Skip to content

Bijzondere aangelegenheden

In het verslagjaar hebben zich de volgende bijzondere aangelegenheden voorgedaan, waarvoor krachtens de wet, statuten of de Corporate Governance Code de goedkeuring van de RvC is voorgeschreven en waarover door de RvC een goedgekeurd besluit is genomen:

  • aanstellen vice voorzitter RvC;
  • aangepaste rooster van aftreden van de RvC;
  • aantrekken nieuwe trainee commissaris;
  • verstrekken van een optionele lening door de aandeelhouders van Rivier B.V. aan de gelijknamige B.V. onder de besproken voorwaarden;
  • aankoop glasvezel t.b.v. de RET infrastructuur, voor het aangaan van een koopovereenkomst tot eigendomsoverdracht van ondergrondse buizen met Glazen-Maas BV;
  • het opstellen van criteria voor de evaluatie van de waarneming van de functie directeur Techniek door een directeur Operatie (verantwoordelijk voor Exploitatie en Techniek); en
  • voordracht aan aandeelhouder van benoeming PwC als externe accountant van de RET voor de looptijd van vier jaar (met twee keer de optie te verlengen met twee jaar).

Begroting 2023 

De RvC heeft in haar vergadering begin december 2022 het jaarplan en de begroting slechts goedgekeurd voor de periode 1 januari tot en met 30 april 2023. Deze zijn goedgekeurd door de aandeelhouder in de AvA van 21 december 2022. De verwachting is dat gedurende deze periode helderheid komt over de financierbaarheid van het openbaar vervoer en de financiële situatie van de RET.