Skip to content

Organisatie en activiteiten

Onze missie is perfect georganiseerd en uitgevoerd openbaar vervoer met de hoogste kwaliteit voor de reiziger van nu én van de toekomst. We zijn dan ook ‘aardig onderweg’.

Ons doel is om binnen een uur van deur tot deur in de Randstad te reizen in samenwerking met onze partners. De RET realiseert dit als dé mobiliteitsregisseur in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en bestrijkt daarin haar hele concessiegebied. Zij verbindt daarbij als mobiliteitsregisseur alle mobiliteiten die onderdeel uitmaken van de deur-tot-deur reis. We gaan voor comfortabel en zorgeloos reizen, een goede prijs en service met een glimlach. De klant is ons vertrek- en eindpunt. Omdat zowel de bus- als railconcessie aan ons zijn inbesteed, kunnen wij de efficiencyvoordelen die hieruit voortvloeien benutten. Onze regio verandert de komende decennia ingrijpend. Er komen meer dan 200.000 nieuwe woningen bij. Daarnaast verandert de mobiliteitsmarkt. Onze ambitie is om met hoogfrequent openbaar vervoer, nieuwe lightrailverbindingen en een volautomatisch metronetwerk onze capaciteit te vergroten en met innovatieve, veilige en duurzame mobiliteitsoplossingen uit te breiden naar omliggende gemeenten en de nu nog beperkt ontsloten gebieden. Dit vraagt om innovatieve financieringsoplossingen, met oog voor de beperkte financiële middelen, en een open blik. We koppelen vraagafhankelijk vervoer, deelvervoersconcepten en andere mobiliteitsdiensten aan elkaar. Onze ambitie is schone en CO2-neutrale mobiliteit in 2030.

We investeren in kundige en servicegerichte medewerkers, uitstekende infrastructuur, modern materieel, en meer en betere voorzieningen. ‘Aardig onderweg’ geeft aan dat we ons voortdurend blijven vernieuwen. Met een duidelijk doel voor ogen, waarbij we de lat steeds hoger leggen. Zo kunnen we het hoge niveau van service, kwaliteit, professionaliteit, (sociale) veiligheid en klanttevredenheid blijven bieden dat ons voor ogen staat. Als onderneming zijn we naast logistiek verbinder ook een sociale verbinder. Al sinds onze oprichting zijn we sterk verbonden met de Rotterdamse regio. Dat uit zich in een actieve samenwerking met andere organisaties in de regio en een positieve bijdrage aan milieu en maatschappij. Op een inspirerende en interactieve manier willen we van meerwaarde voor de samenleving zijn.

De strategie van de RET staat beschreven in ons bedrijfsplan. In 2022 zijn we gestart met een nieuw driejarig bedrijfsplan. Waar de afgelopen jaren in het bedrijfsplan accenten werden gelegd (zoals focus op innovatie en vernieuwing, zoals Mobility as a Service (MAAS) en First en Last Mile (FiLa), keert het nieuwe bedrijfsplan terug naar de kern van de RET. Dit zorgt dat het plan vertaald kan worden naar de werkvloer, door middel van afdelingsplannen en het voor iedereen inzichtelijk wordt welke bijdrage zij samen met hun directe collega’s leveren aan de bedrijfsdoelstellingen.

Voor het opstellen van het bedrijfsplan is de OGSM-methodiek gekozen. Deze gewijzigde aanpak biedt meer flexibiliteit, jaarlijks wordt de strategie herijkt om in te kunnen spelen op ontwikkelingen.

In het plan van 2022-2024 is gewerkt met een allesomvattende zin welke is opgesteld als hoofddoel voor 2024 en acht strategieën om onze doelstelling te behalen. Het plan in het kort:

Hoofddoel: Meer reizigers ervaren ‘De Perfecte Reis’ doordat wij samen en vooruitstrevend werken aan een flexibele, betrouwbare en duurzame dienstverlening.

In deze zin komt onze ambitie naar voren om te groeien en een hoge klantwaardering te behouden.

Drie hoofdstrategieën in de kern van onze organisatie:

1. Reizigers
We werken aan reizigersgroei en de klantwaardering door de focus op punctualiteit en het minimaliseren van uitval. Daarnaast werken we aan betaalgemak (OV-betalen) en deur-tot-deur mobiliteit.
2. Medewerkers
De medewerkers strategie is gericht op voldoende (werving en behouden), vitaal (verlagen verzuim) en vakbekwaam (opleiding, borgen van kennis) personeel. Daarnaast werken we aan de verdere ontwikkeling van leiderschapskwaliteiten bij onze leidinggevenden.
3. Materieel
De derde pijler van onze organisatie is gericht op de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van onze voertuigen en infra.

We hebben daarnaast vijf ondersteunende strategieën die cruciaal zijn om de hoofdstrategieën te verwezenlijken:

4. Financieel gezond; omgaan met de gevolgen van de coronapandemie
5. Effectief inrichten processen; onder andere ketenprocessen verbeteren en werken aan operationeel management
6. Digitalisering; onder andere herinrichten van IT-basisprocessen en de voorbereiding op toekomstige ERP vervanging
7. Verdere verduurzaming; focus op circulariteit, energietransitie en klimaatadaptatie
8. Verbeteren fysieke veiligheid; primair het verder doorleven van de Zien, Handelen, Leren-filosofie en toewerken naar een proactieve veiligheidscultuur.

Gedurende het jaar zijn er verschillende ontwikkelingen die onze aandacht vereisen. We hebben grote uitdagingen: financieel, maar ook op het gebied van beschikbaarheid van personeel en voertuigen. Dit heeft ertoe geleid dat in het plan voor 2023 het aantal onderwerpen sterk is teruggebracht, en daar al hard aan is gewerkt in de laatste maanden van 2022. Het aantal strategieën brengen we terug van acht naar drie:

1. Financieel gezond: Een financieel gezonde balans en concessie om de noodzakelijke continuïteit voor ons bedrijf te waarborgen. Met onder andere:

 • Energiebesparingsmaatregelen doorvoeren;
 • Herijking van de concessies;
 • Realiseren van reizigersgroei.

2. Trotse medewerkers: RET’ers werken met plezier, krijgen waardering voor hun vakmanschap en worden in staat gesteld om hierin uit te blinken. Met onder andere:

 • Het op orde krijgen van de formatiebezetting (voldoende personeel nu en in de toekomst);
 • Optimaliseren aanpak verzuim;
 • Medewerkers meer invloed geven op eigen werk en roosters;
 • Verhogen van de verbondenheid met de RET.

3. Robuuste bedrijfsvoering: Door onze processen, data, ICT en samenwerking te moderniseren stellen we onze collega’s in staat hun werk effectief, efficiënt en met plezier te doen. We bouwen het nieuwe (building) terwijl de winkel open blijft (running). Met onder andere:

 • Aanpak werkstromen voertuigbeschikbaarheid metro, tram en bus;
 • Verbeteren ketensamenwerking;
 • Structureel verbeteren van de bedrijfsvoering door processen te optimaliseren en automatiseren, ondersteund door de implementatie van een nieuw ERP-systeem.

Ook de hoofddoelstelling voor 2023 is aangepast naar: ‘Betrouwbaar OV met trotse medewerkers in een robuust en financieel gezond bedrijf’. Zo kunnen we onze reizigers de ‘Perfecte Reis’ blijven bieden.

De toegevoegde waarde van de RET

MaterieelKernproduct van de RET is het aanbieden van openbaar vervoer in de regio Rotterdam. Dit leidt op verschillende wijzen tot waarde voor stakeholders in de regio. Het waardecreatiemodel (zie onderstaande tabel) laat zien hoe we ‘bezittingen’ of ‘kapitalen’ inzetten en waarde toevoegen om onze doelstellingen te bereiken. Ook geeft het inzicht in de impact (zowel positief als negatief) die onze bedrijfsactiviteiten hebben voor onze organisatie en de samenleving.

De manier waarop wij waarde toevoegen om de gewenste resultaten en de beoogde impact te realiseren, staat beschreven in ons bedrijfsplan. In dit jaarverslag vertellen we of we de goede kant op gaan. We leggen verantwoording af aan onze belangrijkste stakeholders. Om ook in de toekomst - op de langere termijn - waardecreatie te realiseren en verder te verbeteren, werkt de RET voortdurend aan verbetering van het vervoeraanbod (onder andere extra vervoercapaciteit op het metronetwerk, nieuwe oeververbinding en Hoogwaardig Openbaar Vervoerlijnen, verbetering van de dienstverlening (gemakkelijker reizen met ‘OV-betalen’ als opvolger van de ov-chipkaart), en vermindering van de impact op het milieu (aanschaf elektrische bussen, verlagen stroomgebruik, circulariteit, energietransitie, klimaatadaptatie).

De landen in de Verenigde Naties hebben 17 werelddoelen voor duurzame ontwikkeling afgesproken (UN Sustainable Development Goals). Aan vijf van deze doelen kan de RET een bijdrage leveren, namelijk Duurzame en betaalbare energie (SDG7); Fatsoenlijke banen en economische groei (SDG8); Innovatie en duurzame infrastructuur (SDG9); Veilige en duurzame steden (SDG11) en Klimaatverandering aanpakken (SDG13). In 2018 is besloten om MVO-doelen die hierop zijn gebaseerd definitief op te nemen in het bedrijfsplan.

Ook de RET levert een bijdrage aan duurzame ontwikkeling en aan reductie van broeikasgassen en heeft de volgende MVO-doelstellingen:

 • Duurzaam vervoeren: klimaatneutraal vervoer in 2030. RET gaat voor vervoer zonder schadelijke uitstoot in 2030;
 • Duurzaam bouwen: energieneutraal en circulair bouwen in 2040. Dit houdt in energieopwekkende RET-gebouwen van volledig herbruikbare bestandsdelen in 2040;
 • Duurzaam werken: circulair, fair en transparant werken in 2030. RET werkt zonder verspilling en op basis van eerlijke behandeling, meedoen in de samenleving en transparantie in 2030;
 • Duurzaam verbinden: sociaal betrokken en inclusieve werkgever in 2025. Onze organisatie steunt sociaal verbindende initiatieven en stimuleert meedoen in de samenleving door werk.
Input Resultaat Impact
Sociaal kapitaal en relaties
- Reizigers
- Servicegerichte medewerkers
- Andere Stakeholders: OR, vakbonden, gemeente(n), de MRDH en Raad van Commissarissen, ministeries, de provincie Zuid-Holland, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, politie, openbaar ministerie, omwonenden, scholen, media, brancheorganisaties, leveranciers, zakelijke partners, collega-bedrijven en belangenorganisaties zoals Metrocov en Rover
Sociaal kapitaal en relaties
- Reizigerstevredenheid (7,9)
- Cijfer sociale veiligheid (392 incidenten direct tegen personen)
- Reisinfo bij verstoringen
- We werken samen met onze opdrachtgever en andere stakeholders aan een (toekomstbestendig) OV-systeem waarmee we de regio Rotterdam bereikbaar en leefbaar houden
- Samenwerkingsresultaten deur tot deur met deelvervoerders Check, Donkey Republic, felyx en GO Sharing, Watertaxi, BAQME, Donkey Republic, Lime en MyWheels
- Reizigers profiteren van bereikbaarheid, duurzame en veilige mobiliteit en de mogelijkheden die dit biedt om gebruik te maken van voorzieningen, anderen te ontmoeten, te werken en te leren. Belangrijke reizigersgroepen van de RET zijn: forensen, bezoekers van winkels en horeca, scholieren en studenten, gebruikers van gezondheidszorg en voorzieningen, toeristen, ouderen.
- Bedrijven zoals middenstand, horeca, beurzen en congressen in de regio hebben baat bij OV doordat het de arbeidsmarkt vergroot (rekrutering uit de hele regio en daarbuiten) en ook (potentiële) klanten brengt.
- Voor de bezitters en gebruikers van grond in de omgeving van knooppunten en metrostations ontstaat vaak een letterlijke vorm van waardecreatie, doordat huizen en grond hier meer gewild en daarmee meer waardevol worden.
Geproduceerd kapitaal en intellectueel kapitaal = OV-netwerk
- Aantal voertuigen: 270 bussen, 112 trams, 166 metro’s
- Verkeersleiding
- Vervoersplanning
- Infra
- Gebouwen en werkplaatsen
- ICT & digitalisering
- Energie
- Kennis van de regio Rotterdam
OV-netwerk
- Kostendekkingsgraad
- Productiviteit
- Uitval
- Punctualiteit
- Verstoringen (3.804)
- Beschikbaarheid van vloot, infra en gebouwen
- Dienstregelingsuren: 1.107 uur
- Reizigerskilometers
totaal: 742 miljoen
- Zwartrijders:
Bus: 0,5 %
Tram: 1,4 %
Metro: 1,0 %
- Met duurzame en veilige mobiliteit draagt de RET bij aan een leefbare en bereikbare regio Rotterdam:
- > Voor zowel de bestaande stad als nieuwe stedelijke ontwikkelingen maakt ons OV-netwerk een hoge concentratie van functies in het stedelijk gebied mogelijk. Hiermee dragen wij bij aan het ruimtelijk beleid van regionale en landelijke overheid.
- > Daarnaast zorgt ons duurzame en veilige OV voor vermindering van de congestie op het wegennet in de regio, waardoor het verkeer hier sneller doorstroomt. Dit heeft een positieve impact bij de overige verkeersdeelnemers.
Menselijk en intellectueel kapitaal (medewerkers)
- 2.510 fte
- Bevlogen en betrokken vakmensen
Medewerkers
Veilig en toegankelijk werk
Veiligheidsladder (streven naar niveau 3 RET breed, en binnen Techniek naar niveau 4)
- MTO-uitkomsten
- Verzuim (13,5 %)
- Leertrajecten en opleidingen (nieuwe Leer & Ontwikkelingsafdeling, ook opleidingen voor HTM)
- Als werkgever van betekenis met een grote diversiteit aan beroepen en gevraagde kwalificaties biedt de RET werkgelegenheid op alle opleidingsniveaus. De RET stelt veiligheid centraal en zet zich in op duurzame inzetbaarheid, inclusie en vakmanschap. De goede arbeidsvoorwaarden en volop mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling hebben een positieve impact op de arbeidsmarkt.
Financieel kapitaal
-
OV-concessies
- Opbrengsten uit kaartverkoop
-Werken derden
Financieel kapitaal
- Netto resultaat € 1,1 miljoen
- Met onze marktconforme organisatie zorgen we voor continuïteit in de bedrijfsvoering en leveren maximale OV-capaciteit tegen zo laag mogelijke kosten.
Milieu
- Gebruik van additionele groene stroom
- Energieverbruik door
Bus: 37,2 miljoen kWh
Tram: 23,4 miljoen kWh
Metro: 82,7 miljoen kWh
- Overig energieverbruik
- Overige grondstoffen
Milieu
- Eigen energieopwekking, energiebesparing en inzet duurzame voertuigen.
- CO2- uitstoot totaal modaliteiten en per modaliteit
Bus: 11,3 miljoen kg
Tram: 1,0 miljoen kg
Metro: 3,6 miljoen kg
- We dragen bij aan een schonere leefbare regio en verminderen onze CO2-uitstoot en andere emissies.
- We oefenen druk uit op het milieu door gebruik van grondstoffen.
- Tegelijkertijd ontstaat waarde voor natuur, milieu en klimaat doordat de aanwezigheid van goed openbaar vervoer zorgt voor minder autoverkeer en de hieruit voortkomende milieuproblemen (energiegebruik, uitstoot CO2 en fijnstof, ruimtegebruik, verkeersveiligheid). Deze waarde wordt nog vergroot doordat de RET in de eigen bedrijfsvoering maatregelen neemt om de negatieve impact op het klimaat te verkleinen.

Bedrijfsstructuur

Onderstaand een overzicht van de bedrijfsstructuur van de RET.

Juridische structuur

De RET N.V. is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht waarop het structuurregime van toepassing is. De vennootschap wordt bestuurd door de directie bestaande uit de statutair directeur en het executive committee (vakdirecteuren). De keuze voor vakdirecteuren is gebaseerd op beheersbaarheid en deskundigheid van het betreffende bedrijfsonderdeel. Het executive committee bestaat uit directeur Financiën, directeur Exploitatie, directeur Techniek en directeur Personeel & Organisatie. Het directieteam wordt gevormd door de directie en drie leden van het management (Manager Strategie en Ontwikkeling, manager Communicatie en de Bestuurssecretaris).

De directie overlegt vijf keer per jaar met de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht. Een onderdeel van de RvC is de auditcommissie die de RvC bijstaat in zijn controlerende en toezichthoudende rol. Daarnaast is er een selectie- en remuneratiecommissie ingesteld die de RvC onder andere ondersteunt bij het selecteren en het belonen van de directeur. De directie en de RvC zijn onafhankelijk van elkaar.

De gemeente Rotterdam en de MRDH zijn aandeelhouders van de RET N.V. Namens de gemeente is de aandeelhoudersrol van de RET N.V. vervuld door de wethouder Financiën van de gemeente Rotterdam. Namens de Metropoolregio is de aandeelhoudersrol vervuld door de wethouder van gemeente Westland.