Skip to content

Bericht van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) van de RET vervult een kerntaak in het toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken binnen de vennootschap. Onze verantwoordelijkheid omvat niet alleen het kritisch evalueren van het managementbeleid, maar ook het verstrekken van doelgericht advies aan de directie. In ons toezicht leggen we de nadruk op het zorgvuldig afwegen van belangen en het waarborgen van transparantie, integriteit en effectiviteit binnen de organisatie. Deze aspecten vormen de kern van onze bijdrage aan de duurzame lange termijn waardecreatie van de RET, in overeenstemming met de Corporate Governance Code 2022.

Wij hebben de jaarrekening van RET N.V. over het boekjaar 2023 besproken en goedgekeurd. De jaarrekening is door onze accountant, PricewaterhouseCoopers (PwC), gecontroleerd en op 9 april 2024 van een goedkeurende controleverklaring voorzien. Wij adviseren de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de jaarrekening 2023, zoals door de directie is opgesteld, vast te stellen en decharge te verlenen aan de directie van de RET voor het gevoerde bestuur en aan de RvC voor het gehouden toezicht. 

2023 was een jaar van uitzonderlijke uitdagingen voor de RET, met name op financieel en operationeel gebied. Als RvC hielden we intensief toezicht op de bedrijfsvoering. We erkennen en begrijpen de complexiteit van de moeilijkheden waarmee de organisatie te maken kreeg, met name op het gebied van financiën, personeel (hoog verzuim en veel vacatures), operationele uitvoering en reizigersaantallen. Ons toezicht was erop gericht om de continuïteit van de organisatie te waarborgen, ook rekening houdend met de belangen van alle stakeholders.

Oplossen financiële en organisatorische vraagstukken

De financierbaarheid van het openbaar vervoer in de toekomst en de interne bedrijfsvoering vormden in 2023 de rode draad van de vele besprekingen tussen de RvC, het directieteam, de gemeente Rotterdam en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). De afspraken en financiële herijking met de MRDH en de gemeente Rotterdam speelden een essentiële rol bij het stabiliseren van de financiële situatie van de RET. We bedanken de aandeelhouders en de opdrachtgever hiervoor. We benadrukken ook het belang van een duurzame financiële strategie op lange termijn. Als RvC zien we toe op de implementatie van de toekomstvisie en collectieve oplossing met bijbehorende afspraken, die niet alleen stabiliteit, maar ook duurzame groei moet waarborgen.

Na het aangekondigde vertrek van Maurice Unck ging onze aandacht in 2023 ook uit naar het zoeken van een nieuwe Algemeen directeur en het benoemen van een tijdelijke Algemeen directeur. Met inbreng van veel stakeholders stelden we het juiste profiel samen met de in de huidige en toekomstige context benodigde competenties. We zijn verheugd dat we Linda Boot (per 1 februari 2024) als Algemeen directeur hebben benoemd en we bedanken Joop Bakker voor het tijdelijk combineren van deze functie met zijn taken als directeur Exploitatie.

Optimaliseren bedrijfsvoering

Een omvangrijk vernieuwingsprogramma is ingezet om de bedrijfsvoering van de RET te optimaliseren. Dit omvat niet alleen het vervangen van verouderde ICT/ERP-systemen, maar ook het streven naar een hogere effectiviteit en meer (kosten)efficiency. Als RvC omarmen we innovaties en blijven we nauwlettend op de hoogte van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen.

Diversiteit en inclusiviteit, bedrijfscultuur en teamwork

Het streven naar diversiteit en inclusiviteit binnen de organisatie is niet slechts een doel, maar een essentieel principe dat de Raad van Commissarissen hoog in het vaandel draagt. We voldoen aan streefcijfers voor diversiteit (50% man-vrouw verhouding) op directie en RvC niveau. Het in 2023 opgestelde beleid op het gebied van diversiteit, inclusie & gelijkwaardigheid krijgt in 2024 vaste vorm in de organisatie. Die ontwikkeling stimuleren wij en we realiseren ons dat er nog een hele weg is te gaan. We nemen zelf onze verantwoordelijkheid als RvC om, dit jaar voor het derde jaar, een trainee toe te voegen aan onze raad met een heel andere achtergrond dan wij zelf hebben. Daarmee bereiken we twee doelen: we geven een jong talent een kans om ervaring op te doen én wij leren andere gezichtspunten op te nemen in onze discussie. Dit verrijkt onze besluitvorming. De bedrijfscultuur en het teamwork binnen de RET zijn van onschatbare waarde gebleken in het omgaan met ingewikkelde vraagstukken. Als RvC moedigen we een cultuur aan die transparantie, diversiteit en innovatie bevordert. We erkennen en waarderen het doorzettingsvermogen van het personeel, vooral in deze uitdagende tijden.

Overleg met de Ondernemingsraad

Volgens afspraak overlegden we in 2023 twee keer formeel met de Ondernemingsraad. Met de leden spraken we uitgebreid over de rol van de RvC, financiële en organisatorische vraagstukken en diverse benoemingen. Daarnaast hebben leden van de RvC verschillende malen contact gehad met het dagelijks bestuur van de OR of haar voorzitter. De ondernemingsraad is uiteraard ook nauw betrokken geweest bij het toekomstperspectief van de RET. We bedanken de leden voor hun coöperatieve opstelling en niet aflatende inzet.

Samen bouwen we aan een duurzame toekomst

Tot slot willen we onze oprechte dank uitspreken aan het directieteam, management, medewerkers, klanten, aandeelhouders en overige stakeholders voor hun toewijding en steun gedurende het afgelopen jaar. De bijdrage van elk individu aan het succes en de veerkracht van de RET is onmiskenbaar. Samen bouwen we aan de duurzame toekomst van de RET. De inzet, flexibiliteit en betrokkenheid van alle betrokkenen zijn de drijvende kracht achter ons streven naar excellentie en duurzame lange termijn waardecreatie. We kijken uit naar de verdere samenwerking en prestaties in de komende jaren.

Rotterdam, 9 april 2024

RvC:
Charlotte Insinger, voorzitter
Steven Lak, vicevoorzitter
Karin Bax
Guido Dubbeld
Henk Bothof