consolidatie
In de consolidatie worden de financiële gegevens opgenomen van R.E.T. N.V. samen met haar
groepsmaatschappijen. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen waarin R.E.T. N.V. direct of indirect overheersende zeggenschap kan uitoefenen doordat zij beschikt over de meerderheid van de stemrechten of op enige andere wijze de financiële en operationele activiteiten kan beheersen. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met potentiële stemrechten die direct kunnen worden uitgeoefend op balansdatum.

De groepsmaatschappijen worden voor 100 procent in de consolidatie betrokken. Deelnemingen waarop geen overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend (geassocieerde deelnemingen) worden niet betrokken in de consolidatie.

Wanneer er sprake is van een belang in een joint venture, dan wordt het desbetreffende belang op nettovermogenswaarde gewaardeerd. Van een joint venture is sprake indien als gevolg van een overeenkomst tot samenwerking de zeggenschap door de deelnemers gezamenlijk wordt uitgeoefend.

Intercompany-transacties, intercompany-winsten en onderlinge vorderingen en schulden tussen groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen worden geëlimineerd, voor zover de resultaten niet door transacties met derden buiten de Groep zijn gerealiseerd. Ongerealiseerde verliezen op intercompany-transacties worden ook geëlimineerd tenzij er sprake is van een bijzondere waardevermindering. Waarderingsgrondslagen van groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen zijn waar nodig gewijzigd om aansluiting te krijgen bij de geldende waarderingsgrondslagen voor de Groep.

De in de consolidatie begrepen vennootschappen zijn:
- RET Materieel B.V. te Rotterdam (100 procent)
- RET Services B.V. te Rotterdam (100 procent)
- RET Bus B.V. te Rotterdam (100 procent)

De toepassing van artikel 402
Aangezien de geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2023 van R.E.T. N.V. in de geconsolideerde jaarrekening is verwerkt, is (in de enkelvoudige jaarrekening) volstaan met weergave van een beknopte winst-en-verliesrekening in overeenstemming met artikel 2:402 BW.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Informatieverschaffing over afwijkingen in bedragen van het voorgaande boekjaar als gevolg van een herziening
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

Op toelichtingsniveau op de balans hebben enkele aanpassingen van de vergelijkende cijfers plaatsgevonden ter verbetering van het inzicht en vergelijking.

Leases

Operationele leases
De vennootschap heeft leasecontracten waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de vennootschap ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele leasing. Leasebetalingen worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening over de looptijd van het contract.

Pensioenregelingen

Pensioenregelingen
R.E.T. N.V. en RET Bus B.V. zijn voor hun pensioenregeling aangesloten bij respectievelijk het
bedrijfstakpensioenfonds ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds) en PROV (Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer). Deze pensioenregelingen hebben het karakter van een middelloonregeling, waarbij sprake is van voorwaardelijke indexatie. R.E.T. N.V. en RET Bus B.V. hebben geen verplichting tot het voldoen van tekorten die bij het ABP en het PROV zouden ontstaan anders dan middels verschuldigde premiebijdragen. De bijdragen worden als kostenpost opgenomen wanneer deze verschuldigd zijn. De premies worden verantwoord als
personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

De dekkingsgraad van het ABP per 31 december 2023 bedraagt 110,5 procent (2022: 110,9 procent) en de dekkingsgraad van het PROV per 31 december 2023 is 127,6 procent (2022: 126,9 procent).

Financiële instrumenten

Financiële instrumenten
Financiële instrumenten en risicobeheersing
Het gebruik van financiële instrumenten hangt samen met de operationele activiteiten. Financiële instrumenten zijn beperkt tot liquide middelen, debiteuren- en overige vorderingen, crediteuren- en overige kortlopende schulden. Er wordt geen gebruik gemaakt van afgeleide financiële instrumenten.

Renterisico
De gebruiksvergoedingen die verschuldigd zijn aan RET Infrastructuur B.V. en RET Railgebonden Voertuigen B.V. voor het gebruik van infrastructuur en materieel omvatten de kapitaallasten, waaronder rentelasten. Infrastructuur en materieel, binnen deze entiteiten, zijn gefinancierd met langlopende financieringen met een vaste rente, derhalve is het renterisico beperkt.

Kredietrisico
Het maximale kredietrisico komt overeen met de in de balans opgenomen activa en betreft met name het bedrag aan vorderingen onder financiële vaste activa en vorderingen. Er zijn voorzieningen getroffen voor mogelijke oninbaarheid. In het verleden hebben op beperkte schaal afboekingen plaatsgevonden op vorderingen. Het kredietrisico wordt beperkt geacht en wordt beheerst door onder meer adequaat debiteurenbeheer.

Liquiditeitsrisico
Beheersing van het liquiditeitsrisico vindt plaats door te streven naar voldoende liquiditeitsbuffer en door zorg te dragen voor voldoende cashflow. Beheersing van de cashflow vindt plaats door strikt cashflowmanagement, door het plannen van nieuwe investeringen, alsmede door actief management van het werkkapitaal. R.E.T. N.V. heeft een rekening-courantpositie met verbonden partijen met trekkingsrecht bij de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, waardoor er toegang is tot kapitaal. Op deze manier is de continuïteit van de vennootschap gewaarborgd.

Het liquiditeitsrisico op lange termijn wordt gevormd door de mate van zekerheid dat RET over een termijn langer dan 1 jaar aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. De reguliere operatie kan worden gefinancierd vanuit de exploitatiebijdragen, steun van het Rijk en besparingsmaatregelen. Het liquiditeitsrisico bestaat uit voorfinanciering van projecten en investeringen. Wij monitoren de impact van investeringsbegrotingen op de verwachte cashflow positie. De R.E.T. N.V. heeft begin 2024 de financieringsafspraken met de MRDH en gemeente Rotterdam geactualiseerd en is voornemens de rekening-courantpositie met RET Infrastructuur B.V. en RET Railgebonden Voertuigen B.V af te bouwen.

Valutarisico
Er worden geen transacties gedaan in buitenlandse valuta. Derhalve wordt geen valutarisico gelopen.

Grondslagen

De waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden, tenzij anders aangegeven, gewaardeerd tegen verkrijgings of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen rekening houdend met een eventuele restwaarde.

Indien belangrijke bestanddelen van een materieel vast actief van elkaar te onderscheiden zijn en verschillen in gebruiksduur of verwachte gebruikspatroon, worden deze bestanddelen afzonderlijk afgeschreven.

Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar betreffende paragraaf.

Voor verplichtingen tot herstel na afloop van het gebruik van het actief wordt een voorziening getroffen voor het verwachte bedrag op het moment van activering. Dit bedrag wordt verwerkt als onderdeel van de boekwaarde van het actief waartegenover voor het gehele bedrag een voorziening wordt gevormd.

Indien grond gekocht is met opstallen, met de intentie de opstallen te slopen of teniet te laten gaan en vervolgens op de grond nieuwbouw te realiseren, dan maken de eventuele boekwaarde van de opstallen en de gemaakte sloopkosten deel uit van de verkrijgingsprijs van de grond.

Andere vaste bedrijfsmiddelen
Overige vaste activa omvat machines en installaties, rollend materieel en andere vaste bedrijfsmiddelen en worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Financiële vaste activa
Deelnemingen met invloed van betekenis
Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). Wanneer 20% of meer van de stemrechten uitgebracht kan worden, wordt ervan uitgegaan dat er invloed van betekenis is.

De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming.

Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Indien en voor zover R.E.T. N.V. in deze situatie geheel of gedeeltelijk instaat voor de schulden van de deelneming, dan wel het stellige voornemen heeft de deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt hiervoor een voorziening getroffen.

De eerste waardering van gekochte deelnemingen is gebaseerd op de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva op het moment van acquisitie. Voor de vervolgwaardering worden de grondslagen toegepast die gelden voor deze jaarrekening, uitgaande van de waarden bij eerste waardering.

Als resultaat wordt verantwoord het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de voorafgaande jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat.

Deelnemingen zonder invloed van betekenis
Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Als resultaat wordt in aanmerking genomen het in het verslagjaar gedeclareerde dividend van de deelneming, waarbij niet in contanten uitgekeerde dividenden worden gewaardeerd tegen reële waarde.

Indien sprake is van een bijzondere waardevermindering vindt waardering plaats tegen de realiseerbare waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de geconsolideerde winst-en-verliesrekening.

De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde onder aftrek van transactiekosten. Vervolgens worden deze vorderingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, welke in het algemeen gelijk is aan de nominale waarde. Bij de waardering wordt rekening gehouden met eventuele waardeverminderingen.

De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten verstrekte leningen en overige vorderingen, alsmede gekochte leningen die tot het einde van de looptijd zullen worden aangehouden. Deze vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden deze leningen gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er bij de verstrekking van leningen sprake is van disagio of agio, wordt dit gedurende de looptijd ten gunste respectievelijk ten laste van het resultaat gebracht als onderdeel van de effectieve rente. Ook transactiekosten worden verwerkt in de eerste waardering en als onderdeel van de effectieve rente ten laste van het resultaat gebracht. Bijzondere waardeverminderingen worden ten laste van de geconsolideerde winst-en-verliesrekening gebracht.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
R.E.T. N.V. beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de
realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzondere-waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de winst-en-verliesrekening onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief.

De opbrengstwaarde wordt in eerste instantie ontleend aan een bindende verkoopovereenkomst; als die er niet is wordt de opbrengstwaarde bepaald met behulp van de actieve markt waarbij normaliter de gangbare biedprijs geldt als marktprijs. Voor de bepaling van de bedrijfswaarde wordt een inschatting gemaakt van de toekomstige netto kasstromen bij voortgezet gebruik van het actief / de kasstroomgenererende eenheid; vervolgens worden deze kasstromen contant gemaakt.

Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord. Een bijzondere waardevermindering van goodwill wordt niet teruggenomen.

Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs op verkrijgingsprijzen onder toepassing van de gemiddelde inkoopprijs of lagere opbrengstwaarde.

De kostprijs bestaat uit de verkrijgings- of vervaardigingsprijs (alle kosten die samenhangen met de verkrijging of vervaardiging) en gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige staat te brengen. In de kosten van vervaardiging zijn begrepen directe loonkosten en toeslagen voor aan de productie gerelateerde indirecte vaste en variabele kosten, waaronder de kosten van het bedrijfsbureau, de onderhoudsafdeling en
interne logistiek.

De gemiddelde inkoopprijs wordt aangepast bij iedere inkoop met een afwijkende prijs.
De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van de voorraden.

Onderhanden projecten
De onderhanden projecten in opdracht van derden worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs, vermeerderd met de aan het uitgevoerde werk toe te rekenen kosten voor Voorbereiding, Administratie en Toezicht (VAT) en rentekosten en verminderd met de op balansdatum reeds voorzienbare verliezen en ontvangen investeringssubsidies. De vervaardigingsprijs omvat het directe materiaalverbruik, de directe loon- en machinekosten en de overige kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend, een opslag voor indirecte fabricagekosten en bouwrente. De op de onderhanden projecten betrekking hebbende gedeclareerde termijnen worden in mindering gebracht op de onderhanden projecten en gesaldeerd met het onderhanden werk opgenomen op de balans.

Onderhanden projecten in opdracht van Metropoolregio Rotterdam Den Haag betreffen met name aanleg en levensverlengend onderhoud van infrastructuur ten behoeve van RET Infrastructuur B.V. en de aanschaf en levensverlengend onderhoud van railgebonden voertuigen ten behoeve van RET Railgebonden Voertuigen B.V. Het saldo onderhanden projecten omvat de in opdracht van Metropoolregio Rotterdam Den Haag in uitvoering zijnde werken en opdrachten tot constructie van een actief, waarvan op balansdatum nog geen oplevering heeft plaatsgevonden. Activering van projecten geschiedt tegen de werkelijke bouwkosten en een opslagpercentage voor voorbereiding, administratie en toezicht. Op het laatste deel wordt op portfolioniveau resultaat verantwoord.

Onderhanden projecten voor eigen gebruik worden verantwoord als materiële vaste activa in uitvoering. De post onderhanden projecten in opdracht van derden bestaat uit het saldo van gerealiseerde projectkosten, toegerekende winst, en indien van toepassing, verwerkte verliezen en reeds gedeclareerde termijnen. Onderhanden projecten worden afzonderlijk in de balans onder vlottende activa gepresenteerd. Indien het een creditstand vertoond, worden deze gepresenteerd onder de kortlopende schulden (vooruit gefactureerde bedragen op onderhanden projecten).

Omzet en kosten worden in het resultaat tot uitdrukking gebracht op basis van ’percentage of completion’.

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de geconsolideerde winst-en-verliesrekening gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden.
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen, tenzij de tijdswaarde van geld niet materieel is. Bij deze contante waarde berekening wordt rekening gehouden met inflatie in de kasstromen en de disconteringsvoet.

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

Overige voorzieningen
Voorts zijn er personeelsregelingen waarvoor additionele verplichtingen bestaan naast het voldoen van verschuldigde premiebijdragen. Hiervoor zijn voorzieningen getroffen op basis van RJ 271.201. Hierbij is rekening gehouden met sterftekansen en/of ingeschatte kansen dat betrokken personeel aan de geboden personele regelingen zal deelnemen. De verplichtingen zijn contant gemaakt op basis van een disconteringsvoet.

De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen gedurende het dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen en de blijfkans. Bij het contant maken wordt een disconteringsvoet gehanteerd.

De voorzieningen vanwege loondoorbetaling bij ziekte wordt gevormd voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend of geheel niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid.

De RET is eigen risicodrager voor werkloosheid. Voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst uitbetalen van werkloosheidsuitkeringen is een voorziening tegen contante waarde gevormd.

Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Indien geen sprake is van (dis)agio of transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de schuld.

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening als interestlast verwerkt.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

De bepaling van het resultaat

De bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Omzetverantwoording
Concessie rail
In 2016 is de railconcessie gegund aan R.E.T. N.V. voor een periode van 14 jaar. Deze concessie bestaat uit:

 • Exploitatie Rail: R.E.T. N.V. betaalt een concessieprijs aan MRDH om de rail exploitatie te mogen uitvoeren.
 • Sociale veiligheid: R.E.T. N.V. ontvangt hiervoor jaarlijks een gemaximeerde subsidie van MRDH.
 • Assets (railinfrastructuur, railvoertuigen en overige statische assets) R.E.T. N.V. ontvangt jaarlijks een subsidie van MRDH op basis van de werkelijk gemaakte kosten voor het beheren en onderhouden van de railinfrastructuur, railvoertuigen en overige strategische assets, alsmede voor de kapitaallasten van de railvoertuigen, de railinfrastructuur en de overige strategische assets.

RET ontvangt als concessiehouder jaarlijks exploitatiebijdragen op basis van bevoorschotting voor de uitvoering van de concessie, zoals vastgelegd in de subsidiebeschikking afgegeven door MRDH.
De vaststelling van de definitieve omvang van de exploitatiebijdragen vindt plaats in latere boekjaren en kan afwijken van de bevoorschotting zoals vastgelegd in de subsidiebeschikking.
De exploitatiebijdragen worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen. De jaarlijkse overeengekomen exploitatiebijdragen kunnen nog worden aangepast op basis van:

 • Indexering
 • Meer- minderwerk
 • Overeengekomen aanvullende afspraken
 • Rituitval
 • Bonus/malus

Tot en met 2022 zijn de exploitatiebijdragen voor de railconcessie definitief beschikt. Voor het jaar 2023 zal het verzoek tot subsidievaststelling inclusief de bijbehorende verantwoordingen op korte termijn worden ingediend.

Concessie bus
Vanaf 8 december 2019 voert R.E.T. N.V. de busconcessie uit voor een periode van 15 jaar, bestaande uit de exploitatie van het openbaar vervoer per bus, inclusief sociale veiligheid. R.E.T. N.V. ontvangt als concessiehouder een jaarlijkse exploitatiebijdrage voor de uitvoering van de concessie, zoals vastgelegd in de subsidiebeschikking, afgegeven door MRDH.
R.E.T. N.V. ontvangt de jaarlijkse exploitatiebijdrage op basis van bevoorschotting. De exploitatiebijdrage wordt ten gunste van de winst- en verliesrekening van het jaar gebracht waarin de exploitatie heeft plaatsgevonden.

De vaststelling van de definitieve omvang van de exploitatiebijdrage vindt plaats in de latere boekjaren en kan afwijken van de bevoorschotting zoals vastgelegd in de subsidiebeschikking. De opbrengsten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen. De jaarlijkse overeengekomen exploitatiebijdragen kan nog worden aangepast op basis van:

 • Indexeringen
 • Meer- minderwerk
 • Overeengekomen aanvullende afspraken
 • Rituitval
 • Werkelijke reizigersopbrengsten
 • Bonus/malus

Tot en met 2022 is de subsidie voor de busconcessie definitief beschikt. Voor het jaar 2023 zal het verzoek tot subsidievaststelling inclusief de bijbehorende verantwoordingen op korte termijn worden ingediend.

Netto-omzet
Netto-omzet omvat de opbrengsten uit verlening van diensten en gerealiseerde projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en van over de omzet geheven belastingen en na eliminatie van transacties binnen de Groep. Verantwoording geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Opbrengsten kaartverkoop
De opbrengsten kaartverkoop betreffen de aan R.E.T. N.V. toekomende opbrengsten uit het gebruik van de OV-chipkaart evenals indirect aan R.E.T. N.V. toegerekende opbrengsten uit het aandeel van de landelijke en regionale verkoop van interoperable abonnementen.

Voorts is in het bedrag voor nog te ontvangen opbrengsten kaartverkoop opgenomen het aan R.E.T. N.V. toegerekende aandeel voor opbrengstenderving en extra capaciteit lijndienstvervoer als gevolg van het aanbieden van openbaar vervoer aan studenten tegen gereduceerd tarief door het gebruik van de ov-studentenkaart. Ten behoeve van het tegen gereduceerd tarief aanbieden van openbaar vervoer aan 65+reizigers wordt van de gemeenten een lumpsum bedrag ontvangen.

De in de jaarrekening opgenomen opbrengst is een zo betrouwbaar mogelijke schatting gebaseerd op de laatst bekende informatie.

Exploitatiebijdragen
Exploitatiebijdragen worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen. Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst- en verliesrekening.

Werken derden
Voor onderhanden projecten, waarbij R.E.T. N.V. als principaal acteert en waarvan het resultaat op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de projectopbrengsten en de projectkosten verwerkt als netto-omzet en kosten in de winst- en verliesrekening naar rato van de verrichte prestaties per balansdatum (‘percentage of completion’, ofwel de PoC-methode).

De voortgang van de verrichte prestaties wordt bepaald op basis van de tot de balansdatum gemaakte projectkosten in verhouding tot de geschatte totale projectkosten. Als het resultaat (nog) niet op betrouwbare wijze kan worden geschat, dan worden de opbrengsten als netto omzet verwerkt in de winst- en verliesrekening tot het bedrag van de gemaakte projectkosten dat waarschijnlijk kan worden verhaald; de projectkosten worden dan verwerkt in de winst- en verliesrekening in de periode waarin ze zijn gemaakt. Zodra het resultaat wel op
betrouwbare wijze kan worden bepaald, vindt opbrengstverantwoording plaats volgens de PoC-methode naar rato van de verrichte prestaties per balansdatum.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de projectopbrengsten en projectkosten. Projectopbrengsten zijn de contractueel overeengekomen opbrengsten en opbrengsten uit hoofde van meer- en minderwerk, claims en vergoedingen indien en voor zover het waarschijnlijk is dat deze worden gerealiseerd en ze betrouwbaar kunnen worden bepaald. Projectkosten zijn de direct op het project betrekking hebbende kosten, die in het algemeen aan projectactiviteiten worden toegerekend en toegewezen kunnen worden aan het project, en andere kosten die contractueel aan de opdrachtgever kunnen worden toegerekend.

Indien het waarschijnlijk is dat de totale projectkosten de totale projectopbrengsten overschrijden, dan worden de verwachte verliezen onmiddellijk in de winst- en verliesrekening verwerkt. Dit verlies wordt verwerkt in de kostprijs van de omzet. De voorziening voor het verlies maakt onderdeel uit van de post onderhanden projecten.

Overige bedrijfsopbrengsten
Onder overige bedrijfsopbrengsten worden resultaten verantwoord die niet rechtstreeks samenhangen met de levering van goederen of diensten in het kader van de normale, niet incidentele bedrijfsactiviteiten. Deze opbrengsten worden toegerekend aan de verslagperiode in overeenstemming met de inhoud van de overeenkomst.

Overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit opbrengsten vanuit de verkoop van gepersonaliseerde en anonieme chipkaarten waarop reissaldo gezet kan worden, uit reclameopbrengsten, uit verrichte werkzaamheden voor derden, uit ontvangen vergoedingen vanuit geschreven processen verbaal, uit opbrengsten vanuit verschrotting en verkoop van activa en uit de ontvangen vergoeding voor het voeren van de directie van RET Infrastructuur
B.V. en RET Railgebonden Voertuigen B.V.

Daarnaast wordt onder de overige bedrijfsopbrengsten de beschikbaarheidsvergoeding opgenomen. Met de beschikbaarheidsvergoeding worden ov-bedrijven gecompenseerd voor de kosten die zij maken om tijdens de coronacrisis bussen, treinen en metro’s te laten rijden.

Kosten van grond- en hulpstoffen
Kosten van grond- en hulpstoffen worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Lonen
De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening.

Afschrijvingen op materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Te ontvangen dividenden van niet op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen en effecten, worden verantwoord zodra R.E.T. N.V. het recht hierop heeft verkregen.

Belastingen over de winst of het verlies
De belasting over het resultaat wordt berekend over het fiscale resultaat voor belastingen dat bepaald is op grond van met de fiscus overeengekomen afspraken.

In de jaarrekening van dochtervennootschappen wordt geen belastinglast berekend, de verschuldigde belastinglast is opgenomen in de jaarrekening van R.E.T. N.V.

Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen
Het resultaat is het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de voorafgaande jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat voor zover dit aan R.E.T. N.V. wordt toegerekend.

Grondslagen: Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen op geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit
financieringsactiviteiten. De verkrijgingsprijs van de verworven groepsmaatschappij is opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden. De geldmiddelen die in de verworven groepsmaatschappij aanwezig zijn, zijn op de aankoopprijs in mindering gebracht. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.

Vaste activa

Materiële vaste activa

x €1.000 31-12-2023 31-12-2022
Bedrijfsgebouwen en -terreinen 62.854 64.932
Machines en installaties 12.729 12.575
Rollend materieel 71.623 81.596
Andere vaste bedrijfsmiddelen 1.021 1.339
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 10.390 8.640
Activa bestemd voor verkoop 13 669
  158.630 169.751


Materiële vaste activa

x €1.000              
   Bedrijfs-gebouwen en terreinen  Machines en installaties  Rollend materieel  Andere vaste bedrijfs-middelen Materiële vaste
bedrijfsactiva
in uitvoering
en vooruit-betalingen
op materiële vaste activa
Activa bestemd voor verkoop  Totaal
Stand per 1 januari 2023              
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 94.565 61.414 110.035 6.431 8.640 669 281.754
Cumulatieve afschrijvingen -29.633 -48.839 -28.439 -5.092 - - -112.003
Boekwaarde per 1 januari 2023 64.932 12.575 81.596 1.339 8.640 669 169.751
Mutaties               
Investeringen 584 2.673 - - 1.750 - 5.007
Afschrijvingen -2.662 -2.519 -9.973 -318 - - -15.472
Desinvesteringen - - -307 -293 - -656 -1.256
Afschrijvingen op desinvesteringen - - 307 293 - - 600
Saldo mutaties  -2.078 154 -9.973 -318 1.750 -656 -11.121
Stand per 31 december 2023              
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 95.149 64.087 109.728 6.138 10.390 13 285.505
Cumulatieve afschrijvingen -32.295 -51.358 -38.105 -5.117 - - -126.875
Boekwaarde per 31 december 2023 62.854 12.729 71.623 1.021 10.390 13 158.630

Bedrijfsgebouwen en terreinen
In 2023 is er € 0,6 miljoen geïnvesteerd.

Machines en installaties
In machines en installaties is in 2023 € 2,7 miljoen geïnvesteerd.

Rollend materieel
In 2023 is er niet geïnvesteerd. De desinvestering betreft de verkoop van bussen.

Andere vaste bedrijfsmiddelen
In 2023 is er niet geïnvesteerd. De desinvestering betreft de verkoop van een diesellocomotief.

Vaste activa in uitvoering
De vaste activa in uitvoering betreft de onderhanden projecten voor eigen rekening en risico.
Onder de investeringen zijn begrepen de investeringen (€ 1,8 miljoen) en overboekingen naar andere categorieën binnen de materiële vaste activa (€ 3,2 miljoen).

Activa bestemd voor verkoop
Hieronder was de Fast Ferry begrepen. De boot is in 2023 verkocht zonder boekresultaat.

De gehanteerde jaarlijkse afschrijvingspercentages zijn per categorie als volgt:
0,00 procent - 10,00 procent Bedrijfsgebouwen en -terreinen
1,33 procent - 20,00 procent Machines en installaties
3,33 procent - 14,29 procent Rollend materieel
3,33 procent - 14,29 procent Andere vaste bedrijfsmiddelen
Op vaste activa in uitvoering en activa bestemd voor verkoop wordt niet afgeschreven.

Financiële vaste activa

x €1.000 31-12-2023 31-12-2022
Overige deelnemingen 3.604 4.480
Vordering Rivier 28 28
  3.632  4.508

 Financiële vaste activa

x €1.000 Overige deelnemingen Vordering Rivier  Totaal 
Boekwaarde per 1 januari 2023 4.480 28 4.508
Resultaat                124 - 124
Ontvangen dividend deelnemingen -1.000 - -1.000
Boekwaarde per 31 december 2022            3.604 28 3.632

Overige deelnemingen
Dit betreft twee deelnemingen.
1. Deelneming RMC betreft Rotterdamse Mobiliteits Centrale (RMC) B.V. (statutair gevestigd te Rotterdam, aandeel in het kapitaal: 50 procent).
2. Deelneming Rivier B.V. (statutair gevestigd te Rotterdam, aandeel in het kapitaal: 27 procent).

Het resultaat deelnemingen in 2023 betreft het nagekomen resultaat 2022 en het voorlopig resultaat 2023. Daarnaast heeft er een bijzondere waardevermindering op RMC B.V. plaatsgevonden van € 2,2 miljoen. De niet uitgekeerde winsten van deze deelneming zijn toegevoegd aan een wettelijke reserve deelnemingen.

Vordering Rivier
Dit betreft een aan Rivier B.V. verstrekte lening van € 28.000 tegen een rentepercentage van 2,0 procent met een looptijd tot mei 2025.

Vlottende activa

Voorraden

x €1.000 31-12-2023 31-12-2022
Grond- en hulpstoffen 30.623 28.881
OV-chipkaarten en merchandise 263 452
  30.886 29.333
Grond- en hulpstoffen voorziening incourant -9.213 -8.695
  21.673 20.638

Onderhanden projecten

x €1.000 31-12-2023 31-12-2022
Geactiveerde uitgaven voor nog niet verrichte prestaties van onderhanden projecten 5.563 49.029
Geactiveerde kosten 327.272 371.607
Af: ontvangen termijnbedragen -341.533 -336.278
Af: voorziening projecten -3.728 -3.941
  -17.989 31.388
Projecten met een creditsaldo (gepresenteerd onder kortlopende schulden) 23.552 17.641
  5.563 49.029

Vorderingen

x €1.000 31-12-2023 31-12-2022
Vorderingen op handelsdebiteuren 9.437 29.360
Belastingen en premies sociale verzekeringen 47 50
Overige vorderingen en overlopende activa 232.003 189.948
  241.487 219.358

Vorderingen op handelsdebiteuren

x €1.000 31-12-2023 31-12-2022
Vorderingen op handelsdebiteuren 9.658 29.514
Voorziening dubieuze vorderingen op handelsdebiteuren -221 -154
  9.437 29.360

In de handelsdebiteuren is opgenomen een vordering op de gemeente Rotterdam van €3,1 miljoen (2022: €3,1 miljoen).

Belastingen en premies sociale verzekeringen 

x €1.000 31-12-2023 31-12-2022
Vennootschapsbelasting 47 50
  47 50

Overige vorderingen en overlopende activa

x €1.000 31-12-2023 31-12-2022
Overige vorderingen 230.318 187.969
Overlopende activa 1.685 1.979
  232.003 189.948

Overige vorderingen
In de overige vorderingen zijn begrepen de rekening-courantverhoudingen met en overige vorderingen op RET Railgebonden Voertuigen B.V. en RET Infrastructuur B.V. ultimo 2023 van € 184,2 miljoen (2022: € 173,5 miljoen).

Voor deze rekening-courantverhoudingen zijn geen limieten opgenomen. De rentepercentages bedragen 1,4 procent voor RET Infrastructuur B.V. en 1,3 procent voor RET Railgebonden Voertuigen B.V. (2022: respectievelijk 1,4 procent en 1,3 procent). Omtrent aflossing en zekerheden is niets overeengekomen.

In de overige vorderingen is € 25,3 miljoen opgenomen vordering op de MRDH uit hoofde van af te rekenen exploitatiebijdragen en overige bijdragen (2022: € 2,9 miljoen).

Daarnaast is opgenomen een vordering inzake UWV van € 1,9 miljoen (2022: € 2,3 miljoen) alsmede een vordering uit hoofde van de Transitievergoeding OV 2023 van € 1,5 miljoen.

De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde, gegeven het kortlopende karakter van de vorderingen en het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd.

Liquide middelen

x €1.000 31-12-2023 31-12-2022
Bank 75.487 84.771
Kas en overige 180 494
  75.667 85.265

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de onderneming.

Groepsvermogen

Het eigen vermogen wordt in de toelichting bij de enkelvoudige balans nader toegelicht.

Voorzieningen

x €1.000 31-12-2023 31-12-2022
 Voorzieningen 10.698 12.581
  10.698 12.581

 

   x €1.000          
  Boekwaarde per 1 januari 2023  Onttrekkingen  Dotatie  Vrijval  Boekwaarde per 31 december 2023
FLO 130 -63 8 -75 -
Jubilea 2.675 -325 711 - 3.061
Langdurig zieken 3.878 -3.591 2.871 - 3.158
WW regulier en bovenwettelijk 958 -419 998 -610 927
Overige personeelsvoorzieningen 282 -223 250 -5 304
Reorganisatievoorziening 2.463 -1.100 - -227 1.136
Incidentele claims 2.195 -839 1.442 -686 2.112
Totaal 12.581 -6.560 6.280 -1.603 10.698

Er zijn geen voorzieningen die betrekking hebben op belastingen.

Algemeen
Bij de actuariële berekening van de voorzieningen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:  

  2023 2022
Gehanteerde rekenrente 3,0 procent 2,5 procent
Verwachte salarisstijging 0,0 - 3,0 procent 0,0 - 2,0 procent

Gehanteerde rekenrente: op basis van de gemiddeld gewogen looptijd van de voorziening.
Verwachte salarisstijgingen: op basis van een leeftijdsafhankelijke staffel gemiddeld 0,0 - 3,0 procent. Daarnaast is rekening gehouden met de reeds afgesproken CAO verhoging voor 2024.
Overlevingskansen: op basis van een actuele sterftetabel.
Ontslagkansen: 5 procent.

De dotaties aan en vrijval van de personeels- en reorganisatievoorzieningen hebben ten laste respectievelijk ten gunste van de personeelskosten plaatsgevonden. De dotaties en vrijval van de overige voorzieningen hebben ten laste respectievelijk ten gunste van de overige bedrijfskosten plaatsgevonden.

FLO (Functioneel Leeftijd Ontslag)
De FLO-regeling was een regeling waarmee trambestuurders en buschauffeurs met voldoende functiejaren met vroegpensioen konden als zij 60 werden, tegen 80 procent van hun salaris. Deze regeling is in 2010 vervallen en er is een overgangsregeling gecreëerd. Deze toekomstige FLO-uitkeringen zijn in de voorziening opgenomen.

Jubilea
Medewerkers die vijfentwintig, veertig of vijftig jaar in dienst van R.E.T. N.V. zijn, hebben bij het bereiken van elk van deze jubilea aanspraak op een gratificatie. Deze voorziening betreft de contante waarde van de hiervoor ingeschatte toekomstige verplichtingen.

Langdurig zieken
De voorziening langdurig zieken is gevormd voor de verplichte loondoorbetaling gedurende de periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid voor betreffende medewerkers inclusief eventuele transitievergoeding.

WW regulier en boventallig
Dit betreft voornamelijk een voorziening voor WW-kosten voor personeelsleden. De dotaties en vrijvallen hangen samen met de in- en uitstroom in de WW van onze personeelsleden.

Overige personeelsvoorzieningen
Dit betreft voornamelijk voorzieningen voor compensatie voor arbeidsongeschiktheid, het OV-sectorplan en wachtgeld.

Reorganisatievoorziening
De voorziening reorganisatie heeft betrekking op reorganisatie van functies binnen RET. De hoogte van de voorzieningen is bepaald aan de hand van een inschatting per persoon/ functie. De hoogte van de voorziening is gebaseerd op de momenteel beste managementinschatting van de werkelijk uit te keren bedragen. De verantwoorde vrijval heeft betrekking op wijzigingen in de situatie van de betreffende personen/functies.

Incidentele claims
De voorziening incidentele claims is gevormd voor juridische claims die bij R.E.T. N.V. zijn ingediend.

De looptijd van de verschillende voorzieningen is als volgt weer te geven:

x €1.000        
  < 1 jaar > 1 jaar
< 5 jaar
> 5 jaar Totaal
31-12-2023
Personeelsvoorzieningen 3.586 2.630 1.234 7.450
Reorganisatievoorziening 932 204 - 1.136
Overige voorzieningen - 2.112 - 2.112
 Totaal 4.518 4.946 1.234 10.698


Langlopende schulden

x €1.000 31-12-2023 31-12-2022
Lening aandeelhouder (MRDH)  56.861 65.168
Langlopende overlopende passiva 1.115 1.115
  57.976 66.283


Lening aandeelhouder (MRDH)

Dit betreft financiering van de bussen. Hiervoor zijn leningen bij de aandeelhouder (MRDH) aangetrokken. Het kortlopende deel is opgenomen onder de kortlopende schulden. De vaste rente op de leningen varieert tussen de 0,4 procent en 3,8 procent. De looptijd varieert tussen de 5 en 15 jaar.

Overige schulden
Overige schulden hebben betrekking op een langlopende verplichting van € 1,1 miljoen inzake het onderhoud van geluids- en antiverblindingsschermen nabij Pernis. Dit bedrag was eerder ontvangen van Rijkswaterstaat. In 2011 heeft voor de eerste keer onderhoud plaatsgevonden. Een bedrag van € 1,1 miljoen heeft een resterende looptijd van langer dan 5 jaar.

x €1.000 2023 2022
Stand lening per 1 januari 74.590 47.869
Nieuwe leningen - 34.000
Aflossingen in jaar -8.307 -7.279
Stand lening per 31 december 66.283 74.590
Kortlopend deel (onder kortlopende schulden) -8.307 -8.307
Totaal 57.976 66.283


Langlopende schulden

x €1.000                       
Totaal 66.283 8.307 57.976 30.369
  Stand per 31 december 2023 Aflossingsver-plichting Resterende looptijd >1 jaar Resterende looptijd > 5 jaar
Lening aandeelhouder (MRDH) 65.168 8.307 56.861 29.254
Langlopende overlopende passiva 1.115 - 1.115 1.115


Kortlopende schulden

x €1.000 31-12-2023 31-12-2022
Aflossingsverplichting langlopende schulden 8.307 8.307
Schulden aan leveranciers en handelskredieten 18.722 17.215
Schulden ter zake van belastingen en premie sociale verzekeringen 99.359 124.198
Overige schulden en overlopende passiva 167.420 169.409
  293.808 319.129


In de schulden aan leveranciers en handelskredieten is opgenomen een schuld aan de gemeente Rotterdam van €0,2 miljoen (2022: €0,5 miljoen), een schuld aan de Metropoolregio Den Haag Rotterdam van €1,2 miljoen (2022: €0,0 miljoen) en een schuld aan RMC van €0,2 miljoen (2022: €0,8 miljoen).

Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen

x €1.000 31-12-2023 31-12-2022
Omzetbelasting 16.921 23.046
Loonheffing 81.945 100.089
Overige belastingen 493 1.063
  99.359 124.198


De loonheffing en omzetbelasting mag conform de regeling bijzonder uitstel van betaling vanwege coronacrisis bij de Belastingdienst in maximaal 60 maanden worden terugbetaald vanaf 1 oktober 2022.

Overige schulden en overlopende passiva

x €1.000 31-12-2023 31-12-2022
Onderhanden projecten 23.552 17.641
Overige schulden 25.571 23.737
Overlopende passiva 118.297 128.031
  167.420 169.409


Overige schulden

De overige schulden bestaan voornamelijk uit te betalen personeelsgerelateerde kosten ad € 23,9 miljoen (2022: € 21,5 miljoen), waarvan € 2,6 miljoen een langlopend karakter heeft (2022: € 2,0 miljoen).

Overlopende passiva
In de overlopende passiva zijn opgenomen:
Een bedrag van € 46,7 miljoen voorlopige vergoeding voor ov-studentenkaart 2024 (2022: € 52,7 miljoen).
Een bedrag van € 11,9 miljoen (2022: € 11,0 miljoen) inzake nog te betalen bussen.
Een bedrag van € 4,1 miljoen (2022: € 4,2 miljoen) vooruit ontvangen inkomsten uit de verkopen van jaarabonnementen in 2023. Hiervan heeft het reisrecht betrekking op 2024.

R.E.T. N.V. heeft van de gemeente Rotterdam voorschotten ontvangen voor de bijdragen van het project RandstadRail. Deze zijn nog niet als onderhanden werk te beschouwen. Deze voorschotten dienen ter dekking van de toekomstige uitgaven en zijn onder overlopende passiva verantwoord voor een bedrag van € 2,9 miljoen (2022: € 2,9 miljoen).

Een bedrag van € 13,3 miljoen (2022: € 12,8 miljoen) heeft betrekking op terug te betalen
Beschikbaarheidsvergoeding OV over 2021 en 2022.

Concessie Metropoolregio Rotterdam Den Haag
R.E.T. N.V. heeft overeenkomsten afgesloten met Metropoolregio Rotterdam Den Haag ter uitvoering, inclusief de veiligheid, van het openbaar vervoer bus, tram, metro en ferry in het gebied van de regio Rotterdam en regio Haaglanden (RandstadRail).

Overeenkomst concessie rail
De concessie heeft een ingangsdatum van 11 december 2016 en een looptijd van 14 jaar. R.E.T. N.V. ontvangt als concessiehouder een jaarlijkse exploitatiebijdrage (concessievergoeding) voor de uitvoering van de concessie, zoals vastgelegd in de subsidiebeschikking, afgegeven door Metropoolregio Rotterdam Den Haag (concessieverlener). Voor de jaren vanaf 2017 zijn financiële afspraken gemaakt over de exploitatiebijdragen en jaarlijkse indexering. De voor de concessie gemaakte kosten worden vergoed door middel van reizigersopbrengsten en exploitatiebijdragen. Alle trams en metro’s zijn ondergebracht in RET Railgebonden Voertuigen B.V. (een 100 procent dochter van RET Infrastructuur B.V.). Het gebruiksrecht hierop eindigt op het moment dat de concessie niet meer aan R.E.T. N.V. wordt gegund.

Overeenkomst concessie bus
Op 8 december 2019 is de nieuwe busconcessie ingegaan met een looptijd van 15 jaar. R.E.T. N.V. ontvangt als concessiehouder een jaarlijkse exploitatiebijdrage (concessie-vergoeding) voor de uitvoering van de concessie, zoals vastgelegd in de subsidiebeschikking afgegeven door Metropoolregio Rotterdam Den Haag (concessieverlener).
Voor de nieuwe busconcessie zijn nieuwe bussen aangeschaft om de doelen ten aanzien van duurzaamheid te kunnen behalen. Dit betreffen onder andere hybride en zero-emissie bussen. Deze worden geactiveerd en afgeschreven over de economische levensduur in RET Materieel B.V.

Investeringsverplichtingen
R.E.T. N.V. heeft een veelheid aan meerjarige investeringsverplichtingen betreffende activa in aanbouw, aanleg van en groot onderhoud aan infrastructurele werken ten behoeve van RET Infrastructuur B.V. en de aanschaf van bussen voor de busconcessie.
Dit betreft met name:

 • Aanschaf bussen voor de nieuwe busconcessie met openstaande verplichtingen van € 4,5 miljoen;
 • Groot onderhoud OVCP poortjes voor € 3,3 miljoen;
 • Vervanging gelijkrichterstations (energievoorziening) Oost-Westlijn voor € 7,3 miljoen;
 • Aanleg van de Hoekse Lijn voor € 4,1 miljoen;
 • Verbetering van de spoorbeveiliging (project ‘Systeemsprong’) met openstaande verplichting van € 2,7 miljoen;
 • Vervanging gelijkrichterstation (energievoorziening) Tram voor € 4,8 miljoen;
 • Project brandveiligheid tunnels voor € 4,7 miljoen;
 • Project OV betalen € 2,1 miljoen.

Het belangrijkste deel van deze investeringsverplichtingen kent een looptijd van 1 tot 5 jaar.
Het totaal aan investeringsverplichtingen bedraagt € 56,0 miljoen.

Leaseverplichtingen
Alle lopende leaseovereenkomsten voor het wagenpark van R.E.T. N.V. kwalificeren als operationele leaseovereenkomsten. Verschuldigde betalingen in verband met lease worden als lasten in de winst- en verliesrekening opgenomen. R.E.T. N.V. heeft het beheer van zijn wagenpark, exclusief het rijdend materieel voor openbaar vervoer, bij een leasemaatschappij ondergebracht. In 2023 is hier een bedrag van ongeveer € 1,0 miljoen voor voldaan (2022: € 1,0 miljoen). De leasecontracten hebben een looptijd van gemiddeld 5 jaar.
De bestaande lease verplichtingen met een looptijd:

 • korter dan een jaar zijn € 1,1 miljoen;
 • tussen 1 jaar en 5 jaar zijn € 1,8 miljoen;
 • langer dan 5 jaar zijn kleiner dan € 0,1 miljoen.

Huurverplichtingen
R.E.T. N.V. is een verplichting aangegaan voor de huur van het kantoorpand Vancouver te Rotterdam. Het huurcontract loopt tot en met 2026. Dit is het grootste huurcontract dat in onderstaande huurverplichtingen is opgenomen.
De bestaande huurverplichtingen met een looptijd:

 • korter dan een jaar zijn circa € 3,3 miljoen;
 • tussen 1 jaar en 5 jaar zijn ongeveer € 5,6 miljoen;
 • en langer dan 5 jaar zijn € 1,0 miljoen.

RET Bus B.V. is huurverplichtingen aangegaan voor de diverse locaties in de regio in verband met de uitbreiding van de busconcessie. Deze verplichtingen hebben een looptijd van maximaal een jaar en bedragen circa € 0,8 miljoen.
Gedurende het verslagjaar is een bedrag van € 3,3 miljoen aan huurlasten voor onroerende goederen in de winst- en verliesrekening verwerkt.

Gebruiksvergoeding
R.E.T. N.V. is een verplichting aangegaan voor het gebruik van de infrastructuur met RET Infrastructuur B.V. en het gebruik van materieel met RET Railgebonden Voertuigen B.V. over de looptijd van de concessie. Verplichtingen voortvloeiend uit het eigendom, het gebruik en de instandhouding van de railvoertuigen zijn voor rekening en risico van R.E.T. N.V. Hiervoor betaalt R.E.T. N.V. een gebruiksvergoeding. Deze gebruiksvergoeding betreft hoofdzakelijk een vergoeding voor afschrijvings- en rentekosten en bedraagt voor 2023 circa € 71,1
miljoen (2022: € 68,2 miljoen). R.E.T. NV heeft aan RET Railgebonden Voertuigen B.V. een pandrecht verleend op de door R.E.T. N.V. ontvangen railconcessievergoeding.

Bankgaranties
In 2023 is een bankgarantie ter waarde van € 6.300.000 verstrekt aan de energieleverancier voor de vernieuwing van ons energiecontract. Daarnaast zijn er drie lopende bankgaranties, een bankgarantie ter waarde van € 21.175 voor de huur van bedrijfsruimte te Ridderkerk, een bankgarantie van € 40.000 voor de huur bedrijfsruimte te Rotterdam en een bankgarantie ter hoogte van € 35.000 voor de huur van een serviceruimte op station CS.

Fiscale eenheid
De rechtspersoon maakt deel uit van de fiscale eenheid met RET Materieel B.V., RET Services B.V. en RET Bus B.V. voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting en is uit dien hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel.

Netto-omzet

x €1.000 2023 2022
Opbrengsten kaartverkoop 239.612 197.641
Exploitatiebijdragen 169.453 141.222
Werken derden 68.657 95.826
  477.722 434.689

Opbrengsten kaartverkoop
De opbrengsten kaartverkoop zijn de opbrengsten van de chipkaart en de aan R.E.T. N.V. toegerekende opbrengsten van het nationaal vervoerbewijzensysteem, de opbrengsten van de regionale vervoerbewijzen, 65+vrij reizen in Rotterdam, Barendrecht en Capelle aan den IJssel, vrij reizen voor minima uit Schiedam en de opbrengst studentenkaart.

Exploitatiebijdragen
De exploitatiebijdragen hebben betrekking op de beschikkingen van Metropoolregio Rotterdam Den Haag voor de exploitatie rail, bus, railinfrastructuur en sociale veiligheid.

Alle opbrengsten zijn in Nederland gerealiseerd.

x €1.000 2023 2022
Reguliere exploitatiebijdragen 169.944 142.210
Herallocatie exploitatiebijdragen -440 -560
Totaal 169.504 141.650


Overige bedrijfsopbrengsten

x €1.000 2023 2022
Bijdrage chipkaarten 1.077 1.292
Overige dienstverlening 10.532 10.770
Vergoeding procesverbaal 516 585
Verschrotting en verkoop activa 213 374
Ontvangen managementfee 1.318 1.320
TVOV/BVOV 19.593 36.020
Overige bedrijfsopbrengsten 5.498 4.643
  38.747 55.004

In 2023 is de Beschikbaarheidsvergoeding OV (BVOV) vervangen door de regeling Transitievergoeding OV (TVOV). In 2023 € 19,2 miljoen opgenomen als TVOV en €0,4 miljoen als BVOV voorgaande jaren (2022: € 36,0 miljoen BVOV).

Kosten van grond- en hulpstoffen

x €1.000 2023 2022
 Kosten van grond- en hulpstoffen 18.648 19.564
  18.648 19.564


Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

x €1.000 2023 2022
Kosten uitbesteed werk 134.529 148.175
  134.529 148.175


Kosten uitbesteed werk

x €1.000 2023 2022
Ingehuurd personeel 33.586 31.419
Ingehuurd personeel werken derden 2.691 1.720
Werken derden 48.171 72.462
Onderhoud en reparatie door derden 44.636 38.833
Vervoer door derden 1.270 1.158
Overige externe kosten 4.175 2.583
  134.529 148.175

De kosten voor inhuur worden veroorzaakt door niet ingevulde formatie plaatsen, tijdelijke versterking van de afdeling en opvang ziekteverzuim.

Onder werken derden worden de bouwkosten opgenomen te behoeve van investeringen (onderhanden projecten) waarop RET risico loopt. Deze kosten hangen samen met de opbrengst onderhanden werken.

Personeelskosten

x €1.000 2023 2022
Lonen en salarissen 197.673 194.826
  197.673 194.826

Lonen en salarissen

x €1.000 2023 2022
Bruto lonen en -salarissen 124.343 123.133
Geactiveerde loonkosten -3.795 -3.977
Vaste beloningen 15.485 15.471
Variabele beloningen 9.750 12.018
Pensioenpremie 19.099 21.612
Premies sociale verzekeringen 23.195 21.608
Overige personeelskosten 6.192 4.907
Mutaties personeelsvoorzieningen 3.404 54
  197.673 194.826

De variabele beloningen zien vooral toe op overuren, overwerk en mutatie verlofuren. Over 2023 en 2022 zijn geen bonussen voor management opgenomen.

De gemiddelde bezetting

  2023 2022
Exploitatie 1.191 1.263
Techniek 465 461
Financiën 155 106
Algemeen 174 118
Herplaatsing - -
Totaal gemiddeld FTE's RET N.V. 1.985 1.948
Totaal gemiddeld FTE's Bus B.V. 501 562
Totaal gemiddeld FTE's RET N.V. & RET Bus B.V. 2.486 2.510

De medewerkers zijn overeenkomstig vorig jaar allen werkzaam in Nederland.

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

x €1.000 2023 2022
Afschrijvingen materiële vaste activa 15.472 14.416
  15.472  14.416


Overige bedrijfskosten

x €1.000 2023 2022
Overige bedrijfskosten 155.152 111.166
  155.152 111.166 


Overige bedrijfskosten

x €1.000 2023 2022
Belastingen, rechten en verzekeringen 7.523 5.680
Gebruiksvergoeding 71.117 68.181
Energieverbruik voortbeweging 45.626 16.836
Overig energieverbruik 12.062 4.191
Diverse overige kosten 18.875 17.292
Mutaties voorzieningen -51 -1.014
  155.152 111.166

Gebruiksvergoeding
De gebruiksvergoeding is de vergoeding die R.E.T. N.V. aan RET Infrastructuur B.V. (2023: € 24,0 miljoen, 2022: € 22,7 miljoen) heeft betaald voor het gebruikmaken van de infrastructuur en aan RET Railgebonden Voertuigen B.V. (2023: € 47,2 miljoen, 2022: € 45,5 miljoen) voor het gebruik van de tram- en metrostellen.

Financiële baten en lasten

x €1.000 2023 2022
Rentebaten 3.483 1.551
Rentelasten -4.188 -957
  -705 594

In de rentebaten is onder meer opgenomen de rente op de rekeningen-courant met RET Infrastructuur B.V. en RET Railgebonden Voertuigen B.V. voor € 2,4 miljoen (2022: € 2,1 miljoen).

Belastingen over de winst of verlies

Uitsplitsing

x €1.000 2023 2022
Belastingen uit voorgaande boekjaren - -740
Belastingen uit huidig boekjaar -800 -766
Totaal van belastingen over de winst of het verlies -800 -1.506

 

  2023 2022
Effectieve belastingtarief -21,70 49,50
Toepasselijke belastingtarief 25,80 25,80

Het effectieve belastingtarief wijkt af van het toepasselijke belastingtarief als gevolg van een afwijkende berekening van het fiscaal belastbaar resultaat als gevolg van met de fiscus overeengekomen afspraken.


Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen

x €1.000 2023 2022
Aandeel in resultaat deelneming RMC 76 422
Aandeel in resultaat deelneming Rivier 48 2
  124 424

Het aandeel in het resultaat deelnemingen bestaat voor 2023 uit het nagekomen resultaat 2022 en het voorlopig resultaat 2023 van RMC B.V. alsmede Rivier B.V.
Daarnaast heeft er een bijzondere waardevermindering op RMC B.V. plaatsgevonden van € 2,2 miljoen.

Opgave van de transacties met verbonden partijen die van betekenis zijn en niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de (statutaire) directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van R.E.T. N.V. of de moedermaatschappij van R.E.T. N.V. en nauwe verwanten zijn verbonden partijen.

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.

Accountantshonoria

Uitsplitsing

Honoraria van externe accountant en de accountantsorganisatie

x €1.000 2023 2022
Accountantshonoraria voor het onderzoek van de jaarrekening 200 187
Accountantshonoraria voor andere controleopdrachten 138 94
Accountantshonoraria voor andere niet-controlediensten 21 13
Totaal van accountantshonoraria 359 294

Tekstuele toelichting

Informatieverschaffing over accountantshonoraria
Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij de vennootschap en de in de consolidatie betrokken maatschappijen zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties) en de in rekening gebrachte honoraria van het gehele netwerk waartoe de accountantsorganisatie behoort.

Enkel de honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening hebben betrekking op het betreffende boekjaar, ongeacht of de werkzaamheden reeds gedurende het boekjaar zijn verricht.

Er hebben geen adviesdiensten op fiscaal terrein plaatsgevonden.

Gebeurtenissen na balansdatum
Informatieverschaffing over gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die aanpassing van de jaarrekening of
vermelding in het jaarverslag vereisen.